1 kap. Inledande bestämmelser

Innehåll

1 §Denna förordning innehåller bestämmelser om

 1. ansökan om tillstånd,

 2. anmälan för registrering,

 3. bemyndiganden för Bolagsverket, Finansinspektionen och Polismyndigheten att meddela föreskrifter.

Förordning (2020:409)

Tillämpningsområde

2 §Denna förordning gäller för tjänstepensionsföretag enligt lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag. Termer och uttryck som används i denna förordning har samma betydelse och tillämpningsområde som i lagen om tjänstepensionsföretag.

Särskilda bestämmelser om europabolag enligt lagen (2004:575) om europabolag och europakooperativ enligt lagen (2006:595) om europakooperativ som driver tjänstepensionsverksamhet som tjänstepensionsföretag finns i 4 kap.

I fråga om utländska tjänstepensionsinstitut finns det i 5 kap. 7 och 8 §§ bestämmelser om bemyndiganden för Finansinspektionen att meddela föreskrifter enligt lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige.

I fråga om pensionsstiftelser finns det i 5 kap. 9 och 10 §§ bestämmelser om bemyndiganden för Finansinspektionen att meddela föreskrifter enligt lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.

Förordning (2020:409)

Försäkringsregister

3 §I 4 kap. försäkringsrörelseförordningen (2011:257) finns bestämmelser om det försäkringsregister som Bolagsverket ska föra för tjänstepensionsföretag.

Allmänna bestämmelser

4 §En handling som enligt denna förordning får ges in i kopia ska vara bestyrkt. En handling som får ges in i kopia får även ges in i original.

5 §En anmälan eller en ansökan enligt denna förordning ska, i förekommande fall, innehålla uppgifter om anmälarens eller sökandens organisationsnummer enligt lagen (1974:174) om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl.

Kapitalkrav för ränterisk

6 §Vid beräkningen av kapitalkravet för ränterisk enligt 8 kap. 3 § 1 lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag ska risken för negativa marknadsräntor inte beaktas. Om en sänkning av nivån för en viss marknadsränta som ett tjänstepensionsföretag använder vid värderingen av sina räntekänsliga exponeringar innebär att räntenivån blir negativ, ska sänkningen anses vara till marknadsräntan noll.

2 kap. Ansökan om tillstånd

Hur ansökningar ges in

1 §Sådana ansökningar enligt lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag som ska prövas av Finansinspektionen ska ges in till inspektionen. Detsamma gäller ansökningar av tjänstepensionsföretag om tillstånd att verkställa ett överlåtelseavtal enligt 9 kap. 10 § lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige.

Tillstånd att driva tjänstepensionsverksamhet

Tillstånd att driva tjänstepensionsverksamhet som tjänstepensionsföretag

2 §En ansökan enligt 2 kap. 1 § lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag om tillstånd att driva tjänstepensionsverksamhet som tjänstepensionsföretag ska undertecknas av

 1. samtliga stiftare i ett tjänstepensionsaktiebolag eller ett ömsesidigt tjänstepensionsbolag,

 2. samtliga styrelseledamöter i en tjänstepensionsförening.

Om en ansökan avser ett registrerat aktiebolag, ett ömsesidigt försäkringsbolag eller en försäkringsförening, ska den undertecknas av styrelsen eller verkställande direktören.

3 §En ansökan om tillstånd att driva tjänstepensionsverksamhet som tjänstepensionsföretag ska innehålla uppgifter om fullständigt namn, postadress, hemvist och personnummer eller, om sådant saknas, födelsedatum för stiftarna eller styrelseledamöterna och, om ett handelsbolag är stiftare, motsvarande uppgifter för varje obegränsat ansvarig bolagsman.

Om en ansökan avser ett registrerat aktiebolag ska den innehålla uppgifter om fullständigt namn, postadress, hemvist och personnummer eller, om sådant saknas, födelsedatum för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

En ansökan om tillstånd att driva tjänstepensionsverksamhet som tjänstepensionsföretag ska även innehålla uppgifter om namn och postadress för ombud, om sådant ombud har utsetts.

4 §En ansökan om tillstånd att driva tjänstepensionsverksamhet som tjänstepensionsföretag ska även innehålla

 1. en försäkran att stiftarna eller styrelseledamöterna inte är i konkurs eller har näringsförbud samt att de inte heller har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken, och

 2. för tjänstepensionsaktiebolag, uppgift om vem som är kvalificerad innehavare av aktier i bolaget.

5 §Tillsammans med en ansökan om tillstånd att driva tjänstepensionsverksamhet som tjänstepensionsföretag ska följande handlingar ges in:

 1. en kopia av verksamhetsplanen, och

 2. ett förslag till bolagsordning eller stadgar.

Om en sådan ansökan avser ett registrerat aktiebolag ska följande handlingar ges in:

 1. en kopia av verksamhetsplanen,

 2. ett förslag till ändrad bolagsordning, och

 3. en kopia av bolags- eller föreningsstämmans protokoll med beslutet om att söka tillstånd.

Om en ansökan gäller omvandling enligt 2 kap. 5 § lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag, ska följande handlingar ges in:

 1. en kopia av verksamhetsplanen,

 2. ett förslag till ändrad bolagsordning eller ändrade stadgar,

 3. en kopia av bolags- eller föreningsstämmans protokoll med beslutet enligt 2 kap. 5 § 3 lagen om tjänstepensionsföretag, och

 4. en av styrelsen gjord ekonomisk utredning om konsekvenserna för försäkringstagarnas och andra ersättningsberättigades rätt enligt 2 kap. 5 § 2 lagen om tjänstepensionsföretag och ett yttrande från företagets revisor och aktuarie över utredningen.

6 §Finansinspektionen ska snarast underrätta Bolagsverket när inspektionen har beviljat ett aktiebolag som är registrerat i aktiebolagsregistret tillstånd att driva tjänstepensionsverksamhet som tjänstepensionsföretag.

Finansinspektionen ska snarast underrätta Bolagsverket när inspektionen har återkallat ett tjänstepensionsföretags tillstånd att driva tjänstepensionsverksamhet. Om Finansinspektionen har beviljat företaget tillstånd att driva en annan tillståndspliktig finansiell rörelse, ska inspektionen snarast underrätta Bolagsverket om det.

Finansinspektionen ska tillsammans med underrättelserna enligt första eller andra stycket ge in bolagsordningen samt i förekommande fall stämmo- och styrelseprotokoll med beslutet om att söka tillstånd.

Utvidgning av tillstånd

7 §En ansökan om utvidgning av tillstånd att driva tjänstepensionsverksamhet som tjänstepensionsföretag ska undertecknas av styrelsen eller verkställande direktören. Tillsammans med ansökan ska följande handlingar ges in:

 1. en kopia av den ändrade verksamhetsplanen,

 2. ett förslag till ändrad bolagsordning eller ändrade stadgar, och

 3. en kopia av bolags- eller föreningsstämmans protokoll med beslutet om utvidgningen av tillståndet.

Förlängning av tillstånd

8 §En ansökan enligt 2 kap. 7 § lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag om förlängning av ett tillstånd att driva tjänstepensionsverksamhet som tjänstepensionsföretag ska undertecknas av styrelsen eller verkställande direktören. Ansökan ska göras senast sex månader innan det löpande tillståndet går ut.

Tillsammans med en ansökan ska det lämnas en kopia av bolags- eller föreningsstämmans protokoll med beslutet om förlängningen av tillståndet.

Ändring av bolagsordning eller stadgar

Godkännande av ändring av bolagsordning eller stadgar

9 §En ansökan enligt 2 kap. 10 § lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag om godkännande av ändring av bolagsordning eller stadgar ska undertecknas av styrelsen eller den verkställande direktören. Tillsammans med ansökan ska följande handlingar ges in:

 1. en kopia av bolags- eller föreningsstämmans protokoll med ändringsbeslutet, och

 2. ett förslag till ändrad bolagsordning eller ändrade stadgar.

Godkännande av villkor om förlusttäckning i bolagsordning

10 §Tillsammans med en ansökan enligt 11 kap. 20 § eller 12 kap. 40 § försäkringsrörelselagen (2010:2043) jämförda med 10 kap. 2 eller 21 § lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag om godkännande av villkor om förlusttäckning i bolagsordningen för ett tjänstepensionsaktiebolag eller ett ömsesidigt tjänstepensionsbolag ska det lämnas en av styrelsen gjord ekonomisk utredning om konsekvenserna för försäkringstagarnas, de försäkrades och andra ersättningsberättigades rätt och ett yttrande från bolagets revisor och aktuarie över utredningen.

Godkännande av villkor om vinstutdelning i bolagsordning

11 §Tillsammans med en ansökan enligt 11 kap. 20 § eller 12 kap. 40 § försäkringsrörelselagen (2010:2043) jämförda med 10 kap. 2 eller 21 § lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag om godkännande av villkor om vinstutdelning i bolagsordningen för ett tjänstepensionsaktiebolag eller ett ömsesidigt tjänstepensionsbolag som inte får dela ut vinst ska följande handlingar ges in:

 1. en kopia av bolagsstämmans protokoll med beslutet enligt 11 kap. 20 § första stycket 1 försäkringsrörelselagen,

 2. en redogörelse för vilka försäkringstagare som har underrättats enligt 11 kap. 20 § första stycket 2 försäkringsrörelselagen och underrättelsens innehåll samt en försäkran att underrättelsen har skett på det sätt som anges i samma paragraf tredje stycket,

 3. ett intyg från bolagets revisor att förutsättningarna enligt 11 kap. 20 § första stycket 3 försäkringsrörelselagen i fråga om försäkringstagarnas inställning är uppfyllda,

 4. en av styrelsen gjord ekonomisk utredning om konsekvenserna för försäkringstagarnas och andra ersättningsberättigades rätt på grund av försäkringar enligt 11 kap. 20 § första stycket 4 eller 12 kap. 40 § försäkringsrörelselagen och ett yttrande från bolagets revisor och aktuarie över utredningen.

Om ett tjänstepensionsaktiebolag driver verksamhet utan bestämmelser om vinstutdelning i bolagsordningen, ska utredningen enligt första stycket 4 kompletteras med en särskild redogörelse för hur medel ska gottskrivas försäkringstagare och andra ersättningsberättigade enligt 11 kap. 21 § försäkringsrörelselagen jämförd med 10 kap. 2 § lagen om tjänstepensionsföretag.

Återbetalning av garantikapital

12 §Tillsammans med en ansökan enligt 12 kap. 66 § försäkringsrörelselagen (2010:2043) jämförd med 10 kap. 21 § lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag om tillstånd att betala tillbaka garantikapital ska följande handlingar ges in:

 1. en kopia av bolagsstämmans protokoll med beslutet om återbetalning, och

 2. en av styrelsen gjord ekonomisk utredning om verkan av att garantikapitalet betalas tillbaka och ett yttrande från det ömsesidiga tjänstepensionsbolagets revisor och aktuarie över utredningen.

Återbetalning av verksamhetskapital

13 §Tillsammans med en ansökan enligt 13 kap. 25 § försäkringsrörelselagen (2010:2043) jämförd med 10 kap. 49 § lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag om tillstånd att betala tillbaka verksamhetskapital ska följande handlingar ges in:

 1. en kopia av föreningsstämmans protokoll med beslutet om återbetalning, och

 2. en av styrelsen gjord ekonomisk utredning om verkan av att verksamhetskapitalet betalas tillbaka och ett yttrande från tjänstepensionsföreningens revisor och aktuarie över utredningen.

Överlåtelse av försäkringsbestånd

14 §Tillsammans med en ansökan enligt 11 kap. 5 § lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag om tillstånd att verkställa ett överlåtelseavtal ska följande handlingar ges in:

 1. en kopia av bolags- eller föreningsstämmans protokoll med beslutet om överlåtelse och de handlingar som har lagts fram på stämman i det överlåtande tjänstepensionsföretaget,

 2. en kopia av Bolagsverkets registreringsbevis av stämmans beslut om överlåtelse, och

 3. information om huruvida överlåtelsen omfattar risker eller åtaganden utomlands samt uppgift om vilka länder som avses.

Om överlåtelsen avser ett tjänstepensionsföretag i likvidation eller i konkurs, ska en kopia av avtalet om överlåtelse och sådan information som anges i första stycket 3 lämnas tillsammans med ansökan.

15 §Om en ansökan enligt 11 kap. 5 § lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag innebär en övergång från en verksamhet där vinstutdelning inte är tillåten till en vinstutdelande verksamhet, ska de handlingar som anges i 11 § första stycket 2–4 lämnas tillsammans med ansökan.

Fusion, delning och ombildning

Undantag från aktiebolagsförordningen

16 §För tjänstepensionsaktiebolag gäller följande:

 • Vid fusion med ett tjänstepensionsaktiebolag tillämpas 17 § denna förordning i stället för 1 kap. 32 § första och andra styckena, 33 och 37 §§ aktiebolagsförordningen (2005:559).

 • Vid gränsöverskridande delning av ett tjänstepensionsaktiebolag tillämpas 2 kap. 16 a § försäkringsrörelseförordningen (2011:257) i stället för 1 kap. 38 § första och andra styckena och 39 § aktiebolagsförordningen.

 • Vid gränsöverskridande ombildning av ett tjänstepensionsaktiebolag tillämpas 2 kap. 16 b § försäkringsrörelseförordningen i stället för 1 kap. 41 b § första stycket och 41 c § aktiebolagsförordningen.

Vid tillämpning av 1 kap. 41 e och 41 f §§ aktiebolagsförordningen ska det som sägs om Bolagsverket i stället avse Finansinspektionen.

Förordning (2022:1862)

16 a §Vid fusion med ett ömsesidigt tjänstepensionsbolag eller en tjänstepensionsförening tillämpas inte 2 kap. 13 och 16 §§ förordningen (2018:759) om ekonomiska föreningar. I stället tillämpas 17 §.

Vid tillämpning av 2 kap. 18 a och 18 b §§ förordningen om ekonomiska föreningar ska det som sägs om Bolagsverket i stället avse Finansinspektionen.

Förordning (2022:1862)

Verkställande av fusionsplan

17 §En ansökan enligt 10 kap. 11, 41 eller 62 § lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag om tillstånd att verkställa en fusionsplan ska undertecknas av styrelserna eller de verkställande direktörerna i de fusionerande tjänstepensionsföretagen. Tillsammans med ansökan ska följande handlingar ges in:

 1. en försäkran på heder och samvete från tjänstepensionsföretagens styrelser eller verkställande direktörer om

  1. att fusionen inte har förbjudits enligt konkurrenslagen (2008:579) eller enligt rådets förordning (EG) nr 139/2004 av den 20 januari 2004 om kontroll av företagskoncentrationer, och

  2. att prövning av fusionen inte pågår enligt konkurrenslagen eller förordning (EG) nr 139/2004,

 2. sådana handlingar som anges i 11 § första stycket 2–4, när en tjänstepensionsverksamhet ska övergå från en verksamhet där vinstutdelning inte är tillåten till en vinstutdelande verksamhet,

 3. en kopia av fusionsplanen med de handlingar som är bifogade den, och

 4. en kopia av protokollen från bolags- eller föreningsstämmorna med beslut om den tilltänkta fusionen.

Vid en gränsöverskridande fusion ska även följande handlingar ges in:

 1. en kopia av styrelsens redogörelse enligt 23 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551) eller 16 kap. 33 § lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar med eventuellt yttrande från arbetstagarna eller deras företrädare,

 2. en kopia av handlingar med synpunkter som bolagets eller föreningens intressenter har lämnat med anledning av ett meddelande enligt 23 kap. 41 a § aktiebolagslagen eller 16 kap. 36 a § lagen om ekonomiska föreningar, och

 3. en handling med information om att det har inletts ett förfarande enligt lagen (2008:9) om arbetstagares medverkan vid gränsöverskridande fusioner, delningar och ombildningar, under förutsättning att den lagen är tillämplig.

Förordning (2022:1862)

Underrättelser om beslut

18 §Finansinspektionens underrättelse till Bolagsverket enligt 10 kap. 11, 15, 41, 45 och 62 §§ lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag om beslut som har meddelats med anledning av en ansökan om tillstånd att verkställa en fusionsplan ska göras när beslutet har fått laga kraft.

Förordning (2022:1862)

Förvärv av aktier

Tillämpliga bestämmelser

19 §Bestämmelserna i 2024 §§ ska tillämpas vid Finansinspektionens handläggning av ansökningar enligt 15 kap. 1 och 2 §§ försäkringsrörelselagen (2010:2043) jämförda med 12 kap. 1 § lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag om tillstånd till direkt eller indirekt förvärv av aktier i tjänstepensionsaktiebolag.

Ansökan

20 §En ansökan om tillstånd att förvärva aktier ska undertecknas av förvärvaren. Om förvärvaren är en juridisk person ska ansökan undertecknas av dess styrelse eller verkställande direktören.

Skriftlig bekräftelse

21 §Finansinspektionen ska i den skriftliga bekräftelsen som avses i 15 kap. 3 § försäkringsrörelselagen (2010:2043) ange vilken dag bedömningsperioden löper ut.

Kompletteringar

22 §Om Finansinspektionen behöver ytterligare uppgifter för att bedöma en ansökan om tillstånd till förvärv som avses i 15 kap. 1 och 2 §§ försäkringsrörelselagen (2010:2043) jämförda med 12 kap. 1 § lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag, får inspektionen förelägga förvärvaren att komplettera ansökan. Föreläggandet ska vara skriftligt och det ska klart framgå vilka ytterligare uppgifter som krävs.

Ett föreläggande om komplettering får inte göras senare än den femtionde arbetsdagen i bedömningsperioden.

Förlängning av bedömningsperioden

23 §Om Finansinspektionen begär kompletterande uppgifter, ska bedömningsperioden förlängas med en tid som motsvarar antalet arbetsdagar mellan den dag då föreläggandet skickades och den dag då de kompletterande uppgifterna kom in till inspektionen. Förlängningen får inte överstiga tjugo arbetsdagar om inte något annat följer av andra stycket. Bedömningsperioden får förlängas vid högst ett tillfälle.

Finansinspektionen får förlänga bedömningsperioden med högst trettio arbetsdagar om

 1. förvärvaren inte har sin hemvist inom EES, eller

 2. förvärvaren inte är

  1. ett kreditinstitut, ett institut för elektroniska pengar, ett försäkringsföretag, ett tjänstepensionsföretag, ett värdepappersinstitut, en börs, ett fondbolag eller ett fondföretag och står under tillsyn av Finansinspektionen, eller

  2. ett utländskt företag inom EES som i sitt hemland får bedriva motsvarande verksamhet som ett företag som avses i a och som står under tillsyn av en myndighet eller ett annat behörigt organ.

Finansinspektionen ska inom två arbetsdagar från det att de kompletterande uppgifterna kommit in till inspektionen skicka en bekräftelse till förvärvaren om att uppgifterna har tagits emot. I bekräftelsen ska det även anges vilken dag bedömningsperioden löper ut.

Skriftligt beslut

24 §Finansinspektionens beslut i en fråga om tillstånd till förvärv ska vara skriftligt. Beslutet ska meddelas inom två arbetsdagar från det att det fattades.

Om en utländsk myndighet som har behörighet att utöva tillsyn över en utländsk försäkringsgivare inom EES har lämnat synpunkter till Finansinspektionen, ska dessa synpunkter framgå av beslutet.

3 kap. Anmälan för registrering och ansökan som ska handläggas av Bolagsverket

Tillämpning av andra förordningar

Tjänstepensionsaktiebolag

1 §För anmälan för registrering och sådan ansökan som ska handläggas av Bolagsverket avseende ett tjänstepensionsaktiebolag gäller 1 kap. aktiebolagsförordningen (2005:559), om inte annat följer av 15 §. Därutöver gäller bestämmelserna i

Ömsesidiga tjänstepensionsbolag

2 §För anmälan för registrering och sådan ansökan som ska handläggas av Bolagsverket avseende ett ömsesidigt tjänstepensionsbolag gäller 2 kap. 1 § första och andra styckena, 2 § första stycket, 4 och 5 §§, 6 § första stycket 1, 2 och 4–6 och andra stycket och 712, 17, 18, 21–27 och 30 §§ förordningen (2018:759) om ekonomiska föreningar, om inte något annat följer av 15 §. Därutöver gäller bestämmelserna i

3 §Vid tillämpningen av förordningen (2018:759) om ekonomiska föreningar på ömsesidiga tjänstepensionsbolag ska det som där sägs om

 1. ekonomisk förening i stället avse ömsesidigt tjänstepensionsbolag,

 2. medlem i stället avse delägare,

 3. stadgar i stället avse bolagsordning,

 4. föreningsstämma i stället avse bolagsstämma, och

 5. föreningsregistret i stället avse försäkringsregistret.

Tjänstepensionsförening

4 §För anmälan för registrering och sådan ansökan som ska handläggas av Bolagsverket avseende en tjänstepensionsförening gäller 2 kap. 1 § första och andra styckena och 2, 412, 17, 18, 21–27 och 30 §§ förordningen (2018:759) om ekonomiska föreningar, om inte något annat följer av 15 §. Därutöver gäller bestämmelserna i

5 §Vid tillämpningen av förordningen (2018:759) om ekonomiska föreningar på tjänstepensionsföreningar ska det som där sägs om

 1. ekonomisk förening i stället avse tjänstepensionsförening, och

 2. föreningsregistret i stället avse försäkringsregistret.

Anmälan för registrering enligt lagen om tjänstepensionsföretag

6 §En anmälan för registrering enligt lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag ska göras skriftligen hos Bolagsverket. En sådan anmälan får överföras elektroniskt till Bolagsverket.

7 §En anmälan för registrering ska undertecknas av en styrelseledamot eller av den verkställande direktören. En anmälan av ett tjänstepensionsföretag i likvidation ska undertecknas av likvidatorn eller, när flera likvidatorer har utsetts, av en av likvidatorerna.

8 §En anmälan som överförs elektroniskt till Bolagsverket ska vara undertecknad med en elektronisk underskrift.

9 §Handlingar som ska lämnas tillsammans med en anmälan som har upprättats elektroniskt får överföras elektroniskt till Bolagsverket.

10 §En försäkran på heder och samvete i en anmälan till Bolagsverket får undertecknas med en elektronisk underskrift.

Tillstånd

11 §Tillsammans med en anmälan för registrering av tjänstepensionsföretag ska Finansinspektionens beslut enligt 2 kap. 14 § lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag om tillstånd och godkännande av bolagsordning eller stadgar lämnas.

12 §Om en anmälan för registrering avser ett ömsesidigt tjänstepensionsbolag ska följande handlingar ges in:

 • en kopia av de teckningslistor som försäkring har tecknats på, och

 • en kopia av protokollet från den konstituerande stämman.

Ändring av bolagsordning eller stadgar

13 §Tillsammans med en anmälan för registrering av godkännande av ändring av bolagsordning eller stadgar ska Finansinspektionens beslut enligt 2 kap. 14 § lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag lämnas.

Ledning

14 §Tillsammans med en anmälan för registrering enligt 7 kap. 44 § lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar, som avser annat än enbart en ändring av hemvist eller postadress, ska det ges in en kopia av ett protokoll eller någon annan handling som styrker uppgifterna i anmälan om val eller entledigande av en styrelseledamot eller styrelsesuppleant.

Revisor

15 §I stället för 1 kap. 3 § tredje stycket aktiebolagsförordningen (2005:559) och 2 kap. 6 § första stycket 1, 2 och 6 förordningen (2018:759) om ekonomiska föreningar gäller att anmälan för registrering ska innehålla en försäkran på heder och samvete att revisorn uppfyller de kompetenskrav som anges i 11 kap. 12 §, 12 kap. 43 § eller 13 kap. 18 § försäkringsrörelselagen (2010:2043) jämförda med 10 kap. 2, 21 och 49 §§ lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag.

Garantikapital

Förutsättning för registrering

16 §Tillsammans med en anmälan för registrering av ett ömsesidigt tjänstepensionsbolag ska det lämnas ett intyg från bolagets revisor om att garantikapital enligt 12 kap. 9 § första stycket och 18 § andra stycket försäkringsrörelselagen (2010:2043) jämförda med 10 kap. 21 § lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag har betalats in.

Under rörelsens gång

17 §En anmälan för registrering enligt 12 kap. 9 § andra stycket försäkringsrörelselagen (2010:2043) jämförd med 10 kap. 21 § lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag av ett beslut att ta emot garantikapital under rörelsens gång ska innehålla uppgift om det belopp som garantikapitalet ska ökas med.

Tillsammans med anmälan ska följande handlingar ges in:

 1. en kopia av bolagsstämmans protokoll med beslutet att ta emot garantikapital samt en av styrelsen gjord ekonomisk utredning om behovet av garantikapital och ett yttrande från bolagets revisor och aktuarie över utredningen,

 2. en kopia av det avtal som ligger till grund för tillskottet av garantikapital, och

 3. ett intyg från bolagets revisor om att minst hälften av det belopp som garantikapitalet ska ökas med har betalats in.

Om det i ett ömsesidigt tjänstepensionsbolag efter anmälan om registrering enligt första stycket görs ytterligare inbetalning av garantikapital, ska detta anmälas för registrering. Tillsammans med anmälan ska det lämnas ett intyg av bolagets revisor om att hela garantikapitalet har betalats in inom sex månader från registreringen av anmälan enligt första stycket.

Återbetalning av garantikapital

18 §Tillsammans med en anmälan för registrering enligt 12 kap. 66 § försäkringsrörelselagen (2010:2043) jämförd med 10 kap. 21 § lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag av ett beslut om återbetalning av garantikapital ska följande handlingar ges in:

 • en kopia av bolagsstämmans protokoll med beslutet om återbetalning, och

 • Finansinspektionens tillstånd till återbetalning.

Verksamhetskapital

Förutsättning för registrering

19 §Tillsammans med en anmälan för registrering av en tjänstepensionsförening ska det lämnas ett intyg från föreningens revisor om att verksamhetskapital enligt 10 kap. 51 § andra stycket lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag har betalats in.

Återbetalning av verksamhetskapital

20 §Tillsammans med en anmälan för registrering enligt 13 kap. 25 § första stycket försäkringsrörelselagen (2010:2043) jämförd med 10 kap. 49 § lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag av ett beslut om återbetalning av verksamhetskapital ska följande handlingar ges in:

 • en kopia av föreningsstämmans protokoll med beslutet om återbetalning, och

 • Finansinspektionens tillstånd till återbetalning.

Överlåtelse av försäkringsbestånd

21 §Tillsammans med en anmälan för registrering enligt 11 kap. 3 § lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag av avtal om överlåtelse av försäkringsbestånd ska följande handlingar ges in:

 1. en kopia av bolags- eller föreningsstämmans protokoll med beslutet om överlåtelse, och

 2. en kopia av de handlingar som har lagts fram på stämman enligt 11 kap. 2 § lagen om tjänstepensionsföretag.

Frivillig likvidation

22 §I en anmälan för registrering enligt 17 kap. 9 § lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar av ett beslut om frivillig likvidation av ett ömsesidigt tjänstepensionsbolag eller en tjänstepensionsförening ska det anges när likvidationen ska inträda, om beslutet inte har omedelbar verkan.

Tillsammans med anmälan ska en kopia av bolags- eller föreningsstämmans protokoll med beslutet om likvidationen ges in.

Ändrade förhållanden

23 §Om en uppgift som ett tjänstepensionsföretag har lämnat till Bolagsverket har ändrats, ska företaget snarast skriftligen underrätta Bolagsverket om detta.

Avgifter

Handläggning av ansökan om likvidation enligt lagen om tjänstepensionsföretag

24 §För handläggning och prövning av ansökan om likvidation enligt 10 kap. 16, 37 och 59 §§ lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag ska en avgift på 475 kronor betalas.

Handläggning av ansökningar enligt aktiebolagslagen

25 §För handläggning och prövning av ansökningar enligt aktiebolagslagen (2005:551) ska avgifter betalas till Bolagsverket med följande belopp:

 1. tillstånd enligt 24 kap. 22 § till verkställande av delningsplan, 1.500 kronor,

 2. likvidation enligt 25 kap. 11 §, 500 kronor, och

 3. tillstånd enligt 28 kap. 5 § att inte lämna uppgift om tjänstepensionsaktiebolagets företagsnamn på bolagets webbplatser, 1.500 kronor.

26 §En sådan särskild avgift som avses i 25 kap. 26 § aktiebolagslagen (2005:551) ska uppgå till 2.700 kronor.

Bestämmelser om begäran om indrivning m.m. av en sådan avgift finns i 49 §§ indrivningsförordningen (1993:1229). Att den betalningsskyldige ska uppmanas att betala fordran innan ansökan om indrivning görs framgår av 3 § indrivningsförordningen. Indrivning behöver inte begäras för en fordran som understiger 100 kronor om indrivning inte krävs från allmän synpunkt.

Handläggning av ansökningar enligt lagen om ekonomiska föreningar

27 §För handläggning och prövning av ansökningar enligt lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar ska avgifter betalas till Bolagsverket med följande belopp:

 1. tillstånd till minskning av reservfonden enligt 15 kap. 4 §, 900 kronor,

 2. likvidation enligt 17 kap. 11 §, 475 kronor.

Förordning (2020:409)

4 kap. Särskilda bestämmelser för europabolag och europakooperativ

Tillämpningsområde

1 §Detta kapitel gäller för

 1. europabolag enligt rådets förordning (EG) nr 2157/2001 av den 8 oktober 2001 om stadga för europabolag, här kallad SE-förordningen, som driver tjänstepensionsverksamhet som tjänstepensionsföretag, och

 2. europakooperativ enligt rådets förordning (EG) nr 1435/2003 av den 22 juli 2003 om stadga för europeiska kooperativa föreningar (SCE-föreningar), här kallad SCE-förordningen, som driver tjänstepensionsverksamhet som tjänstepensionsföretag.

2 §Bestämmelserna i 3 kap. om registrering i försäkringsregistret ska, i fråga om europabolag och europakooperativ som driver tjänstepensionsverksamhet som tjänstepensionsföretag, tillämpas vid registrering i europabolagsregistret respektive europakooperativsregistret.

Denna förordning ska även i övrigt tillämpas på europabolag och europakooperativ som driver tjänstepensionsverksamhet som tjänstepensionsföretag om inte något annat framgår av SE-förordningen, SCE-förordningen, lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag, lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar, försäkringsrörelselagen (2010:2043) eller aktiebolagslagen (2005:551).

Förordning (2020:409)

Ansökan och anmälan för registrering

3 §En ansökan eller en anmälan enligt 2 eller 3 kap. ska undertecknas av den verkställande direktören eller

 1. när det gäller europabolag och europakooperativ som har ett sådant förvaltningssystem som avses i artiklarna 39–42 i SE-förordningen (dualistiskt organiserade europabolag) eller artiklarna 37–41 i SCE-förordningen (dualistiskt organiserade europakooperativ), en ledamot i ledningsorganet, eller

 2. när det gäller europabolag eller europakooperativ som har ett sådant förvaltningssystem som avses i artiklarna 43–45 i SE-förordningen (monistiskt organiserade europabolag) eller artiklarna 42–44 i SCE-förordningen (monistiskt organiserade europakooperativ) en ledamot i förvaltningsorganet.

5 kap. Bemyndiganden

Bolagsverket

1 §Bolagsverket får i fråga om tjänstepensionsföretag meddela föreskrifter om

 1. elektronisk överföring till Bolagsverket av en anmälan för registrering eller en ansökan som ska handläggas av Bolagsverket,

 2. vilka krav som ska ställas på den elektroniska underskriften enligt 3 kap. 8 §,

 3. elektronisk överföring till Bolagsverket av handlingar som ska ges in tillsammans med en anmälan eller en ansökan som har upprättats elektroniskt,

 4. bestyrkande av att en elektronisk kopia stämmer överens med originalet,

 5. vilka elektroniska underskrifter som får användas för att en handling ska få ges in som ett elektroniskt original, och

 6. hur en försäkran på heder och samvete enligt denna förordning får undertecknas med en elektronisk underskrift.

Finansinspektionen

Föreskrifter för tjänstepensionsföretag

2 §Finansinspektionen får i fråga om lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag meddela föreskrifter om

 1. vad tjänstepensionsföretag ska iaktta vid tillämpningen av 1 kap. 16 §,

 2. vad en sådan verksamhetsplan som avses i 2 kap. 13 § ska innehålla,

 3. vilka åtgärder ett tjänstepensionsföretag ska vidta för att uppfylla de krav på soliditet, likviditet och riskhantering som avses i 4 kap. 1 §,

 4. vilken information ett tjänstepensionsföretag ska lämna enligt 4 kap. 2 §,

 5. innehållet i pensionsbeskedet som avses i 4 kap. 3 §,

 6. vilka åtgärder ett tjänstepensionsföretag ska vidta för att uppfylla de krav på god tjänstepensionsstandard som avses i 4 kap. 4 §,

 7. villkor för upplåning enligt 4 kap. 7 §,

 8. de försäkringstekniska avsättningarnas innehåll och beräkning enligt 5 kap. 16 §§,

 9. användning av derivatinstrument enligt 6 kap. 9 §,

 10. värdering av de tillgångar som avses i 6 kap. 14 § till verkligt värde,

 11. förande av register enligt 6 kap. 16 §,

 12. villkor för att ta in, räkna av och bestämma omfattningen av poster i kapitalbasen samt hur den i övrigt ska beräknas enligt 7 kap. 2–7 §§,

 13. beräkningen av det riskkänsliga kapitalkravet enligt 8 kap. 2–6 a §§,

 14. villkoren för nedsättning av garantibeloppet enligt 8 kap. 14 §,

 15. de krav som enligt 9 kap. 3, 12 och 13 §§ ska gälla för dem som är verksamma i ett tjänstepensionsföretag,

 16. innehållet i styrdokumenten enligt 9 kap. 4 §,

 17. innehållet i det försäkringstekniska beräkningsunderlaget enligt 9 kap. 5 §,

 18. vad redogörelsen enligt 9 kap. 7 § ska innehålla,

 19. uppgifterna för funktionen för riskhantering enligt 9 kap. 10 §,

 20. uppgifterna för funktionen för regelefterlevnad enligt 9 kap. 11 §,

 21. uppgifterna för funktionen för internrevision enligt 9 kap. 12 §,

 22. uppgifterna för aktuariefunktionen enligt 9 kap. 13 §,

 23. innehållet i systemet för riskhantering enligt 9 kap. 15 § samt omfattningen av riskerna i detta system,

 24. kraven på de regelbundna utvärderingar som ska göras enligt 9 kap. 16 §,

 25. hur en bedömning av externa värderingar enligt 9 kap. 17 § ska genomföras,

 26. vad som ska ingå i risk- och solvensbedömningen enligt 9 kap. 20 § och rapporteringen av resultatet av denna enligt 9 kap. 22 §,

 27. vad ett tjänstepensionsföretag ska beakta när ett uppdragsavtal ingås enligt 9 kap. 23 § och innehållet i ett sådant avtal,

 28. vilka upplysningar ett tjänstepensionsföretag ska lämna till Finansinspektionen enligt 14 kap. 5 § och när de ska lämnas,

 29. att vissa uppgifter som enligt 14 kap. 5 § ska lämnas till Finansinspektionen i stället ska lämnas till Statistiska centralbyrån,

 30. innehållet i en åtgärdsplan enligt 15 kap. 5 §,

 31. innehållet i en finansiell saneringsplan enligt 15 kap. 8 §,

 32. hur och när den gruppbaserade kapitalbasen och det gruppbaserade kapitalkravet ska beräknas enligt 16 kap. 15–17, 20 och 22 §§,

 33. innehållet i samt omfattningen och fullgörandet av rapporteringen enligt 16 kap. 18 §,

 34. innehållet i en åtgärdsplan och en finansiell saneringsplan enligt 16 kap. 21 § andra stycket,

 35. vilka upplysningar ett företag ska lämna till Finansinspektionen enligt 16 kap. 23, 27 och 33 §§,

 36. företagsstyrningssystem inom en grupp enligt 16 kap. 29 §, och

 37. innehållet i en egen risk- och solvensbedömning inom en grupp enligt 16 kap. 31 §.

Förordning (2021:271)

3 §Innan Finansinspektionen meddelar föreskrifter med stöd av 2 § 29, ska inspektionen ge Riksbanken och Statistiska centralbyrån tillfälle att yttra sig.

4 §Finansinspektionen får i fråga om lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag meddela föreskrifter om

 1. hur information ska lämnas enligt 4 kap. 2 och 3 §§,

 2. hur information om styrdokument för ersättningar ska offentliggöras enligt 9 kap. 6 §,

 3. hur upplysningar ska lämnas enligt 14 kap. 5 §, och

 4. hur och när ett företag ska lämna upplysningar enligt 16 kap. 23, 27 och 33 §§.

Finansinspektionen får även meddela föreskrifter inom andra områden som rör verkställigheten av lagen om tjänstepensionsföretag i den utsträckning som denna förordning inte innehåller sådana bestämmelser.

Förordning (2020:409)

5 §Finansinspektionen får meddela föreskrifter om vad som avses med ringa andel av företagets verksamhet i punkt 3 första stycket b i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag.

Koncerner

6 §Finansinspektionen får meddela föreskrifter om att bestämmelserna om koncerner i lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag, i föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen om tjänstepensionsföretag, i försäkringsrörelselagen (2010:2043), i föreskrifter som har meddelats med stöd av försäkringsrörelselagen och i lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar, ska gälla helt eller delvis för en sådan grupp av företag som inte utgör en koncern enligt 1 kap. 1014 §§ lagen om ekonomiska föreningar, men som har en gemensam eller i huvudsak gemensam ledning.

Föreskrifter för utländska tjänstepensionsinstitut

7 §Finansinspektionen får i fråga om lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige meddela föreskrifter om

 1. vilka upplysningar ett utländskt tjänstepensionsinstitut ska lämna till inspektionen enligt 3 kap. 3 §,

 2. vilken information ett utländskt tjänstepensionsinstitut ska lämna enligt 8 kap. 1 b §, och

 3. vad utländska tjänstepensionsinstitut ska iaktta vid tillämpningen av 8 kap. 6 §.

8 §Finansinspektionen får meddela föreskrifter om hur information ska lämnas enligt 8 kap. 1 b § lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige.

Finansinspektionen får även meddela föreskrifter inom andra områden som rör verkställigheten av lagen om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige i fråga om utländska tjänstepensionsinstitut i den utsträckning som denna förordning inte innehåller sådana bestämmelser.

Föreskrifter för pensionsstiftelser

9 §Finansinspektionen får i fråga om lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. meddela föreskrifter om

 1. användning av derivatinstrument enligt 10 d §,

 2. vilken information en pensionsstiftelse ska lämna enligt 10 l § och hur den ska lämnas,

 3. vad placeringsriktlinjerna och redogörelsen enligt 16 f § ska innehålla,

 4. vad de styrdokument som anges i 16 g § ska innehålla, och

 5. vilka upplysningar styrelsen i en pensionsstiftelse ska lämna till Finansinspektionen enligt 14 kap. 5 § lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag jämförd med 35 § och när de ska lämnas.

Förordning (2020:409)

10 §Finansinspektionen får i fråga om lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. meddela föreskrifter om

 1. hur information om ersättningspolicyn ska offentliggöras enligt 16 g §, och

 2. hur upplysningar ska lämnas av styrelsen för en pensionsstiftelse enligt 14 kap. 5 § lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag jämförd med 35 §.

Finansinspektionen får även meddela föreskrifter inom andra områden som rör verkställigheten av lagen om tryggande av pensionsutfästelse m.m. i den utsträckning som denna förordning inte innehåller sådana bestämmelser.

Förordning (2020:409)

Polismyndigheten

11 §Polismyndigheten får meddela föreskrifter om hur uppgifter enligt 16 kap. 37 § lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag ska lämnas.

Förordning (2020:409)

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2019:809

Denna förordning träder i kraft den 15 december 2019.

2020:409

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2020.

2021:271

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2021.

2022:1862

Denna förordning träder i kraft den 31 januari 2023.