Denna förordning upphör att gälla den 20 juni 2022 enligt förordning (2022:771).

Tillämpningsområde

1 §Denna förordning innehåller bestämmelser av betydelse för tillämpningen av vissa bestämmelser i 64 kap. socialförsäkringsbalken.

2 §Denna förordning är meddelad med stöd av

  • 64 kap. 17 d § andra stycket socialförsäkringsbalken i fråga om 46 §§,

  • 64 kap. 42 § socialförsäkringsbalken i fråga om 712 §§, och

  • 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.

Villkor i fondavtal

3 §Villkoret om minsta tillåtna förvaltat kapital utanför premiepensionssystemet enligt 64 kap. 17 a § tredje stycket 1 socialförsäkringsbalken ska vara 500 miljoner kronor.

Krav för att få ingå fondavtal

4 §Den verksamhetshistorik som krävs enligt 64 kap. 17 c § andra stycket 1 socialförsäkringsbalken ska omfatta minst tre år.

5 §Den avkastningshistorik som krävs enligt 64 kap. 17 c § andra stycket 7 socialförsäkringsbalken ska omfatta minst tre år.

6 §Kravet på minsta tillåtna förvaltat kapital utanför premiepensionssystemet enligt 64 kap. 17 c § andra stycket 8 socialförsäkringsbalken ska vara 500 miljoner kronor.

Ansökningsavgift

7 §Avgiften för handläggning av en ansökan enligt 64 kap. 17 c § socialförsäkringsbalken ska betalas till Pensionsmyndigheten när ansökan ges in. Om avgiften inte betalas då, ska sökanden föreläggas att betala avgiften inom en viss tid. Följs inte föreläggandet ska ansökan avvisas. Sökanden ska upplysas om detta i föreläggandet.

8 §Ansökningsavgiften för en fondförvaltares första ansökan om att få ingå ett fondavtal är 75.000 kronor. För ansökan om att få ingå ytterligare fondavtal är avgiften 10.000 kronor per fondavtal.

9 §Ansökningsavgift ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som en ansökan avser.

10 §Pensionsmyndigheten ska varje år se över ansökningsavgifterna och vid behov föreslå ändringar av dem. Ett sådant förslag ska lämnas till regeringen senast den 1 oktober.

Årlig avgift

11 §Fondförvaltare ska betala en årlig avgift för granskning. Den årliga avgiften är 32.000 kronor per fondavtal.

Pensionsmyndigheten ska varje år se över den årliga avgiften och vid behov föreslå ändringar av den. Ett sådant förslag ska lämnas till regeringen senast den 1 oktober.

Dröjsmålsränta

12 §Dröjsmålsränta tas ut på årliga avgifter och avgifter för kostnader för information om fonder som inte betalas i rätt tid, om det inte finns särskilda skäl mot det. För uttag av dröjsmålsränta gäller i tillämpliga delar räntelagen (1975:635).

Bemyndigande

13 §Pensionsmyndigheten får meddela föreskrifter om ansökningsförfarandet enligt 64 kap. 17 c § första stycket socialförsäkringsbalken.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2022:771

  1. Förordning (2018:1302) om premiepension ska upphöra att gälla 20 juni 2022.

  2. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för fondavtal som har ingåtts före ikraftträdandet. Vid tillämpningen av bestämmelserna om årlig avgift i 11 § ska det som sägs om Pensionsmyndigeten i stället avse Fondtorgsnämnden. Detta gäller dock inte sådana granskningar enligt 64 kap. 3 § tredje stycket socialförsäkringsbalken som har inletts före ikraftträdandet.