Lag (2019:668) om upphandlingsstatistik

Lagens innehåll

1 §Denna lag innehåller bestämmelser om statistik på upphandlingsområdet och om registrering av annonsdatabaser.

Statistik på upphandlingsområdet

Krav på statistiken

2 §Statistiken på upphandlingsområdet ska vara allmänt tillgänglig samt objektiv, relevant, noggrann och jämförbar.

Statistikmyndighet

3 §Den myndighet som regeringen bestämmer ska ha huvudansvaret för statistiken på upphandlingsområdet (statistikmyndigheten).

Databas för nationell upphandlingsstatistik

4 §Statistikmyndigheten ska föra en nationell databas för statistik på upphandlingsområdet (statistikdatabasen).

Statistikdatabasen ska innehålla uppgifter från och om annonser om upphandling. Den får även innehålla andra uppgifter om upphandling som behövs för att ta fram statistik.

Registrerade annonsdatabaser

Registermyndighet

5 §Den myndighet som regeringen bestämmer ska besluta om registrering av annonsdatabaser (registermyndigheten).

Förutsättningar för registrering

6 §En ansökan om registrering av en annonsdatabas får göras av den fysiska eller juridiska person eller den upphandlande myndighet eller enhet som driver annonsdatabasen.

En annonsdatabas ska registreras om

 1. sökanden är lämplig att utöva verksamheten, och

 2. det kan antas att verksamheten kommer att drivas i enlighet med denna lag samt de föreskrifter och villkor som har meddelats i anslutning till lagen.

Krav på registrerade annonsdatabaser

7 §En registrerad annonsdatabas ska vara elektronisk. I databasen ska det finnas funktioner

 1. för att ta emot och publicera annonser enligt

  • lagen (2016:1145) om offentlig upphandling,

  • lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna,

  • lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner,

  • lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet, eller

  • Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1370/2007 av den 23 oktober 2007 om kollektivtrafik på järnväg och väg och om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1191/69 och (EEG) nr 1107/70,

 2. som möjliggör för en upphandlande myndighet eller enhet att uppfylla sina skyldigheter vid offentliggörande av annonser och meddelanden genom Europeiska unionens publikationsbyrå, och

 3. som säkerställer att en annons inte kan publiceras innan den upphandlande myndigheten eller enheten har lämnat de uppgifter som annonsen ska innehålla.

Skyldighet att lämna uppgifter för statistikändamål

8 §Den som driver en registrerad annonsdatabas är skyldig att lämna obearbetade uppgifter från och om annonser om upphandling till statistikmyndigheten.

Skyldigheten gäller inte uppgifter som redan har offentliggjorts i en annons om upphandling genom någon annan registrerad annonsdatabas.

Tillsyn

9 §Registermyndigheten ska utöva tillsyn över registrerade annonsdatabaser.

Vid sin tillsyn får registermyndigheten begära sådana uppgifter som är nödvändiga för tillsynsverksamheten från den som driver en registrerad annonsdatabas.

Registermyndigheten får meddela de förelägganden som behövs för att denna lag eller de föreskrifter och villkor som har meddelats i anslutning till lagen ska följas.

Återkallelse av registrering

10 §Registermyndigheten ska återkalla registreringen av en annonsdatabas om den som driver databasen

 1. inte längre uppfyller kraven enligt 6 eller 7 §,

 2. inte betalar registeravgift enligt 11 §, eller

 3. inte fullgör de skyldigheter i fråga om annonsering och statistik som anges i denna lag eller annan författning.

Registreringen ska även återkallas på begäran av den som driver annonsdatabasen.

Avgifter

11 §För registrering och registerhållning får registermyndigheten ta ut en ansökningsavgift och en registeravgift av den som driver annonsdatabasen.

Bemyndiganden

12 §Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om vilka uppgifter för statistikändamål som statistikmyndigheten får begära från den som driver en registrerad annonsdatabas, samt om innehållet i och driften av statistikdatabasen.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter för registrerade annonsdatabaser om

 1. teknisk prestanda,

 2. funktionalitet,

 3. tillgänglighet, och

 4. servicenivå.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om storleken på de avgifter som anges i 11§.

Överklagande

13 §Beslut enligt denna lag får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2019:668

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2020.

Propositioner

SFS 2019:668
Prop. 2018/19:142
Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...