Tillämpningsområde

1 §Denna förordning innehåller kompletterande bestämmelser om sådant omställningsstöd som Skatteverket får lämna till företag enligt lagen (2020:548) om omställningsstöd.

Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

Omställningsstöd får lämnas i enlighet med Europeiska kommissionens beslut den 11 juni 2020 i ärende SA.57372(2020/N).

Förordningens innehåll

2 §I denna förordning finns bestämmelser om

 • uttryck i förordningen (3 §),

 • när omställningsstöd får lämnas (47 §§),

 • vissa ombildningar (8 §),

 • beräkning av omställningsstöd (915 §§),

 • hur ansökan ska göras (16 och 17 §§),

 • utbetalning av omställningsstöd (18 §),

 • rätt att meddela föreskrifter (19 §), och

 • anmälan om brott (20 §).

Uttryck i förordningen

3 §Uttryck som används i denna förordning har samma innebörd och tillämpningsområde som i lagen (2020:548) om omställningsstöd.

När omställningsstöd får lämnas

4 §Ett företag har efter ansökan rätt till omställningsstöd om

 1. företagets sammanlagda nettoomsättning för mars och april 2020 understiger 70 procent av den sammanlagda nettoomsättningen för mars och april 2019,

 2. nedgången i nettoomsättning så gott som uteslutande är orsakad av effekterna av spridningen av sjukdomen covid-19,

 3. företagets nettoomsättning uppgick till minst 250.000 kronor under det räkenskapsår som avslutats närmast före den 1 januari 2020,

 4. stödet, beräknat enligt 915 §§, uppgår till minst 5.000 kronor,

 5. företaget under perioden mars 2020–juni 2021 inte verkställer ett beslut om vinstutdelning, gottgörelse, förvärv av egna aktier eller minskning av aktiekapitalet eller reservfonden för återbetalning till aktieägarna eller medlemmarna, och ett sådant beslut om värdeöverföring inte heller fattas av företagets stämma, styrelse eller motsvarande organ under denna period,

 6. företaget har gjort vad som skäligen kan krävas för att uttömma möjligheterna till försäkringsersättning, skadestånd och liknande ersättning samt annat statligt stöd för sådan förlorad omsättning eller sådana kostnader som stödet beräknas på, och

 7. ansökan om stöd har inkommit till Skatteverket senast den 31 augusti 2020.

Om räkenskapsåret som avses i första stycket 3 är längre eller kortare än tolv månader, ska kravet på minsta nettoomsättning justeras i motsvarande mån.

Om företaget ingår i en koncern av sådant slag som anges i 1 kap. 4 § årsredovisningslagen (1995:1554) gäller vad som anges om värdeöverföringar i första stycket 5 även det eller de moderföretag till företaget som ingår i koncernen.

5 §Med nettoomsättning avses intäkter från sålda varor och utförda tjänster som ingår i företagets normala verksamhet med avdrag för lämnade rabatter, mervärdesskatt och annan skatt som är direkt knuten till omsättningen, under förutsättning att intäkterna är hänförliga till en näringsverksamhet som bedrivs i Sverige. Intäkter från finansiella instrument och valutahandel ingår dock inte i nettoomsättningen.

En intäkt ska anses hänförlig till den månad som den hade ansetts belöpa sig på om varje kalendermånad hade utgjort ett separat räkenskapsår för företaget, med tillämpning av de redovisningsprinciper som företaget tillämpat för det räkenskapsår som avslutats närmast före den 1 januari 2020. Om en hyresvärd har tagit emot stöd enligt förordningen (2020:237) om statligt stöd när vissa lokalhyresgäster fått rabatt på hyran, ska den del av stödet som avser hyresrabatt för april 2020 anses ingå i hyresvärdens nettoomsättning för denna månad.

Om nettoomsättningen för mars och april, vid en beräkning enligt första–tredje styckena, uppgår till ett negativt belopp ska nettoomsättningen för den perioden anses vara noll kronor.

Förordning (2020:719)

6 §Omställningsstöd får beviljas endast om företaget har lämnat ett skriftligt, undertecknat yttrande från en revisor tillsammans med ansökan. Revisorn ska yttra sig över följande uppgifter i företagets ansökan:

 1. nedgången i företagets nettoomsättning vid en jämförelse mellan nettoomsättningen för mars och april 2020 och nettoomsättningen för motsvarande period året dessförinnan,

 2. huruvida de villkor som anges i 4 § första stycket 2, 3 och 5 är uppfyllda,

 3. summan av företagets fasta kostnader enligt 1012 §§ för mars och april 2020,

 4. i vilken omfattning företaget har tagit emot sådan ersättning eller sådant stöd som avses i 13 §, och

 5. nedgången i företagets bruttoresultat vid en jämförelse mellan bruttoresultatet för mars och april 2020 och bruttoresultatet för motsvarande period året dessförinnan, om företaget är ett sådant förlustföretag som avses i 15 § andra stycket.

Revisorn ska granska räkenskapsmaterial, sammanställningar och annat underlag som ligger till grund för uppgifterna i ansökan. Granskningen ska utföras med professionell skepticism och vara så ingående och omfattande som god revisionssed kräver, med beaktande av vad som anges i tredje stycket.

Om det sökta omställningsstödet understiger 300.000 kronor, ska revisorn granska de uppgifter i ansökan som yttrandet avser och rapportera sina iakttagelser. Om det sökta omställningsstödet uppgår till minst 300.000 kronor, ska revisorn bestyrka dessa uppgifter med rimlig säkerhet.

Kravet på yttrande från revisor enligt första stycket gäller inte om det sökta omställningsstödet understiger 100.000 kronor och Skatteverket inte enligt 8 § andra stycket lagen (2020:548) om omställningsstöd har begärt att företaget ger in ett sådant yttrande.

7 §Omställningsstöd får inte lämnas om företaget den 29 februari 2020 var ett företag i svårigheter enligt artikel 2.18 i Europeiska kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken dessa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget.

Omställningsstöd får inte heller lämnas om företaget vid tidpunkten för prövningen av ansökan

 1. kan anses vara på obestånd,

 2. har näringsförbud,

 3. har skatte- eller avgiftsskulder som har överlämnats till Kronofogdemyndigheten för indrivning, eller

 4. är föremål för betalningskrav på grund av ett tidigare kommissionsbeslut som förklarar ett stöd olagligt och oförenligt med den inre marknaden.

Om företaget är en juridisk person gäller vad som anges i andra stycket 2 även den eller de fysiska personer som har ett betydande inflytande i verksamheten.

Vissa ombildningar

8 §Om en enskild näringsidkare under perioden 1 mars 2019–29 februari 2020 har överlåtit hela näringsverksamheten till ett nybildat aktiebolag gäller följande. Vid tillämpning av 4 § första stycket 1, 2 och 4 samt 9 § får den enskilda näringsidkarens sammanlagda nettoomsättning för mars och april 2019 anses utgöra aktiebolagets totala nettoomsättning för dessa månader. Vid tillämpning av 4 § första stycket 3 får den enskilda näringsidkarens nettoomsättning för det räkenskapsår som avslutats närmast före den 1 januari 2020 anses utgöra aktiebolagets totala nettoomsättning för detta räkenskapsår.

Första stycket får endast tillämpas under förutsättning att

 1. den enskilda näringsidkaren äger samtliga andelar i aktiebolaget vid tidpunkten för prövningen av ansökan om omställningsstöd, och

 2. omställningsstöd inte söks av den enskilda näringsidkaren eller ett annat aktiebolag som den enskilda näringsidkaren äger samtliga andelar i.

Beräkning av omställningsstöd

9 §Omställningsstöd ges med ett belopp som motsvarar en andel av företagets fasta kostnader för mars och april 2020. Andelen fasta kostnader beräknas som den procentuella nedgången i nettoomsättning för mars och april 2020 jämförd med mars och april 2019, multiplicerad med 0,75. Andelen fasta kostnader ska alltså beräknas enligt följande formel:

((nettoomsättningen för mars och april 2019 – nettoomsättningen för mars och april 2020) / nettoomsättningen för mars och april 2019) × 0,75

Om stödet enligt första stycket uppgår till minst 100.000 kronor, ges omställningsstöd även för administrativa kostnader som uppkommit med anledning av ansökan. Sådant stöd ges med högst 10.000 kronor per stödberättigat företag.

10 §Med fasta kostnader avses kostnader för

 1. hyra och leasing, med avdrag för lämnade rabatter, om avtalstiden är minst sex månader,

 2. räntor, med undantag för vinstandelsräntor och räntor enligt sådana finansiella instrument som avses i 24 b kap. 5 § inkomstskattelagen (1999:1229), till den del de överstiger ränteintäkter för perioden,

 3. värdeminskning på anläggningstillgångar samt nödvändiga reparationer och underhåll av sådana tillgångar,

 4. fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift som företaget är skatt- eller avgiftsskyldigt för,

 5. förbrukning av vatten och elektricitet, med undantag för elektricitet som förbrukas i tillverkningsprocessen i industriell verksamhet, avlopp, internet och telefoni samt uppvärmning av lokaler,

 6. tjänster som avser städning, sophantering, larm och bevakning,

 7. tjänster som avser tvätt av textilier, till den del kostnaden inte är beroende av mängden textilier eller liknande, om avtalstiden är minst tre månader,

 8. försäkringar mot ekonomisk förlust genom sakskada, ersättningsskyldighet eller ren förmögenhetsskada i övrigt,

 9. djurfoder,

 10. franchiseavgifter,

 11. offentligrättsliga tillstånd samt återkommande tillsyns- och kontrollavgifter som betalas för en viss tidsperiod, och

 12. royalties och licensavgifter för immateriella rättigheter.

Kostnaden för värdeminskning på anläggningstillgångar enligt första stycket 3 utgörs av företagets planmässiga avskrivningar av anläggningstillgångar enligt räkenskaperna.

Sådana avgifter som avses i första stycket 10 och 12 ska inte räknas som fasta kostnader till den del avgiften är beroende av försäljningsvolym eller liknande.

11 §Som fasta kostnader räknas inte kostnader som

 1. är möjliga för företaget att undvika genom sådana åtgärder som skäligen kan krävas vid en plötslig nedgång i produktionen eller omsättningen av varor eller tjänster,

 2. utgörs av ingående mervärdesskatt som företaget har rätt att göra avdrag för enligt 8 kap. mervärdesskattelagen (1994:200) eller få återbetald enligt 10 kap. samma lag,

 3. är hänförliga till förbrukning av bränsle för uppvärmning av lokaler eller elektricitet enligt 10 § 5 till den del sådan förbrukning ger rätt till skattebefrielse enligt lagen (1994:1776) om skatt på energi,

 4. är hänförliga till en verksamhet som bedrivs i utlandet,

 5. motsvaras av en intäkt hos någon som ingår i samma koncern av sådant slag som anges i 1 kap. 4 § årsredovisningslagen (1995:1554), eller

 6. är hänförliga till verksamhet som inte utgör näringsverksamhet enligt 13 kap. 1 § inkomstskattelagen (1999:1229).

12 §Vid tillämpning av 9 § ska en kostnad anses hänförlig till den månad som den hade ansetts belöpa sig på om varje kalendermånad hade utgjort ett separat räkenskapsår för företaget, med tillämpning av de redovisningsprinciper som företaget tillämpat för det räkenskapsår som avslutats närmast före den 1 januari 2020.

13 §Omställningsstödet ska minskas med belopp som företaget fått eller kommer att få i

 1. försäkringsersättning, skadestånd och annan liknande ersättning för sådan förlorad omsättning eller sådana kostnader som omställningsstödet beräknas på, eller

 2. annat statligt stöd för sådan förlorad omsättning eller sådana kostnader som omställningsstödet beräknas på.

Första stycket 2 ska inte tillämpas på stöd enligt förordningen (2020:893) om omsättningsstöd till enskilda näringsidkare för mars–juli 2020 eller förordningen (2021:208) om omsättningsstöd till handelsbolag.

Förordning (2022:89)

14 §Omställningsstöd ges med högst 150 miljoner kronor per stödberättigat företag.

Om flera företag i en koncern av sådant slag som anges i 1 kap. 4 § årsredovisningslagen (1995:1554) är berättigade till omställningsstöd, avser det maximala stödet hela koncernen och fördelas på respektive stödberättigat företag i förhållande till storleken på det omställningsstöd företaget hade varit berättigat till utan tillämpning av första stycket.

15 §Om företaget är ett förlustföretag gäller följande. Utöver vad som följer av övriga bestämmelser i denna förordning får omställningsstöd inte lämnas med ett belopp som överstiger den nominella nedgången i bruttoresultat för mars och april 2020 jämfört med motsvarande period året dessförinnan.

Ett företag anses vara ett förlustföretag om

 1. företaget har redovisat ett negativt rörelseresultat före finansiella poster för det räkenskapsår som avslutats närmast före den 1 januari 2020, eller

 2. stödet, beräknat enligt 914 §§, överstiger den nominella nedgången i nettoomsättning för mars och april 2020 jämfört med motsvarande period året dessförinnan.

Med bruttoresultat avses nettoomsättningen enligt 5 § minskad med periodens inköp av råvaror, förnödenheter och handelsvaror samt justerad för periodens förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete för någon annans räkning.

Med rörelseresultat före finansiella poster avses årets resultat före

 • skatter,

 • bokslutsdispositioner,

 • räntor och liknande intäkter och kostnader,

 • nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar, och

 • intäkter från andelar i koncernföretag, intresseföretag, gemensamt styrda företag och andra företag som det finns ett ägarintresse i samt övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar.

Hur ansökan ska göras

16 §En ansökan om omställningsstöd ska göras elektroniskt på ett av Skatteverket fastställt formulär.

17 §Om flera företag som vid tidpunkten för ansökan ingår i en koncern av sådant slag som anges i 1 kap. 4 § årsredovisningslagen (1995:1554) ansöker om omställningsstöd, ska ansökningarna ges in samtidigt. Dessa företag ska också lämna uppgifter om koncernstrukturen.

Utbetalning av omställningsstöd

18 §Om det finns ett överskott på skattekontot efter att ett omställningsstöd krediterats enligt 7 § lagen (2020:548) om omställningsstöd, ska det överskjutande beloppet automatiskt betalas ut till det konto som har registrerats hos ett bank- eller kreditmarknadsföretag enligt 14 kap. 8 § skatteförfarandeförordningen (2011:1261).

Rätt att meddela föreskrifter

19 §Skatteverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av lagen (2020:548) om omställningsstöd och denna förordning.

Anmälan om brott

20 §I 18 kap. 8 § skatteförfarandeförordningen (2011:1261) finns en skyldighet för Skatteverket att till åklagare anmäla brott enligt lagen (2020:548) om omställningsstöd.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2020:552

Denna förordning träder i kraft den 22 juni 2020.

2020:719

 1. Denna förordning träder i kraft den 4 juli 2020.

 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för ansökningar som kommit in till Skatteverket före ikraftträdandet.

2020:839

Denna förordning träder i kraft den 19 oktober 2020.

2020:894

Denna förordning träder i kraft den 9 november 2020.

2021:145

Denna förordning träder i kraft den 2 mars 2021.

2021:209

Denna förordning träder i kraft den 29 mars 2021.

2021:419

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2021.

2021:777

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2021.

2022:89

Denna förordning träder i kraft den 7 februari 2022.