Tillämpningsområde

1 §Denna förordning innehåller kompletterande bestämmelser till lagen (2019:668) om upphandlingsstatistik.

Av 1 § andra stycket förordningen (2015:527) med instruktion för Upphandlingsmyndigheten framgår att Upphandlingsmyndigheten ska vara statistikmyndighet enligt lagen om upphandlingsstatistik.

Av 3 § första stycket 2 förordningen (2007:1117) med instruktion för Konkurrensverket framgår att Konkurrensverket ska vara registermyndighet enligt lagen om upphandlingsstatistik.

Tillgång till statistikdatabasen

2 §Innehållet i den statistikdatabas som avses i 4 § lagen (2019:668) om upphandlingsstatistik ska kostnadsfritt hållas tillgängligt via internet.

Registrering av annonsdatabaser

3 §Konkurrensverket prövar frågor om registrering av annonsdatabaser enligt lagen (2019:668) om upphandlingsstatistik.

Register över registrerade annonsdatabaser

4 §Konkurrensverket ska föra ett register över de annonsdatabaser som har beviljats registrering (annonsdatabasregistret).

Krav på registrerade annonsdatabaser

Funktionalitet

5 §En registrerad annonsdatabas ska ha en funktion som gör det möjligt att identifiera enskilda upphandlingar bland de annonser som publiceras i annonsdatabasen.

Annonsdatabasen ska även ha funktioner för att upptäcka systematiska fel i uppgifter i annonser och om annonser samt för att rapportera sådana fel till berörda upphandlande myndigheter eller enheter och till Upphandlingsmyndigheten.

6 §Varje annons i en registrerad annonsdatabas ska åtföljas av följande information:

  1. enligt vilken lag eller annan författning som upphandlingen genomförs,

  2. i vilken registrerad annonsdatabas som annonsen först publicerades, och

  3. ett identifikationsnummer för upphandlingen som är unikt i förhållande till samtliga registrerade annonsdatabaser.

Tillgänglighet

7 §En registrerad annonsdatabas ska ha en funktion som gör det möjligt för fysiska personer att kostnadsfritt söka i annonsdatabasens utbud av publicerade annonser.

Annonsdatabasen ska utformas med hänsyn till samtliga användares behov.

Servicenivå

8 §En registrerad annonsdatabas ska ha en kundtjänst som användare av annonsdatabasen kan vända sig till med frågor och synpunkter.

Avgifter

9 §Konkurrensverket ska ta ut en ansökningsavgift enligt 11 § lagen (2019:668) om upphandlingsstatistik med ett belopp motsvarande avgiftsklass 9 i 10 § avgiftsförordningen (1992:191). När avgiften tas ut ska myndigheten tillämpa bestämmelserna i 9–14 §§ avgiftsförordningen.

Konkurrensverket ska ta ut en årlig registeravgift enligt 11 § lagen om upphandlingsstatistik på 30.500 kronor av den som driver en registrerad annonsdatabas.

Avgiftsinkomsterna får disponeras av Konkurrensverket.

Förordning (2023:544)

Bemyndiganden

Statistikdatabasen

10 §Upphandlingsmyndigheten får, efter att ha gett Konkurrensverket tillfälle att yttra sig, meddela föreskrifter om

  1. vilka uppgifter statistikdatabasen ska innehålla, och

  2. vilka uppgifter från och om annonser om upphandling som får begäras från den som driver en registrerad annonsdatabas.

Upphandlingsmyndigheten får, efter att ha gett Konkurrensverket tillfälle att yttra sig, meddela ytterligare föreskrifter om driften av statistikdatabasen.

Registrerade annonsdatabaser

11 §Upphandlingsmyndigheten får, efter att ha gett Konkurrensverket tillfälle att yttra sig, meddela föreskrifter för registrerade annonsdatabaser om teknisk prestanda.

Upphandlingsmyndigheten får, efter att ha gett Konkurrensverket tillfälle att yttra sig, meddela ytterligare föreskrifter för registrerade annonsdatabaser om

  1. funktionalitet,

  2. tillgänglighet, och

  3. servicenivå.

Handläggning av ärenden och betalning av avgifter

12 §Konkurrensverket får meddela verkställighetsföreskrifter om handläggningen av ärenden enligt lagen (2019:668) om upphandlingsstatistik och om betalningen av avgifter enligt 11 § samma lag.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2020:332

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2020.

2023:544

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2024.