Förordning (2020:244) om viss tillfällig föräldrapenning med anledning av sjukdomen covid-19

(senast ändrad genom SFS 2021:715)

Denna förordning upphör att gälla vid utgången av september 2021.

Inledande bestämmelser

1 §I denna förordning finns bestämmelser om undantag från bestämmelserna om tillfällig föräldrapenning i 13 kap. socialförsäkringsbalken och från bestämmelserna om handläggning av ärenden i 110 kap. samma balk när det gäller ärenden om tillfällig föräldrapenning.

Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

Tillfällig föräldrapenning när verksamheter på skolområdet är stängda

2 §En förälder har rätt till tillfällig föräldrapenning enligt 13 kap. socialförsäkringsbalken för vård av ett barn som avses i 16, 22 eller 27 § samma kapitel, om föräldern behöver avstå från förvärvsarbete i samband med att den verksamhet enligt skollagen (2010:800) som barnet normalt deltar i är stängd eller delvis stängd i sådana situationer som avses i

 1. 3 § första stycket lagen (2020:148) om tillfällig stängning av verksamheter på skolområdet vid extraordinära händelser i fredstid,

 2. 4 § första stycket samma lag, och

 3. 2 § första stycket förordningen (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta.

Med att en verksamhet enligt skollagen är stängd avses i denna förordning detsamma som i 2 § lagen om tillfällig stängning av verksamheter på skolområdet vid extraordinära händelser i fredstid. Med att en verksamhet enligt skollagen är delvis stängd avses i denna förordning detsamma som i 2 § tredje stycket förordningen om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta.

3 §Tillfällig föräldrapenning som lämnas med stöd av 2 § lämnas under ett obegränsat antal dagar.

4 §En förälder har, på det sätt som avses i 13 kap. 18 § första meningen socialförsäkringsbalken, inte rätt till tillfällig föräldrapenning som lämnas med stöd av 2 § för tid när föräldrapenning annars skulle ha lämnats. Detta gäller oavsett barnets ålder.

5 §Försäkringskassan får fatta beslut enligt 13 kap. 4 § socialförsäkringsbalken för tillfällig föräldrapenning som lämnas med stöd av 2 § i fråga om barn som avses i 13 kap. 22 eller 27 § socialförsäkringsbalken.

6 §Överlåtelse enligt 13 kap. 8 § socialförsäkringsbalken av rätten till tillfällig föräldrapenning får, utöver i de fall som anges i den paragrafen, göras i samband med att den verksamhet enligt skollagen (2010:800) som barnet normalt deltar i är stängd eller delvis stängd.

Försäkringskassan får fatta beslut enligt 13 kap. 9 § socialförsäkringsbalken även när det gäller rätt till tillfällig föräldrapenning i det fall som anges i första stycket. Som villkor för detta gäller det som anges i 13 kap. 9 § andra stycket socialförsäkringsbalken.

7 §I stället för det som följer av hänvisningen i 13 kap. 33 § tredje stycket socialförsäkringsbalken till 28 kap. 7 § 1 samma balk ska tillfällig föräldrapenning som lämnas med stöd av 2 § beräknas på ett underlag som motsvarar 80 procent av den försäkrades sjukpenninggrundande inkomst sedan denna har multiplicerats med talet 0,87.

Tillfällig föräldrapenning för ett barn som har varit allvarligt sjukt

7 a §En förälder har rätt till tillfällig föräldrapenning enligt 13 kap. socialförsäkringsbalken, om föräldern behöver avstå från förvärvsarbete för att vårda ett barn som

 1. avses i 13 kap. 16, 22 eller 27 § samma balk och inte har fyllt 18 år,

 2. varaktigt bor hos föräldern,

 3. någon gång från och med den 1 januari 2020 har varit allvarligt sjukt i den mening som avses i 13 kap. 30 § samma balk men inte längre är det, och

 4. det på grund av den allvarliga sjukdomen eller en behandling som barnet någon gång från och med den 1 januari 2020 har genomgått för den allvarliga sjukdomen finns skäl att skydda mot smitta av det virus som orsakar sjukdomen covid-19.

Förordning (2020:583)

7 b §En förälder har rätt till tillfällig föräldrapenning enligt 13 kap. socialförsäkringsbalken, om föräldern avstår från förvärvsarbete för att undvika att han eller hon smittar ett barn med det virus som orsakar sjukdomen covid-19. Det gäller dock endast om

 1. barnet inte har fyllt 18 år,

 2. villkoren i 7 a § 2–4 är uppfyllda,

 3. föräldern inte har möjlighet att utföra sitt förvärvsarbete i hemmet, och

 4. arbetsgivaren inte har erbjudit föräldern andra arbetsuppgifter inom ramen för anställningen eller det i övrigt inte har gått att anpassa arbetssituationen på arbetsplatsen, så att ur smittskyddssynpunkt lämpligt avstånd kan hållas till andra för att undvika spridning av sjukdomen covid-19.

Förordning (2020:583)

7 c §Tillfällig föräldrapenning för vård av barnet som lämnas enligt bestämmelserna i 13 kap. socialförsäkringsbalken eller med stöd av 2 eller 7 a § får lämnas till en förälder för samma tid som tillfällig föräldrapenning för barnet lämnas med stöd av 7 b § till en annan förälder eller flera andra föräldrar.

Tillfällig föräldrapenning som lämnas med stöd av 7 b § får lämnas till en förälder för samma tid som tillfällig föräldrapenning för barnet lämnas enligt bestämmelserna i 13 kap. socialförsäkringsbalken eller med stöd av 2, 7 a eller 7 b § till en annan förälder eller flera andra föräldrar.

Förordning (2020:583)

7 d §Tillfällig föräldrapenning som lämnas med stöd av 7 a eller 7 b § får inte lämnas till en förälder som på annan grund kan få tillfällig föräldrapenning för vård av barnet.

Förordning (2020:583)

7 e §Tillfällig föräldrapenning som lämnas med stöd av 7 a eller 7 b § lämnas under ett obegränsat antal dagar.

Förordning (2021:58)

7 f §Bestämmelsen i 110 kap. 18 § andra meningen socialförsäkringsbalken ska tillämpas när det gäller barnets tidigare sjukdomstillstånd som avses i 7 a § 3.

Ett läkarutlåtande ska ges in för att visa att det enligt 7 a § 4 finns skäl att skydda barnet mot smitta av det virus som orsakar sjukdomen covid-19.

Förordning (2020:583)

Undantag från krav på läkarutlåtande

8 §Med undantag från det som anges i 110 kap. 18 § första meningen socialförsäkringsbalken får det särskilda vård- eller tillsynsbehov som krävs för tillfällig föräldrapenning enligt 13 kap. 22 § samma balk styrkas på annat sätt än genom läkarutlåtande.

Bemyndiganden

9 §Försäkringskassan får meddela ytterligare föreskrifter om tillfällig föräldrapenning som lämnas med stöd av denna förordning. Försäkringskassan får även meddela föreskrifter om undantag från bestämmelserna om handläggning av ärenden i 110 kap. socialförsäkringsbalken när det gäller ärenden om sådan tillfällig föräldrapenning som lämnas med stöd av denna förordning.

Föreskrifter enligt första stycket får endast meddelas vid extraordinära händelser i fredstid.

Försäkringskassan får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2020:244

 1. Denna förordning träder i kraft den 25 april 2020.

 2. Bestämmelserna om tillfällig föräldrapenning i 2–4, 6 och 7 §§ och om undantag från krav på läkarutlåtande i 8 § tillämpas inte på tillfällig föräldrapenning som avser tid före ikraftträdandet.

 3. Förordningen upphör att gälla vid utgången av september 2021. Förordning (2021:715)

 4. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för tillfällig föräldrapenning som avser tid före utgången av september 2021. Förordning (2021:715)

2020:583

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2020.

 2. Bestämmelserna om tillfällig föräldrapenning i 7 a–7 f §§ tillämpas inte på tillfällig föräldrapenning som avser tid före ikraftträdandet.

2020:801

Denna förordning träder i kraft den 28 september 2020.

2020:911

 1. Denna förordning träder i kraft den 16 november 2020.

 2. Bestämmelsen i 7 e § i den nya lydelsen tillämpas dock för tid från och med den 1 juli 2020.

2020:1246

Denna förordning träder i kraft den 31 december 2020.

2021:58

 1. Denna förordning träder i kraft den 6 februari 2021.

 2. Bestämmelsen i 7 e § i den nya lydelsen tillämpas dock för tillfällig föräldrapenning som avser tid från och med den 1 januari 2021.

 3. Bestämmelsen i 7 e § i den äldre lydelsen gäller fortfarande för tillfällig föräldrapenning som avser tid före den 1 januari 2021.

2021:299

Denna förordning träder i kraft den 30 april 2021.

2021:715

Denna förordning träder i kraft den 30 juni 2021.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...