1 kap. Inledande bestämmelser

1 §Denna förordning gäller vid tillämpning av lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution.

2 §Termer och uttryck som används i denna förordning har samma betydelse och tillämpningsområde som i lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution.

2 kap. Ansökan om tillstånd och anmälan för registrering

Ansökan om tillstånd hos Finansinspektionen för svenska försäkringsförmedlare

1 §En ansökan av en fysisk person om tillstånd för försäkringsdistribution enligt 2 kap. 1 § lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution ska innehålla uppgift om

 1. den fysiska personens för- och efternamn, postadress, telefonnummer och personnummer eller, om sådant saknas, födelsedatum, samt

 2. för vilket eller vilka slag av försäkringar och vilken eller vilka försäkringsklasser eller grupper av försäkringar som tillstånd söks.

Ansökan ska även innehålla en utredning som visar att den fysiska personen

 1. omfattas av en försäkring för skadeståndsskyldighet som kan uppkomma om den fysiska personen åsidosätter sina skyldigheter (ansvarsförsäkring),

 2. inte är underårig, i konkurs, har näringsförbud eller förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken,

 3. inte förekommer i belastningsregistret för de brott som avses i 3 kap. 1 § eller medhjälp till sådana brott,

 4. har visat den skötsamhet i ekonomiska angelägenheter som krävs enligt 2 kap. 7 § 2 lagen om försäkringsdistribution och de föreskrifter som meddelats med stöd av 9 kap. 1 § 3, samt

 5. uppfyller kraven på kunskap och kompetens samt fortlöpande fortbildning och yrkesutveckling enligt 2 kap. 7 § första stycket 3 och 4 lagen om försäkringsdistribution och de föreskrifter som meddelats med stöd av 9 kap. 1 § 4.

2 §En ansökan av en juridisk person om tillstånd för försäkringsdistribution enligt 2 kap. 1 § lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution ska innehålla uppgift om

 1. den juridiska personens företagsnamn, organisationsnummer, postadress och telefonnummer,

 2. för vilket eller vilka slag av försäkringar och vilken eller vilka försäkringsklasser eller grupper av försäkringar som tillstånd söks, samt

 3. för- och efternamn samt personnummer eller, om sådant saknas, födelsedatum på de anställda som ska distribuera försäkringar för den juridiska personens räkning, tillsammans med uppgift om vilket eller vilka slag av försäkringar och vilken eller vilka försäkringsklasser eller grupper av försäkringar som den anställde ska ha rätt att distribuera.

Ansökan ska även innehålla en utredning som visar att

 1. den juridiska personen omfattas av en ansvarsförsäkring,

 2. den juridiska personen inte är i konkurs eller i likvidation,

 3. den som ska ingå i den juridiska personens ledning eller ska vara ersättare för denne uppfyller kraven i 2 kap. 8 § första stycket 3 lagen om försäkringsdistribution, 3 kap. 2 och 4 §§ och de föreskrifter som meddelats med stöd av 9 kap. 1 § 3 och 6, och

 4. den juridiska personen har genomfört de kontroller av anställda som föreskrivs i 2 kap. 8 § andra stycket lagen om försäkringsdistribution, 3 kap. 5 § och de föreskrifter som meddelats med stöd av 9 kap. 1 § 8.

Förordning (2018:1852)

Ansökan om tillstånd hos Finansinspektionen för försäkringsförmedlare från tredjeland

3 §En ansökan av en utländsk försäkringsförmedlare från tredjeland om tillstånd för försäkringsdistribution enligt 3 kap. 3 § lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution ska innehålla uppgift om

 1. den utländska förmedlarens företagsnamn eller för- och efternamn, organisationsnummer, födelsedatum eller motsvarande identitetsuppgift, postadress och telefonnummer,

 2. filialens företagsnamn eller för- och efternamn, postadress och telefonnummer, och

 3. för vilket eller vilka slag av försäkringar och vilken eller vilka försäkringsklasser eller grupper av försäkringar som tillstånd söks.

Ansökan ska även innehålla en utredning som visar att

 1. förmedlaren i sitt hemland står under betryggande tillsyn av en behörig myndighet, och

 2. behörig myndighet i hemlandet har medgett att förmedlaren etablerar sig i Sverige.

Ansökan ska även innehålla en utredning som visar att det är antagligt att förmedlaren uppfyller kraven i 2 kap. 7 eller 8 § lagen om försäkringsdistribution.

Förordning (2018:1852)

Anmälan för registrering hos Bolagsverket av svenska försäkringsförmedlare

4 §En anmälan för registrering enligt 2 kap. 3 § lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution av en försäkringsförmedlare som är en fysisk person ska innehålla uppgift om för- och efternamn, personnummer eller, om sådant saknas, födelsedatum, postadress och telefonnummer.

Tillsammans med anmälan ska försäkringsförmedlaren lämna en bestyrkt kopia av Finansinspektionens beslut om tillstånd för försäkringsdistribution.

5 §En anmälan för registrering enligt 2 kap. 3 § lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution av en försäkringsförmedlare som är en juridisk person ska innehålla uppgift om företagsnamn, organisationsnummer, postadress och telefonnummer.

Tillsammans med anmälan ska försäkringsförmedlaren lämna en bestyrkt kopia av Finansinspektionens beslut om tillstånd för försäkringsdistribution.

Förordning (2018:1852)

Anmälan för registrering hos Bolagsverket av anknutna försäkringsförmedlare och anknutna sidoverksamma försäkringsförmedlare

6 §En anmälan för registrering enligt 2 kap. 4 § lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution av en försäkringsförmedlare som är en fysisk person ska innehålla uppgift om

 1. företagsnamn och organisationsnummer för det försäkringsföretag eller den försäkringsförmedlare som förmedlaren har ingått avtal med,

 2. den fysiska personens för- och efternamn, personnummer eller, om sådant saknas, födelsedatum, postadress och telefonnummer, samt

 3. för vilket eller vilka slag av försäkringar och vilken eller vilka försäkringsklasser eller grupper av försäkringar som registrering söks.

Om försäkringsföretaget eller försäkringsförmedlaren är ett utländskt företag, ska det samtidigt lämna en bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande handling för företaget.

Förordning (2018:1852)

7 §En anmälan för registrering enligt 2 kap. 4 § lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution av en försäkringsförmedlare som är en juridisk person ska innehålla uppgift om

 1. företagsnamn och organisationsnummer för det försäkringsföretag eller den försäkringsförmedlare som förmedlaren har ingått avtal med,

 2. den juridiska personens företagsnamn, organisationsnummer, postadress och telefonnummer, samt

 3. för vilket eller vilka slag av försäkringar och vilken eller vilka försäkringsklasser eller grupper av försäkringar som registrering söks.

Om försäkringsföretaget eller försäkringsförmedlaren är ett utländskt företag, ska det samtidigt lämna en bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande handling för företaget.

Förordning (2018:1852)

Anmälan hos Bolagsverket av utländska försäkringsförmedlare från tredjeland

8 §En anmälan för registrering enligt 3 kap. 5 § lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution ska innehålla uppgift om

 1. den utländska försäkringsförmedlarens företagsnamn eller för- och efternamn, organisationsnummer, födelsedatum eller motsvarande identitetsuppgift, postadress och telefonnummer, samt

 2. filialens företagsnamn eller för- och efternamn, organisationsnummer eller personnummer eller, om sådant saknas, födelsedatum, postadress och telefonnummer.

Tillsammans med anmälan ska försäkringsförmedlaren lämna en bestyrkt kopia av Finansinspektionens beslut om tillstånd för försäkringsdistribution.

Förordning (2018:1852)

Undertecknande av anmälan och underrättelse om ändrade förhållanden

9 §En anmälan för registrering enligt 2 kap. 3 § lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution ska för en fysisk person undertecknas av den som anmälan gäller och för en juridisk person av behörig firmatecknare.

Anmälan för registrering enligt 2 kap. 4 § lagen om försäkringsdistribution ska undertecknas av behörig firmatecknare för det försäkringsföretag eller den försäkringsförmedlare som förmedlaren har ingått avtal med.

Anmälan för registrering enligt 3 kap. 5 § lagen om försäkringsdistribution ska undertecknas av den utländska försäkringsförmedlaren. Om den utländska försäkringsförmedlaren är en juridisk person, ska anmälan undertecknas av behörig firmatecknare. Tillsammans med anmälan ska försäkringsförmedlaren lämna registreringsbevis eller motsvarande handling.

Anmälan om återkallelse av registrering av anknuten sidoverksam försäkringsförmedlare eller anknuten försäkringsförmedlare enligt 9 kap. 7 § första stycket 2 och 9 § lagen om försäkringsdistribution ska undertecknas av behörig firmatecknare för det försäkringsföretag eller den försäkringsförmedlare som förmedlaren har ingått avtal med.

10 §Om en uppgift som ett försäkringsföretag eller en försäkringsförmedlare har lämnat till Bolagsverket har ändrats, ska försäkringsföretaget respektive försäkringsförmedlaren snarast skriftligen underrätta Bolagsverket om detta.

3 kap. Kontroll i belastningsregister

1 §Med vissa allvarliga förmögenhetsbrott eller viss allvarlig ekonomisk brottslighet enligt 2 kap. 7 § första stycket 2 lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution avses brott eller medhjälp till brott mot

 1. 8, 9, 10, 11, 12, 14 eller 15 kap. brottsbalken,

 2. skattebrottslagen (1971:69),

 3. lagen (1985:354) om förbud mot juridiskt eller ekonomiskt biträde i vissa fall, eller

 4. lagen (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden.

Första stycket gäller

 1. om det lägsta föreskrivna straffet är fängelse, och

 2. om en dom eller ett beslut meddelats eller ett strafföreläggande godkänts avseende ett sådant brott inom fem år före den dag då kontrollen i registret görs.

2 §Föreskrifter om Finansinspektionens rätt att begära uppgifter ur belastningsregistret finns i 13 a § förordningen (1999:1134) om belastningsregister. Föreskrifter om den enskildes rätt att begära ett särskilt utdrag ur detta register finns i 22 a § samma förordning.

3 §Vid den kontroll av förekomst i belastningsregistret som enligt 2 kap. 4 § andra stycket lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution ska utföras beträffande anknutna försäkringsförmedlare som är fysiska personer ska anmälaren begära att den fysiska personen visar upp ett sådant registerutdrag som avses i 22 a § förordningen (1999:1134) om belastningsregister. Det registerutdrag som visas upp får inte vara äldre än tre månader.

Anmälaren får inte dokumentera den utförda kontrollen på annat sätt än genom en anteckning om att registerutdraget har visats upp. En fysisk person som förekommer i belastningsregistret för brott eller medhjälp till brott som avses i 1 §, får inte anmälas för registrering hos Bolagsverket.

4 §Vid den kontroll av förekomst i belastningsregistret som enligt 2 kap. 4 § andra stycket lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution ska utföras beträffande anknutna försäkringsförmedlare som är juridiska personer ska anmälaren begära att den som ska ingå i den juridiska personens ledning eller vara ersättare för denne visar upp ett sådant registerutdrag som avses i 22 a § förordningen (1999:1134) om belastningsregister. Det registerutdrag som visas upp får inte vara äldre än tre månader.

Anmälaren får inte dokumentera den utförda kontrollen på annat sätt än genom en anteckning om att registerutdraget har visats upp.

Om en person som avses i första stycket förekommer i belastningsregistret för brott eller medhjälp till brott som avses i 1 §, får den juridiska personen inte anmälas för registrering hos Bolagsverket.

5 §Vid den kontroll av förekomst i belastningsregistret som ska utföras enligt 2 kap. 8 § andra stycket lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution ska den juridiska personen begära att en anställd som ska distribuera försäkringar för den juridiska personens räkning visar upp ett sådant registerutdrag som avses i 22 a § förordningen (1999:1134) om belastningsregister. Det registerutdrag som visas upp får inte vara äldre än tre månader.

Den juridiska personen får inte dokumentera den utförda kontrollen på annat sätt än genom en anteckning om att registerutdraget har visats upp.

Endast uppgifter om anställda som inte förekommer i belastningsregistret för brott eller medhjälp till brott som avses i 1 § får ligga till grund för ansökan om tillstånd enligt 2 kap. 1 § lagen om försäkringsdistribution eller anmälan om registrering enligt 2 kap. 3 § samma lag.

4 kap. Ansvarsförsäkring

1 §För tillstånd att bedriva försäkringsdistribution enligt lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution krävs att försäkringsvillkoren för ansvarsförsäkringen innebär att

 1. försäkringen omfattar hela EES,

 2. försäkringen gäller för skada som orsakats från och med den dag då förmedlaren registrerades hos Bolagsverket och som anmäls till försäkringsgivaren så länge försäkringen gäller,

 3. försäkringen är förenad med ett efterskydd som innebär att försäkringen även täcker skador som anmäls till försäkringsgivaren inom tre år från det att försäkringen har upphört att gälla och som inte täcks av någon annan försäkring,

 4. den skadelidande får rikta krav på ersättning enligt försäkringsavtalet direkt mot försäkringsgivaren i den utsträckning han eller hon inte har fått ersättning av den försäkrade,

 5. ersättningen ska betalas ut till den skadelidande utan avdrag för självrisk, och

 6. försäkringen kan upphöra tidigast en månad efter det att Finansinspektionen har underrättats om upphörandet.

5 kap. Försäkringsförmedlarregister

1 §Registrering av försäkringsförmedlare görs i försäkringsförmedlarregistret. Registret förs med hjälp av automatiserad behandling och ska hållas tillgängligt hos Bolagsverket. Verket är personuppgiftsansvarigt för registret.

I försäkringsförmedlarregistret registreras uppgifter för varje försäkringsförmedlare.

För en utländsk försäkringsförmedlare ska registreringen i försäkringsförmedlarregistret göras på den filial eller permanenta närvaro där verksamheten ska bedrivas.

2 §Försäkringsförmedlarregistret ska ge offentlighet åt den information som ingår i registret.

I fråga om personuppgifter ska registret ha till ändamål att tillhandahålla uppgifter för

 1. den tillsyn som Finansinspektionen har över försäkringsdistributörer enligt lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution,

 2. information till allmänheten om försäkringsförmedlare som har registrerats i registret,

 3. information om svenska försäkringsförmedlares anmälningar om verksamhet i annat land inom EES,

 4. affärsverksamhet, kreditgivning eller någon annan allmän eller enskild verksamhet där företagsanknuten information utgör underlag för prövningar eller beslut,

 5. aktualisering, komplettering eller kontroll av företagsanknuten information som finns i kund- eller medlemsregister eller liknande register,

 6. uttag av urval av personuppgifter för direkt marknadsföring, dock med den begränsning som följer av artikel 21.2 och 21.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), här kallad EUs dataskyddsförordning, samt

 7. verksamhet som staten eller en kommun ansvarar för enligt lag eller annan författning och

  1. som avser försäkringsförmedlare som registreras i försäkringsförmedlarregistret,

  2. som för att kunna utföras förutsätter tillgång till företagsanknuten information, eller

  3. som avser fullgörande av underrättelseskyldighet.

3 §Bolagsverket ska se till att det inte uppkommer något otillbörligt intrång i de registrerades personliga integritet eller några risker från säkerhetssynpunkt. För dessa syften får myndigheten i enskilda fall ställa upp villkor för behandlingen av personuppgifter.

4 §Bolagsverket får för de ändamål som anges i 2 § i ett enskilt fall besluta om direktåtkomst till försäkringsförmedlarregistret.

5 §En personuppgift i registret ska rättas om uppgiften innehåller någon uppenbar felaktighet till följd av Bolagsverkets eller någon annans skrivfel, räknefel eller något annat liknande förbiseende. Detta gäller i stället för rätten till rättelse enligt artikel 16 i EUs dataskyddsförordning.

6 §I försäkringsförmedlarregistret ska följande uppgifter antecknas om försäkringsförmedlare:

 1. organisations- eller personnummer,

 2. företagsnamn eller för- och efternamn,

 3. postadress och telefonnummer,

 4. vilket eller vilka slag av försäkringar och vilken eller vilka försäkringsklasser eller grupper av försäkringar som registreringen avser,

 5. det eller de länder där förmedlaren ska bedriva verksamhet med stöd av 3 kap. 6 eller 7 § lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution och om verksamheten ska bedrivas enligt 3 kap. 6 § eller enligt 3 kap. 7 § samma lag,

 6. datum för registrering hos Bolagsverket, samt

 7. datum för beslut om att tillstånd eller registrering har återkallats.

För försäkringsförmedlare som registreras enligt 2 kap. 3 § lagen om försäkringsdistribution ska även datum för Finansinspektionens beslut om tillstånd för försäkringsdistribution antecknas.

För försäkringsförmedlare som registreras enligt 2 kap. 4 § lagen om försäkringsdistribution ska även företagsnamn och organisationsnummer eller motsvarande uppgifter för det eller de försäkringsföretag eller den eller de försäkringsförmedlare som förmedlaren har ingått avtal med antecknas.

Bolagsverket får anteckna uppgift om förmedlarens e-postadress.

Förordning (2018:1852)

7 §För försäkringsförmedlare som registreras enligt 2 kap. 5 § lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution ska även företagsnamn och organisationsnummer eller motsvarande uppgifter för de försäkringsföretag eller försäkringsförmedlare som ingår i sammanslutningen antecknas.

Förordning (2018:1852)

8 §Om försäkringsförmedlare anmälts enligt 3 kap. 5 § lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution ska de uppgifter som anges i 6 § första stycket 1–4, 6 och 7 och andra stycket avse den filial eller permanenta närvaro där verksamheten ska bedrivas.

Även den utländska försäkringsförmedlarens företagsnamn eller för- och efternamn, organisationsnummer eller personnummer eller, om sådant saknas, födelsedatum samt hemland ska antecknas i registret.

Förordning (2018:1852)

9 §Bolagsverket ska snarast efter registreringen underrätta Finansinspektionen om de uppgifter som har förts in i eller strukits ur försäkringsförmedlarregistret så att inspektionen kan fullgöra sin tillsyn. Underrättelsen får lämnas på medium för automatiserad behandling.

10 §Bestämmelser om Finansinspektionens skyldighet att underrätta Bolagsverket finns i lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution.

6 kap. Registreringsavgifter

1 §I ärenden som rör registrering enligt denna förordning ska avgift betalas för ärendets handläggning, prövning och registrering:

 1. med 850 kronor vid anmälan för registrering till försäkringsförmedlarregistret, och

 2. med 850 kronor vid anmälan om återkallelse av registrering av anknuten sidoverksam försäkringsförmedlare eller anknuten försäkringsförmedlare enligt 9 kap. 7 § första stycket 2 och 9 § lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution.

Avgift ska inte betalas för registrering av ändring av uppgift om telefonnummer eller postadress. Avgift ska inte heller betalas för registrering som görs efter anmälan eller underrättelse från Finansinspektionen.

2 §Avgift ska betalas när anmälan för registrering lämnas in. Avgiften återbetalas inte om handläggningen av ett ärende har påbörjats.

7 kap. Vissa skyldigheter för Finansinspektionen

1 §Finansinspektionen ska på sin webbplats tillhandahålla den information som ska offentliggöras enligt artiklarna 11 och 32 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/97 av den 20 januari 2016 om försäkringsdistribution (försäkringsdistributionsdirektivet).

2 §Finansinspektionen ska lämna information till Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten i enlighet med artikel 36 i försäkringsdistributionsdirektivet.

8 kap. Upplysningar om anställda som har rätt att distribuera försäkringar

1 §Finansinspektionen ska när det gäller juridiska personer som fått tillstånd enligt 2 kap. 1 § lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution på begäran upplysa kunder och andra om följande:

 1. om en anställd hos den juridiska personen har rätt att distribuera försäkringar, och

 2. om denna rätt är begränsad till ett visst slag av försäkring eller någon eller några försäkringsklasser eller grupper av försäkringar.

2 §Det försäkringsföretag eller den försäkringsförmedlare som anmält en juridisk person för registrering enligt 2 kap. 4 § lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution ska på begäran upplysa kunder och andra om följande:

 1. om en anställd hos den juridiska personen har rätt att distribuera försäkringar, och

 2. om denna rätt är begränsad till ett visst slag av försäkring eller någon eller några försäkringsklasser eller grupper av försäkringar.

Försäkringsföretaget eller försäkringsförmedlaren ska underrätta Finansinspektionen om hur kunder och andra kan få del av de upplysningar som försäkringsföretaget eller försäkringsförmedlaren är skyldig att lämna.

9 kap. Bemyndiganden

1 §Finansinspektionen får i fråga om lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution meddela föreskrifter om

 1. vilka uppgifter, utöver vad som framgår av denna förordning, en ansökan eller anmälan ska innehålla samt vilka uppgifter som samtidigt ska lämnas till Finansinspektionen eller Bolagsverket,

 2. vad en anmälare enligt 2 kap. 4 eller 5 § ska iaktta vid kontrollen av anknutna sidoverksamma försäkringsförmedlare eller anknutna försäkringsförmedlare vid anmälan av dessa förmedlare för registrering hos Bolagsverket,

 3. vad som avses med skötsamhet i ekonomiska angelägenheter enligt 2 kap. 7 § första stycket 2,

 4. vilken kunskap och kompetens samt fortlöpande fortbildning och yrkesutveckling som krävs enligt 2 kap. 7 § första stycket 3 och 4 och 8 § första stycket 4,

 5. vad som avses med i övrigt lämplig när det gäller att bedriva verksamheten enligt 2 kap. 7 § första stycket 6 och att ingå i ledningen enligt 2 kap. 8 § första stycket 3,

 6. vilken insikt och erfarenhet som krävs enligt 2 kap. 8 § första stycket 3,

 7. vilka som ska anses ingå i den juridiska personens ledning eller vara ersättare för någon av dem enligt 2 kap. 8 § första stycket 3,

 8. vad den juridiska personen i övrigt ska iaktta enligt 2 kap. 8 § andra stycket i samband med kontroll av anställda,

 9. vad en försäkringsdistributör ska iaktta för att uppfylla kraven i 4 kap. 1 §,

 10. villkor för rådgivning grundad på en opartisk och personlig analys enligt 4 kap. 2 § och 3 § andra och tredje styckena,

 11. hur en ersättning som avses i 4 kap. 3 § första stycket ska vara utformad för att inte motverka att en försäkringsdistributör uppfyller kraven i 4 kap. 1 §,

 12. en försäkringsdistributörs ersättningssystem enligt 4 kap. 5 §,

 13. vad en försäkringsdistributör ska iaktta för att uppfylla kraven på rutiner och riktlinjer i 4 kap. 6 § första stycket,

 14. vad en försäkringsdistributör ska iaktta enligt 4 kap. 15 § vid hantering av klagomål,

 15. försäkringsdistributörers informationsskyldighet enligt 5 kap. 19 §§,

 16. villkor för lämnande av information på annat varaktigt medium än papper eller på en webbplats enligt 5 kap. 15 §,

 17. vad ett försäkringsföretag ska iaktta för att fullgöra skyldigheten enligt 5 kap. 17 §,

 18. vilka informationskrav som ska gälla vid korsförsäljning enligt 5 kap. 18 och 19 §§,

 19. vad en försäkringsdistributör ska iaktta när det gäller dokumentation av försäkringsdistributionen och utlämnande av sådan dokumentation enligt 5 kap. 21 §,

 20. vilken information som en försäkringsdistributör ska lämna till kunden enligt 6 kap. 4–6 §§,

 21. vilka uppgifter en försäkringsdistributör ska lämna till kunden om ersättningar och förmåner som distributören erbjuder eller tar emot av någon annan än kunden enligt 6 kap. 8 och 9 §§,

 22. kriterierna för att bedöma vilka ersättningar och förmåner en försäkringsdistributör får erbjuda eller ta emot av någon annan än kunden enligt 6 kap. 9 §,

 23. vilka åtgärder en försäkringsdistributör rimligen kan förväntas genomföra och dokumentera enligt 7 kap. 1 § för att förebygga, identifiera, hantera och informera om intressekonflikter när de bedriver försäkringsdistribution,

 24. lämpliga kriterier för bestämning av vilka typer av intressekonflikter som riskerar att negativt påverka kundens intressen som avses i 7 kap. 1 §,

 25. kriterierna för att bedöma vilka ersättningar och förmåner en försäkringsdistributör får lämna till eller ta emot av någon annan än kunden samt vilka uppgifter som ska lämnas till kunden om ersättningar och förmåner som distributören lämnar till eller tar emot av någon annan än kunden enligt 7 kap. 1 §,

 26. vad en försäkringsdistributör ska iaktta vid inhämtande av uppgifter och prövning enligt 7 kap. 1 §,

 27. dokumentation och rapportering till kunden enligt 7 kap. 1 §,

 28. undantag från de skyldigheter som anges i 7 kap. 1 §,

 29. vilka upplysningar en försäkringsdistributör, en EES-försäkringsförmedlare eller en försäkringsförmedlare från tredjeland ska lämna enligt 8 kap. 5 § till Finansinspektionen samt när och hur upplysningarna ska lämnas,

 30. att vissa uppgifter som enligt 8 kap. 5 § första stycket lagen om försäkringsförmedling ska lämnas till Finansinspektionen i stället ska lämnas till Statistiska centralbyrån, och

 31. vilka författningar som enligt 9 kap. 29 § första stycket 2 ska anses ha särskild betydelse för konsumentskyddet eller något annat skyddat allmänintresse.

2 §Innan Finansinspektionen meddelar föreskrifter med stöd av 1 § 30 ska inspektionen ge Riksbanken och Statistiska centralbyrån tillfälle att yttra sig.

3 §Finansinspektionen får meddela föreskrifter om en sådan ansvarsförsäkring som avses i 2 kap. 7 § första stycket 5 och 8 § första stycket 2 lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution när det gäller

 1. högsta ersättning som kan lämnas vid ett och samma skadefall,

 2. högsta ersättning som sammanlagt kan lämnas under ett år, och

 3. indexering av högsta ersättningsbelopp.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2018:1231

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2018.

 2. Genom förordningen upphävs förordningen (2005:411) om försäkringsförmedling.

 3. Den upphävda förordningen gäller fortfarande för försäkringsförmedlare som enligt punkt 8 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution får fortsätta att utöva sådan sidoverksamhet som avses i den punkten efter den 1 oktober 2018.