Denna lag upphör att gälla vid utgången av december 2020.

1 §Denna lag innehåller bestämmelser om särskild beräkning av

  1. egenavgifter enligt socialavgiftslagen (2000:980), och

  2. löneavgift enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift.

2 §En fysisk person som har avgiftspliktig inkomst och ska betala egenavgifter enligt socialavgiftslagen (2000:980) ska inte betala någon annan avgift enligt de lagar som anges i 1 § än ålderspensionsavgiften.

Första stycket gäller endast den del av avgiftsunderlaget som uppgår till högst 100.000 kronor.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2020:203

  1. Denna lag träder i kraft den 6 april 2020.

  2. Lagen tillämpas dock på inkomst som uppbärs efter den 31 december 2019.

  3. Lagen upphör att gälla vid utgången av december 2020.

  4. Den upphävda lagen gäller dock fortfarande för inkomst som uppburits under perioden 1 januari 2020–31 december 2020.

Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter den 1 januari 2020 respektive tid såväl före som efter den 31 december 2020 ska, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter den 31 december 2019 respektive efter den 31 december 2020 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under respektive tid och hela beskattningsåret.

Propositioner

SFS 2020:203
Prop. 2019/20:151