Denna lag upphör att gälla vid utgången av juli 2020.

1 §Denna lag gäller vid tillämpning av lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete för stöd som

  1. lämnas efter godkännande enligt 5 a § samma lag, och

  2. avser arbetstagares arbetstidsminskning under stödmånader som infaller under perioden 1 maj–31 juli 2020.

2 §För stödmånader som anges i 1 § får en arbetstagares arbetstidsminskning, utöver vad som följer av 12 § lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete, uppgå till 80 procent av ordinarie arbetstid. Vid en sådan arbetstidsminskning ska en arbetstagares löneminskning uppgå till 12 procent av ordinarie lön i stället för vad som anges i 13 § nämnda lag.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2020:375

  1. Denna lag träder i kraft den 1 juni 2020.

  2. Lagen upphör att gälla vid utgången av juli 2020.

  3. Den upphävda lagen gäller dock fortfarande för stödmånader som infaller under perioden 1 maj–31 juli 2020.

Propositioner

SFS 2020:375
Prop. 2019/20:166