Tillämpningsområde

1 §Denna förordning gäller vid tillämpning av lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete och lagen (2021:937) om ny anmälan om avstämning av stöd vid korttidsarbete.

Förordningen är meddelad med stöd av

 • 4 § lagen om stöd vid korttidsarbete i fråga om 5 §,

 • 8 kap. 11 § regeringsformen i fråga om 9 §,

 • 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.

Förordning (2021:940)

Ansökan om godkännande

2 §En ansökan om godkännande enligt 5 a § lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete ska innehålla uppgifter om

 1. den ansökande arbetsgivaren, och

 2. huruvida förutsättningarna för stöd enligt 5 a och 5 b §§ lagen om stöd vid korttidsarbete är uppfyllda.

Tillsammans med ansökan ska det lämnas ekonomiskt eller annat underlag som styrker uppgifterna enligt första stycket 2.

Förordning (2020:933)

Ansökan om preliminärt stöd

3 §En ansökan om preliminärt stöd enligt 18 § lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete ska innehålla uppgifter om

 1. den ansökande arbetsgivaren,

 2. huruvida arbetsgivaren är bunden av ett sådant kollektivavtal som avses i 15 § lagen om stöd vid korttidsarbete,

 3. huruvida förutsättningarna för stöd är uppfyllda, och

 4. det belopp som begärs.

Uppgifterna enligt första stycket 3 och 4 ska redovisas för varje arbetstagare som preliminärt stöd söks för. Person- eller samordningsnummer ska anges för varje arbetstagare.

Uppgifterna i en ansökan om preliminärt stöd ska lämnas på heder och samvete.

Tillsammans med ansökan ska det lämnas

 1. sådana kollektivavtal som avses i 15 § 1 och 2 lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete, eller

 2. sådant skriftligt avtal mellan arbetsgivaren och arbetstagaren som avses i 16 § 1 lagen om stöd vid korttidsarbete samt handlingar som visar att övriga förutsättningar i 16 § lagen om stöd vid korttidsarbete är uppfyllda.

Förordning (2020:933)

Anmälan om avstämning

4 §En anmälan om avstämning enligt 29 § lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete och 3 § lagen (2021:937) om ny anmälan om avstämning av stöd vid korttidsarbete ska innehålla uppgifter om

 1. arbetsgivaren,

 2. omfattningen av arbetstagarens frånvaro under avstämningsperioden,

 3. det eventuella belopp som begärs, och

 4. det eventuella belopp som arbetsgivaren är skyldig att betala.

Uppgifterna enligt första stycket 2–4 ska redovisas för varje arbetstagare som preliminärt stöd lämnats för. Person- eller samordningsnummer ska anges för varje arbetstagare.

Uppgifterna i en anmälan om avstämning ska lämnas på heder och samvete.

Förordning (2021:940)

Gränsbelopp

5 §Det gränsbelopp som avses i 4 § 2 lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete ska vara 44.000 kronor.

Stöd som lämnas efter godkännande av Tillväxtverket

6 §Stöd enligt 9 § första stycket första meningen lagen (2021:937) om ny anmälan om avstämning av stöd vid korttidsarbete ska betalas ut skyndsamt av Tillväxtverket till arbetsgivaren.

Förordning (2022:152)

Stöd som lämnas efter godkännande av Skatteverket

7 §Om det finns ett överskott på skattekontot efter att preliminärt eller slutligt stöd har krediterats enligt 32 § lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete, ska det överskjutande beloppet automatiskt betalas ut till det konto som har registrerats hos ett bank- eller kreditmarknadsföretag enligt 14 kap. 8 § skatteförfarandeförordningen (2011:1261). Skatteverket får besluta om utbetalning på annat sätt om särskilda förhållanden motiverar det.

Förordning (2022:152)

8 §har upphävts.

Förordning (2022:152)

Underrättelser till Skatteverket och Tillväxtverket

8 a §Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Kronofogdemyndigheten, Migrationsverket, Pensionsmyndigheten, Skatteverket och Tillväxtverket ska underrätta handläggande myndighet om det i fråga om arbetsgivare kan antas att godkännande enligt 5 a § lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete har beslutats felaktigt eller att stöd enligt den lagen eller lagen (2021:937) om ny anmälan om avstämning av stöd vid korttidsarbete har beslutats eller betalats ut felaktigt eller med ett för högt belopp. Skyldigheten gäller dock inte i Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet.

Förordning (2021:940)

Anmälan om brott

8 b §Tillväxtverket ska göra en anmälan till åklagare så snart det finns anledning att anta att någon har gjort sig skyldig till brott enligt 9 kap. 13 och 11 §§ brottsbalken, om gärningen har samband med lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete eller lagen (2021:937) om ny anmälan om avstämning av stöd vid korttidsarbete. En skyldighet för Skatteverket att anmäla sådana brott om gärningen har samband med lagen om stöd vid korttidsarbete finns i 18 kap. 8 § skatteförfarandeförordningen (2011:1261).

Förordning (2021:940)

Skyldighet att lämna uppgifter till Skatteverket

8 c §Tillväxtverket ska på begäran av Skatteverket lämna de uppgifter om beslut i ärenden enligt lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete och lagen (2021:937) om ny anmälan om avstämning av stöd vid korttidsarbete som behövs för Skatteverkets handläggning enligt lagen om stöd vid korttidsarbete eller för beskattningsverksamheten.

Förordning (2021:940)

Bemyndigande

9 §Skatteverket får meddela ytterligare föreskrifter om verkställigheten av lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete och föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

Förordning (2022:152)

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2020:208

 1. Denna förordning träder i kraft den 7 april 2020.

 2. Genom förordningen upphävs förordningen (2013:1010) om stöd vid korttidsarbete.

 3. Bestämmelsen i 5 § ska dock tillämpas för tid från och med den 16 mars 2020.

2020:322

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2020.

2020:933

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.

2021:940

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2022.

2022:152

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2022.

 2. Ärenden som har inletts hos Tillväxtverket genom en ansökan om godkännande som lämnats före ikraftträdandet handläggs enligt äldre föreskrifter.