Denna lag upphör att gälla den 1 november 2024 enligt SFS 2023:802.

Lagens tillämpningsområde

1 §Skatt ska betalas till staten för plastbärkassar enligt denna lag.

Ord och uttryck i lagen

2 §I denna lag avses med

 • plastbärkasse: bärkasse som i mer än försumbar omfattning består av plast,

 • bärkasse: påse, med eller utan handtag, som är avsedd att tillhandahållas konsumenter för att de ska kunna packa varor på en plats där varor tillhandahålls eller bära varor därifrån och som inte är avsedd för varaktigt bruk,

 • plast: en polymer i den mening som avses i den ursprungliga lydelsen av artikel 3.5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG, som kan ha tillförts tillsatser eller andra ämnen, med undantag för naturligt förekommande polymerer,

 • naturligt förekommande polymer: en polymer som förekommer naturligt i miljön och som, om den har genomgått en kemisk process eller behandling eller en fysikalisk mineralogisk omvandling, inte har förändrats i sin kemiska struktur,

 • EU eller EU-land: de områden som tillhör Europeiska unionens punktskatteområde enligt lagen (2022:157) om Europeiska unionens punktskatteområde,

 • tredjeland: länder och områden utanför Europeiska unionens punktskatteområde,

 • unionstullkodexen: Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen, i lydelsen enligt förordning (EU) 2016/2339.

Lag (2022:180)

2 a §Med import avses i denna lag varors övergång till fri omsättning i enlighet med artikel 201 i unionstullkodexen. Med import avses även införsel till EU av unionsvaror från något av de territorier som anges i 2 § lagen (2022:157) om Europeiska unionens punktskatteområde om de skyldigheter som följer av tullagstiftningen vid sådan införsel har fullgjorts.

Med otillåten införsel avses införsel till EU av varor som inte har hänförts till förfarandet för övergång till fri omsättning i enlighet med artikel 201 i unionstullkodexen och för vilka en tullskuld i enlighet med artikel 79.1 i unionstullkodexen har uppkommit eller skulle ha uppkommit om varorna hade varit belagda med tull. Med otillåten införsel avses även införsel till EU av unionsvaror från något av de territorier som anges i 2 § lagen om Europeiska unionens punktskatteområde om de skyldigheter som följer av tullagstiftningen vid sådan införsel inte har fullgjorts.

Med deklarant, tullskuld och unionsvara avses i denna lag detsamma som i artikel 5 i unionstullkodexen.

Lag (2022:180)

Skattepliktens omfattning och skattebelopp

3 §Skatt ska betalas med tre kronor per plastbärkasse, om inte annat följer av andra stycket.

För plastbärkassar som har en väggtjocklek som understiger 15 mikrometer och en volym som inte överstiger sju liter ska skatt betalas med 30 öre per plastbärkasse.

Skattskyldighet

4 §Skattskyldig enligt denna lag är den som

 1. godkänts som lagerhållare enligt 8 §,

 2. i annat fall än som avses i 1 tillverkar skattepliktiga varor, eller

 3. i annat fall än som avses i 1 för in eller tar emot skattepliktiga varor från ett annat EU-land.

5 §Skattskyldig för import eller otillåten införsel av skattepliktiga varor till Sverige är deklaranten eller varje annan person enligt artikel 77.3 i unionstullkodexen och, vid otillåten införsel, varje annan person som är involverad i den otillåtna införseln.

Skattskyldig vid import eller otillåten införsel av en unionsvara till Sverige är deklaranten eller varje annan person som hade varit skyldig att betala tull enligt artikel 77.3 i unionstullkodexen om varan hade varit belagd med tull, och vid otillåten införsel, varje annan person som är involverad i den otillåtna införseln.

Från skattskyldighet vid import undantas varor som ägs av en godkänd lagerhållare vid varornas övergång till fri omsättning enligt artikel 201 i unionstullkodexen eller, om det är fråga om en unionsvara, vid den tidpunkt då skyldigheterna enligt tullagstiftningen fullgjorts.

Från skattskyldighet vid otillåten införsel undantas varor för vilka tullskulden har upphört i enlighet med artikel 124.1 e, f, g eller k i unionstullkodexen. Vid otillåten införsel av unionsvaror ska det som sägs i första meningen tillämpas som om varan hade varit belagd med tull.

Lag (2022:180)

6 §Från skattskyldighet enligt 4 § 3 och 5 § undantas införsel, mottagande och import av skattepliktiga varor som vid varje tillfälle inte överstiger 40 stycken plastbärkassar.

7 §Från skattskyldighet enligt 4 § 2 och 3 samt 5 § undantas en fysisk persons tillverkning, införsel, mottagande och import av skattepliktiga varor som är avsedda för den fysiska personens eller dennes familjs personliga bruk.

Lagerhållare

8 §Som lagerhållare får godkännas den som

 1. i Sverige avser att

  1. tillverka skattepliktiga varor,

  2. föra in eller ta emot skattepliktiga varor från ett annat EU-land,

  3. importera skattepliktiga varor från tredjeland, eller

  4. från godkänd lagerhållare köpa skattepliktiga varor för återförsäljning till näringsidkare, och

 2. med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt är lämplig som lagerhållare.

Godkännande som lagerhållare ska återkallas om förutsättningarna för godkännande inte längre finns eller om lagerhållaren begär det. Ett beslut om återkallelse gäller omedelbart, om inte något annat anges i beslutet.

9 §Om en godkänd lagerhållare försätts i konkurs övergår godkännandet till konkursboet. Konkursboet är skattskyldigt för varor för vilka skattskyldighet enligt 10 § 1 inträder efter konkursbeslutet.

Skattskyldighetens inträde

10 §Skyldighet att betala skatt inträder

 1. för den som är godkänd lagerhållare, när

  1. en skattepliktig vara levereras till en köpare som inte är godkänd lagerhållare,

  2. en skattepliktig vara tas till eget försäljningsställe för detaljförsäljning,

  3. en skattepliktig vara tas i anspråk för annat ändamål än försäljning, eller

  4. godkännandet som lagerhållare återkallas, varvid skattskyldigheten omfattar skattepliktiga varor som då ingår i dennes lager,

 2. för den som är skattskyldig enligt 4 § 2, när den skattepliktiga varan tillverkas,

 3. för den som är skattskyldig enligt 4 § 3, när den skattepliktiga varan förs in till Sverige,

 4. för den som är skattskyldig enligt 5 §, vid den tidpunkt då tullskuld uppkommer i Sverige enligt tullagstiftningen, eller skulle ha uppkommit om varan hade varit belagd med tull.

Om tullskuld uppkommer i ett annat EU-land, eller skulle ha uppkommit om varan hade varit belagd med tull, till följd av att en tulldeklaration ges in i det landet med stöd av ett sådant tillstånd för centraliserad klarering som avses i artikel 179 i unionstullkodexen, inträder skattskyldigheten för den som är skattskyldig enligt 5 § vid den tidpunkt då tullskulden uppkommer eller skulle ha uppkommit i det andra EU-landet.

Lag (2022:180)

Undantag från skattskyldighetens inträde

11 §För en godkänd lagerhållare inträder inte skattskyldighet för en skattepliktig vara som

 1. skattskyldighet enligt denna lag tidigare inträtt för,

 2. levereras till en köpare i ett annat land,

 3. fullständigt förstörs genom oförutsedda händelser eller force majeure,

 4. lämnas för sådan materialåtervinning av avfall som avses i 15 kap. 6 § miljöbalken, eller

 5. återanvänds vid tillverkning av andra varor.

Förfarande och överklagande

12 §I fråga om förfarandet vid beskattningen gäller skatteförfarandelagen (2011:1244), utom i de fall som avses i andra stycket.

Tullverket beslutar om skatt för den som enligt 5 § är skattskyldig vid import. Sådan skatt ska betalas till Tullverket. För skatt som ska betalas till Tullverket gäller tullagen (2016:253).

13 §Beslut enligt 8 § får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2020:32

 1. Denna lag träder i kraft den 1 mars 2020.

 2. Bestämmelserna i 17 och 1012 §§ tillämpas första gången på skattskyldighet som inträder efter utgången av april 2020.

2021:1156

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.

 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

2022:180

 1. Denna lag träder i kraft den 13 februari 2023.

 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

2023:802

 1. Lagen (2020:32) om skatt på plastbärkassar upphör att gälla den 1 november 2024.

 2. Den upphävda lagen gäller dock fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

Propositioner

SFS 2020:32
Prop. 2019/20:47

SFS 2021:1156
Prop. 2021/22:23

SFS 2022:180
Prop. 2021/22:61

SFS 2023:802
Prop. 2023/24:1