Förordning (2020:254) om undantag från plan- och byggregler för tillfälliga vårdbyggnader till följd av sjukdomen covid-19

(senast ändrad genom SFS 2021:408)

Denna förordning upphör att gälla vid utgången av 2022.

Innehåll och definitioner

1 §Denna förordning innehåller undantag från vissa bestämmelser i plan- och bygglagen (2010:900) och plan- och byggförordningen (2011:338) till följd av spridningen av det virus som orsakar sjukdomen covid-19.

2 §Termer och uttryck i denna förordning har samma betydelse som i plan- och bygglagen (2010:900).

3 §Med tillfällig vårdbyggnad avses i denna förordning en byggnad som till följd av sjukdomen covid-19 under en begränsad tid behövs för hälso- och sjukvård, exempelvis ett fältsjukhus eller ett bårhus eller en byggnad som används som patientmottagning, vårdsal, personalutrymme eller lager.

Undantag från kraven på bygglov

4 §Trots 9 kap. 2 § första stycket plan- och bygglagen (2010:900) krävs det inte bygglov för att uppföra, flytta, bygga till eller på annat sätt ändra en tillfällig vårdbyggnad. Det krävs inte heller bygglov för att helt eller delvis ta i anspråk eller inreda en byggnad som tillfällig vårdbyggnad.

Trots 6 kap. 1 § 2, 7, 8 och 10 plan- och byggförordningen (2011:338) krävs det inte bygglov för att anordna, inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra sådana upplag, materialgårdar, murar, plank, parkeringsplatser och transformatorstationer som behövs för att bedriva hälso- och sjukvård i en tillfällig vårdbyggnad.

Trots 6 kap. 3, 3 a och 4 a §§ plan- och byggförordningen krävs det inte heller bygglov för att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra skyltar och ljusanordningar på eller i anslutning till en tillfällig vårdbyggnad.

Undantag från kraven på marklov

5 §Trots 9 kap. 11–13 §§ plan- och bygglagen (2010:900) krävs det inte marklov för schaktning, fyllning och markåtgärder som kan försämra markens genomsläpplighet, om åtgärden behöver vidtas i samband med att en tillfällig vårdbyggnad uppförs, flyttas, byggs till eller på annat sätt ändras.

Förutsättningar för att få tillämpa undantagen från kraven på lov

6 §Undantagen från kraven på bygglov och marklov i 4 och 5 §§ gäller endast om

 1. en region eller Socialstyrelsen är byggherre,

 2. åtgärden vidtas på sedan tidigare exploaterad mark som ligger inom eller i anslutning till bebyggelse,

 3. åtgärden inte vidtas närmare än

  1. 8,0 meter från en fastighetsgräns eller 4,5 meter från en körbana som hör till en sådan väg, gata, torg eller annan led eller plats som allmänt används för trafik med motorfordon där högsta tillåtna hastighet är mer än 20 kilometer i timmen, och

  2. 30,0 meter från mitten av ett järnvägsspår,

 4. åtgärden påbörjas senast den 1 januari 2022, och

 5. platsen där åtgärden har vidtagits återställs eller byggnadens användning återgår till den ursprungliga senast vid utgången av juni 2022.

Om ägarna till angränsande fastigheter, väghållaren eller huvudmannen respektive järnvägens infrastrukturförvaltare medger det, får en åtgärd enligt 4 och 5 §§ vidtas närmare en fastighetsgräns, en körbana eller ett järnvägsspår än vad som anges i första stycket 3.

Förordning (2021:408)

7 §Om en åtgärd som inte kräver lov enligt denna förordning ska vidtas inom eller i anslutning till ett område som är av riksintresse för totalförsvaret enligt 3 kap. 9 § andra stycket miljöbalken, krävs ett skriftligt medgivande från den myndighet som har beslutat om riksintresseanspråket enligt 2 § andra stycket 12 förordningen (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden.

Inget krav på rivningslov

8 §I 9 kap. 10 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900) finns bestämmelser om att det inte krävs rivningslov för att riva en byggnad eller en byggnadsdel som får uppföras utan bygglov.

Undantag från kraven på anmälan

9 §I fråga om en tillfällig vårdbyggnad som har tillkommit med stöd av denna förordning krävs det inte någon anmälan enligt 6 kap. 5 § plan- och byggförordningen (2011:338).

Undantag från kraven på hänsyn till allmänna intressen

10 §För en åtgärd som inte kräver lov enligt denna förordning behöver hänsyn till allmänna intressen vid lokalisering, placering och utformning av bebyggelse inte tas enligt 2 kap. 6, 9 och 10 §§ plan- och bygglagen (2010:900).

Byggnadsverk, skyltar och ljusanordningar enligt 2 kap. 9 § plan- och bygglagen får dock inte lokaliseras, placeras, utformas eller användas så att de kan medföra en sådan påverkan på grundvattnet eller omgivningen i övrigt som innebär fara för människors hälsa och säkerhet.

Undantag från utformnings- och egenskapskraven på byggnadsverk

11 §Kraven på skydd mot buller, energihushållning och värmeisolering, hushållning med vatten och avfall, bredbandsanslutning och laddning av elfordon i 8 kap. 4 § första stycket 5, 6 och 9–11 plan- och bygglagen (2010:900) och 3 kap. 13, 14 och 20–20 b §§ plan- och byggförordningen (2011:338) samt de föreskrifter som Boverket har meddelat i anslutning till de paragraferna, behöver inte uppfyllas vid nybyggnad, ombyggnad eller annan ändring än ombyggnad av en tillfällig vårdbyggnad.

En tillfällig vårdbyggnad behöver inte heller vara försedd med en hiss eller annan lyftanordning enligt 3 kap. 4 § första stycket och 18 § andra stycket plan- och byggförordningen.

Förordning (2020:264)

12 §Vid nybyggnad, ombyggnad eller annan ändring än ombyggnad av en tillfällig vårdbyggnad får kraven i 8 kap. 1 § 1 och 2 och 4 § första stycket 1–4 och 7 plan- och bygglagen (2010:900) och 3 kap. 7–10 och 16 §§ plan- och byggförordningen (2011:338) samt de föreskrifter som Boverket har meddelat i anslutning till de paragraferna anpassas och avsteg från kraven göras i den utsträckning som är skälig i förhållande till åtgärdens art, omfattning och varaktighet.

Trots 8 kap. 8 § första stycket andra meningen plan- och bygglagen får, vid åtgärder enligt första stycket, avsteg från kraven i 8 kap. 1 § 3 och 4 § första stycket 8 samma lag och 3 kap. 18 § första stycket plan- och byggförordningen samt de föreskrifter som Boverket har meddelat i anslutning till de paragraferna, göras i den utsträckning som är skälig med hänsyn till åtgärdens art, omfattning och varaktighet.

Anpassningar och avsteg som görs får inte medföra en oacceptabel risk för människors hälsa och säkerhet.

Undantag från kraven på tomter, allmänna platser och andra områden

13 §För en åtgärd som inte kräver lov enligt denna förordning gäller inte kraven på tomter, allmänna platser och områden för andra anläggningar än byggnader enligt 8 kap. 9, 10 och 12 §§ plan- och bygglagen (2010:900).

Undantag från kravet på planenlighet

14 §Trots 10 kap. 2 § första stycket 2 plan- och bygglagen (2010:900) får en åtgärd som inte kräver lov enligt denna förordning, genomföras i strid med den detaljplan eller de områdesbestämmelser som gäller för området.

Skyldighet att underrätta byggnadsnämnden

15 §En byggherre som avser att vidta en åtgärd som inte kräver lov eller anmälan enligt denna förordning ska så snart som möjligt underrätta byggnadsnämnden om detta. Underrättelsen ska innehålla

 1. beteckningen på den fastighet som berörs av åtgärden,

 2. en översiktlig beskrivning av vilken åtgärd som ska vidtas, och

 3. kontaktuppgifter till byggherren.

Tillämpliga regler när undantagen har upphört att gälla

16 §Att en åtgärd har vidtagits med stöd av denna förordning hindrar inte att byggnadsnämnden kan besluta om ingripanden och påföljder enligt de ordinarie bestämmelserna i 11 kap. plan- och bygglagen (2010:900), om den plats där åtgärden har vidtagits inte har återställts eller byggnadens användning inte återgått till den ursprungliga när den tid som anges i 6 § första stycket 5 har löpt ut.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2020:254

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2020.

 2. Förordningen tillämpas även på åtgärder som har påbörjats före ikraftträdandet, dock tidigast den 15 mars 2020.

 3. Förordningen upphör att gälla vid utgången av 2022. Förordning (2021:408)

2020:264

Denna förordning träder i kraft den 25 maj 2020.

2020:588

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2020.

2020:867

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2020.

2021:408

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2021.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...