Förordning (2020:582) om viss sjukpenning i förebyggande syfte och viss smittbärarpenning med anledning av sjukdomen covid-19

(senast ändrad genom SFS 2020:912)

Denna förordning upphör att gälla vid utgången av 2020.

Inledande bestämmelser

1 §I denna förordning finns bestämmelser om undantag från

 • bestämmelserna om sjukpenning i förebyggande syfte i 27 kap. socialförsäkringsbalken,

 • bestämmelserna om smittbärarpenning i 46 kap. samma balk, och

 • bestämmelserna om handläggning i 110 kap. samma balk när det gäller ärenden om sjukpenning i förebyggande syfte och smittbärarpenning.

Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

Rätt till viss sjukpenning i förebyggande syfte

2 §En försäkrad har rätt till sjukpenning i förebyggande syfte utöver vad som anges i 27 kap. 6 § socialförsäkringsbalken om den försäkrade helt eller delvis avstår från förvärvsarbete för att undvika att smittas av viruset som orsakar sjukdomen covid-19 med anledning av att han eller hon har

 1. en cancersjukdom med pågående eller nyligen avslutad behandling, med undantag för hormonell adjuvant behandling,

 2. samtidig förekomst av mer än en av diagnoserna hjärt-kärlsjukdom (svår hjärtsvikt, pulmonell arteriell hypertension, kronisk tromboembolisk pulmonell hypertension, komplicerad medfödd hjärtsjukdom, klaffsjukdom med uttalad påverkan på hjärtfunktionen), hypertoni, diabetes med komplikationer i minst ett organsystem, kraftigt nedsatt njurfunktion (CKD stadium 4 och 5) eller kronisk leversjukdom med cirrhosutveckling,

 3. diagnosen fetma och body mass index (BMI) 40 eller däröver,

 4. en neurologisk eller neuromuskulär sjukdom eller skada med påverkan på andningsfunktionen,

 5. binjurebarkssvikt,

 6. genomgått transplantation med fortgående immunmodulerande behandling,

 7. immunbristtillstånd såsom svår kombinerad immunbrist (SCID), sickle-cells-anemi, hiv med låg CD4-nivå, kraftigt nedsatt allmäntillstånd såsom extrem undervikt, högdosbehandling eller långtidsbehandling med kortison eller andra läkemedel i dos som kan öka infektionskänsligheten, flerfunktionsnedsättning (intellektuell funktionsnedsättning och samtidig rörelsenedsättning) som innebär ökad risk för allvarlig sjukdomsutveckling vid covid-19, eller

 8. kronisk lungsjukdom med väsentligt minskad lungkapacitet.

Som villkor för att sjukpenning enligt första stycket ska lämnas gäller att det av en rekommendation från Folkhälsomyndigheten framgår att försäkrade som avses i första stycket behöver avstå från förvärvsarbete utanför hemmet och att, för den del som ersättning lämnas för,

 • den försäkrade inte har möjlighet att utföra sitt förvärvsarbete i hemmet, och

 • arbetsgivaren inte har erbjudit den försäkrade andra arbetsuppgifter inom ramen för anställningen eller det i övrigt inte har gått att anpassa arbetssituationen på arbetsplatsen, så att ur smittskyddssynpunkt lämpligt avstånd kan hållas till andra för att undvika spridning av sjukdomen covid-19.

Förordning (2020:862)

3 §Den försäkrades arbetsförmåga ska anses nedsatt för samma tid som villkoren i 2 § andra stycket är uppfyllda.

4 §Följande bestämmelser i 27 kap. socialförsäkringsbalken ska inte tillämpas på sjukpenning som lämnas med stöd av denna förordning:

 • 19 § om ersättningsnivåer,

 • 20–24 §§ om förmånstiden,

 • 26 § om sjukperiod, och

 • 46–50 §§ om bedömningen av arbetsförmågans nedsättning.

Sjukpenning med stöd av denna förordning ska vidare lämnas utan avdrag för sådan karens som avses i 27 kap. 27 och 27 a §§ socialförsäkringsbalken. Inget avdrag för karens ska heller göras för den första dagen i en ersättningsperiod för den som betalar egenavgift och som gjort anmälan om karenstid på 1 dag enligt 27 kap. 29 § samma balk.

Rätt till viss smittbärarpenning

5 §En försäkrad har rätt till smittbärarpenning utöver vad som anges i 46 kap. 5 § socialförsäkringsbalken om den försäkrade helt eller delvis avstår från förvärvsarbete för att undvika att han eller hon smittar en närstående med viruset som orsakar sjukdomen covid-19, i de fall den närstående

 1. uppfyller något av villkoren i 2 § första stycket 1–8 eller är 70 år eller äldre, och

 2. är 18 år eller äldre och är försäkrad enligt bestämmelserna i 4–7 kap. socialförsäkringsbalken.

För rätt till smittbärarpenning krävs därutöver att

 1. villkoren i 2 § andra stycket är uppfyllda, och

 2. den försäkrade under den kalendermånad han eller hon har avstått från förvärvsarbete enligt första stycket har arbetat som personlig assistent i minst 80 timmar åt en närstående som är beviljad personlig assistans enligt 9 a § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade eller åt en närstående som är beviljad assistansersättning enligt 51 kap. socialförsäkringsbalken, eller

 3. den försäkrade under den kalendermånad han eller hon har avstått från förvärvsarbete enligt första stycket har beviljats närståendepenning enligt 47 kap. socialförsäkringsbalken för vård av den närstående.

Smittbärarpenning enligt första stycket lämnas inte till den som är personlig assistent för tid när assistansersättning inte lämnas enligt 51 kap. 5 § socialförsäkringsbalken. Sådan smittbärarpenning lämnas inte heller till en försäkrad för tid som den närstående får sluten vård vid en vårdinrättning.

Förordning (2020:802)

6 §Med närstående enligt 5 § avses make, sambo, barn, förälder och syskon samt deras makar, sambor och barn. Den närstående ska leva i hushållsgemenskap med den försäkrade som avses i 5 § första och andra styckena.

7 §Smittbärarpenning enligt 5 § lämnas för den tid som den försäkrade skulle ha förvärvsarbetat utöver den tid som han eller hon arbetar som personlig assistent åt den närstående eller vårdar den närstående enligt 47 kap. socialförsäkringsbalken.

8 §Med smittbärare avses, utöver vad som anges i 46 kap. 3 § socialförsäkringsbalken, även sådan försäkrad som uppfyller villkoren för rätt till smittbärarpenning enligt 5 § och som är försäkrad för sjukpenning.

9 §Följande bestämmelser i 46 kap. socialförsäkringsbalken ska inte tillämpas på smittbärarpenning som lämnas med stöd av 5 §:

 • 9 § om rehabiliteringsåtgärder,

 • 11 § om förmånsnivåer och förvärvsarbete, och

 • 15–17 §§ om den som inte är försäkrad för sjukpenning.

Gemensamma bestämmelser

10 §Ersättning som har beviljats enligt 2 och 5 §§ lämnas med högst

 • 804 kronor per dag för hel förmån,

 • 603 kronor per dag vid tre fjärdedels förmån,

 • 402 kronor per dag vid halv förmån, och

 • 201 kronor per dag vid en fjärdedels förmån.

Vid beräkningen av sjukpenningens och smittbärarpenningens storlek ska hel förmån motsvara ett heltidsarbete.

11 §Ersättning som har beviljats enligt 2 och 5 §§ lämnas för sju dagar per vecka. För rätt till ersättning krävs inte att den försäkrade har en sjukpenninggrundande inkomst. Ersättningen lämnas för högst 184 kalenderdagar.

Förordning (2020:912)

Samordning med andra förmåner

12 §Om sjukpenning enligt 27 eller 28 a kap. socialförsäkringsbalken har beviljats lämnas inte sjukpenning enligt 2 § för samma tid.

13 §Om smittbärarpenning enligt 46 kap. socialförsäkringsbalken har beviljats lämnas inte smittbärarpenning enligt 5 § för samma tid.

Handläggning av ärenden

14 §I en ansökan om sjukpenning enligt 2 § ska sökanden genom ett läkarintyg visa att han eller hon uppfyller något av villkoren i 2 § första stycket 1–8.

I ansökan ska sökanden även lämna uppgifter om att han eller hon inte har möjlighet att utföra sitt förvärvsarbete i hemmet och inte har erbjudits andra arbetsuppgifter inom ramen för anställningen. Uppgifterna ska lämnas på heder och samvete.

Förordning (2020:802)

15 §I en ansökan om smittbärarpenning enligt 5 § ska sökanden lämna uppgifter om att han eller hon inte har möjlighet att utföra sitt förvärvsarbete i hemmet och inte har erbjudits andra arbetsuppgifter inom ramen för anställningen. Av ansökan ska det också framgå att den närstående är 18 år eller äldre och om sådana förhållanden föreligger som enligt 5 § tredje stycket innebär att smittbärarpenning inte kan lämnas. Uppgifterna ska lämnas på heder och samvete.

Om ansökan avser en närstående som inte har fyllt 70 år ska sökanden genom ett läkarintyg eller läkarutlåtande även visa att den närstående uppfyller något av villkoren i 2 § första stycket 1–8.

Förordning (2020:802)

Bemyndigande

16 §Försäkringskassan får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2020:582

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2020.

 2. Förordningen upphör att gälla vid utgången av 2020. Förordning (2020:802)

 3. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för sjukpenning i förebyggande syfte och smittbärarpenning som avser tid från och med den 1 juli 2020 till och med utgången av 2020. Förordning (2020:802)

2020:802

 1. Denna förordning träder i kraft den 28 september 2020.

 2. Bestämmelserna i 2, 5, 14 och 15 §§ i den nya lydelsen tillämpas dock för tid från och med den 1 juli 2020.

2020:862

 1. Denna förordning träder i kraft den 2 november 2020.

 2. Bestämmelserna i 2 § i den nya lydelsen tillämpas dock för tid från och med den 1 juli 2020.

2020:912

 1. Denna förordning träder i kraft den 16 november 2020.

 2. Bestämmelsen i 11 § i den nya lydelsen tillämpas dock för tid från och med den 1 juli 2020.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...