Lagens innehåll

1 §Denna lag innehåller bestämmelser om statistik på upphandlingsområdet och om registrering av annonsdatabaser.

Statistik på upphandlingsområdet

Krav på statistiken

2 §Statistiken på upphandlingsområdet ska vara allmänt tillgänglig samt objektiv, relevant, noggrann och jämförbar.

Statistikmyndighet

3 §Den myndighet som regeringen bestämmer ska ha huvudansvaret för statistiken på upphandlingsområdet (statistikmyndigheten).

Databas för nationell upphandlingsstatistik

4 §Statistikmyndigheten ska föra en nationell databas för statistik på upphandlingsområdet (statistikdatabasen).

Statistikdatabasen ska innehålla uppgifter från och om annonser om upphandling. Den får även innehålla andra uppgifter om upphandling som behövs för att ta fram statistik.

Registrerade annonsdatabaser

Registermyndighet

5 §Den myndighet som regeringen bestämmer ska besluta om registrering av annonsdatabaser (registermyndigheten).

Förutsättningar för registrering

6 §En ansökan om registrering av en annonsdatabas får göras av den fysiska eller juridiska person eller den upphandlande myndighet eller enhet som driver annonsdatabasen.

En annonsdatabas ska registreras om

 1. sökanden är lämplig att utöva verksamheten, och

 2. det kan antas att verksamheten kommer att drivas i enlighet med denna lag samt de föreskrifter och villkor som har meddelats i anslutning till lagen.

Krav på registrerade annonsdatabaser

7 §En registrerad annonsdatabas ska vara elektronisk. I databasen ska det finnas funktioner

 1. för att ta emot och publicera annonser enligt

 2. som möjliggör för en upphandlande myndighet eller enhet att uppfylla sina skyldigheter vid offentliggörande av annonser och meddelanden genom Europeiska unionens publikationsbyrå, och

 3. som säkerställer att en annons inte kan publiceras innan den upphandlande myndigheten eller enheten har lämnat de uppgifter som annonsen ska innehålla.

Skyldighet att lämna uppgifter för statistikändamål

8 §Den som driver en registrerad annonsdatabas är skyldig att lämna obearbetade uppgifter från och om annonser om upphandling till statistikmyndigheten.

Skyldigheten gäller inte uppgifter som redan har offentliggjorts i en annons om upphandling genom någon annan registrerad annonsdatabas.

Tillsyn

9 §Registermyndigheten ska utöva tillsyn över registrerade annonsdatabaser.

Vid sin tillsyn får registermyndigheten begära sådana uppgifter som är nödvändiga för tillsynsverksamheten från den som driver en registrerad annonsdatabas.

Registermyndigheten får meddela de förelägganden som behövs för att denna lag eller de föreskrifter och villkor som har meddelats i anslutning till lagen ska följas.

Återkallelse av registrering

10 §Registermyndigheten ska återkalla registreringen av en annonsdatabas om den som driver databasen

 1. inte längre uppfyller kraven enligt 6 eller 7 §,

 2. inte betalar registeravgift enligt 11 §, eller

 3. inte fullgör de skyldigheter i fråga om annonsering och statistik som anges i denna lag eller annan författning.

Registreringen ska även återkallas på begäran av den som driver annonsdatabasen.

Avgifter

11 §För registrering och registerhållning får registermyndigheten ta ut en ansökningsavgift och en registeravgift av den som driver annonsdatabasen.

Bemyndiganden

12 §Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om vilka uppgifter för statistikändamål som statistikmyndigheten får begära från den som driver en registrerad annonsdatabas, samt om innehållet i och driften av statistikdatabasen.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter för registrerade annonsdatabaser om

 1. teknisk prestanda,

 2. funktionalitet,

 3. tillgänglighet, och

 4. servicenivå.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om storleken på de avgifter som anges i 11§.

Överklagande

13 §Beslut enligt denna lag får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2019:668

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2020.

Propositioner

SFS 2019:668
Prop. 2018/19:142