Detta tillkännagivande är ersatt av tillkännagivande (2022:190).

Vid tillämpningen av lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna, lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner och lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet gäller följande tröskelvärden i euro och svenska kronor enligt

  1. Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 2014 om offentlig upphandling och om upphävande av direktiv 2004/18/EG, i lydelsen enligt kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/1828 av den 30 oktober 2019 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU vad gäller tröskelvärdena för offentlig upphandling av varor, tjänster och bygg- och anläggningsarbeten samt för projekttävlingar,

  2. Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/25/EU av den 26 februari 2014 om upphandling av enheter som är verksamma på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster och om upphävande av direktiv 2004/17/EG, i lydelsen enligt kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/1829 av den 30 oktober 2019 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/25/EU vad gäller tröskelvärdena för upphandling av varor, tjänster och bygg- och anläggningsarbeten samt för projekttävlingar,

  3. Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/23/EU av den 26 februari 2014 om tilldelning av koncessioner, i lydelsen enligt kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/1827 av den 30 oktober 2019 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/23/EU vad gäller tröskelvärdet för koncessioner,

  4. Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/81/EG av den 13 juli 2009 om samordning av förfarandena vid tilldelning av vissa kontrakt för byggentreprenader, varor och tjänster av upphandlande myndigheter och enheter på försvars- och säkerhetsområdet och om ändring av direktiven 2004/17/EG och 2004/18/EG, i lydelsen enligt kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/1830 av den 30 oktober 2019 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/81/EG vad gäller tröskelvärdena för upphandling av varor, tjänster och bygg- och anläggningsarbeten, och

  5. kommissionens meddelande (2019/C 370/01) om motvärden till tröskelvärdena i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/23/EU, 2014/24/EU, 2014/25/EU och 2009/81/EG.

Upphandling enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling

Följande tröskelvärden gäller vid tillämpning av 5 kap. 1 §:

Om upphandlingen avser

är tröskelvärdet i euro

och tröskelvärdet i kronor

1. varu- och tjänstekontrakt som tilldelas av centrala upphandlande myndigheter,
2. projekttävlingar som anordnas av sådana myndigheter, eller
3. varukontrakt som tilldelas av sådana myndigheter på försvarsområdet, om kontraktet avser de varor som förtecknas i tillkännagivandet (2016:1227) av de försvarsprodukter som avses i lagen (2016:1145) om offentlig upphandling

  139.000 euro

 1.427.377 kronor

4. varu- och tjänstekontrakt som tilldelas av upphandlande myndigheter som inte är centrala upphandlande myndigheter,
5. projekttävlingar som anordnas av sådana myndigheter, eller
6. varukontrakt som tilldelas av centrala upphandlande myndigheter på försvarsområdet, om kontraktet avser varor som inte förtecknas i tillkännagivandet av de försvarsprodukter som avses i lagen (2016:1145) om offentlig upphandling

  214.000 euro

 2.197.545 kronor

7. byggentreprenadkontrakt

5.350.000 euro

54.938.615 kronor

8. tjänstekontrakt enligt bilaga 2 och bilaga 2 a till lagen om offentlig upphandling

  750.000 euro

 7.701.675 kronor

Följande tröskelvärden gäller vid tillämpning av 5 kap. 2 §:

Om upphandlingen avser

är tröskelvärdet i euro

och tröskelvärdet i kronor

tjänstekontrakt

  214.000 euro

 2.197.545 kronor

byggentreprenadkontrakt

5.350.000 euro

54.938.615 kronor

Upphandling enligt lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna

Följande tröskelvärden gäller vid tillämpning av 5 kap. 1 §:

Om upphandlingen avser

är tröskelvärdet i euro

och tröskelvärdet i kronor

varu- och tjänstekontrakt samt projekttävlingar

428.000 euro

4.395.089 kronor

byggentreprenadkontrakt

5.350.000 euro

54.938.615 kronor

tjänstekontrakt enligt bilaga 2 till lagen om upphandling inom försörjningssektorerna

1.000.000 euro

10.268.900 kronor

Upphandling enligt lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner

Följande tröskelvärden gäller vid tillämpning av 5 kap. 1 §:

5.350.000 euro

54.938.615 kronor

Upphandling enligt lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet

Följande tröskelvärden gäller vid tillämpning av 3 kap. 1 § första stycket 1:

428.000 euro

4.395.089 kronor

Följande tröskelvärden gäller vid tillämpning av 3 kap. 1 § första stycket 2:

5.350.000 euro

54.938.615 kronor

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2020:8

Detta tillkännagivande ersätter tillkännagivandet (2018:34) om tröskelvärden vid offentlig upphandling.