Denna förordning upphör att gälla vid utgången av 2020.

Inledande bestämmelser

1 §I denna förordning finns bestämmelser om undantag från

 • bestämmelserna om sjukpenning i förebyggande syfte i 27 kap. socialförsäkringsbalken,

 • bestämmelserna om smittbärarpenning i 46 kap. samma balk, och

 • bestämmelserna om handläggning i 110 kap. samma balk när det gäller ärenden om sjukpenning i förebyggande syfte och smittbärarpenning.

Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

Rätt till viss sjukpenning i förebyggande syfte

2 §En försäkrad har rätt till sjukpenning i förebyggande syfte utöver vad som anges i 27 kap. 6 § socialförsäkringsbalken om den försäkrade helt eller delvis avstår från förvärvsarbete för att undvika att smittas av viruset som orsakar sjukdomen covid-19 med anledning av att han eller hon har

 1. en cancersjukdom med pågående eller nyligen avslutad behandling, med undantag för hormonell adjuvant behandling,

 2. samtidig förekomst av mer än en av diagnoserna hjärt-kärlsjukdom (svår hjärtsvikt, pulmonell arteriell hypertension, kronisk tromboembolisk pulmonell hypertension, komplicerad medfödd hjärtsjukdom, klaffsjukdom med uttalad påverkan på hjärtfunktionen), hypertoni, diabetes med komplikationer i minst ett organsystem, kraftigt nedsatt njurfunktion (CKD stadium 4 och 5) eller kronisk leversjukdom med cirrhosutveckling,

 3. diagnosen fetma och body mass index (BMI) 40 eller däröver,

 4. en neurologisk eller neuromuskulär sjukdom eller skada med påverkan på andningsfunktionen,

 5. binjurebarkssvikt,

 6. genomgått transplantation med fortgående immunmodulerande behandling,

 7. immunbristtillstånd såsom svår kombinerad immunbrist (SCID), sickle-cells-anemi, hiv med låg CD4-nivå, kraftigt nedsatt allmäntillstånd såsom extrem undervikt, högdosbehandling eller långtidsbehandling med kortison eller andra läkemedel i dos som kan öka infektionskänsligheten, flerfunktionsnedsättning (intellektuell funktionsnedsättning och samtidig rörelsenedsättning) som innebär ökad risk för allvarlig sjukdomsutveckling vid covid-19, eller

 8. kronisk lungsjukdom med väsentligt minskad lungkapacitet.

Som villkor för att sjukpenning enligt första stycket ska lämnas gäller att det av en rekommendation från Folkhälsomyndigheten framgår att försäkrade som avses i första stycket behöver avstå från förvärvsarbete utanför hemmet och att, för den del som ersättning lämnas för,

 • den försäkrade inte har möjlighet att utföra sitt förvärvsarbete i hemmet, och

 • arbetsgivaren inte har erbjudit den försäkrade andra arbetsuppgifter inom ramen för anställningen eller det i övrigt inte har gått att anpassa arbetssituationen på arbetsplatsen, så att ur smittskyddssynpunkt lämpligt avstånd kan hållas till andra för att undvika spridning av sjukdomen covid-19.

Förordning (2020:862)

3 §Den försäkrades arbetsförmåga ska anses nedsatt för samma tid som villkoren i 2 § andra stycket är uppfyllda.

4 §Följande bestämmelser i 27 kap. socialförsäkringsbalken ska inte tillämpas på sjukpenning som lämnas med stöd av denna förordning:

 • 19 § om ersättningsnivåer,

 • 20–24 §§ om förmånstiden,

 • 26 § om sjukperiod, och

 • 46–50 §§ om bedömningen av arbetsförmågans nedsättning.

Sjukpenning med stöd av denna förordning ska vidare lämnas utan avdrag för sådan karens som avses i 27 kap. 27 och 27 a §§ socialförsäkringsbalken. Inget avdrag för karens ska heller göras för den första dagen i en ersättningsperiod för den som betalar egenavgift och som gjort anmälan om karenstid på 1 dag enligt 27 kap. 29 § samma balk.

Rätt till viss smittbärarpenning

5 §En försäkrad har rätt till smittbärarpenning utöver vad som anges i 46 kap. 5 § socialförsäkringsbalken om den försäkrade helt eller delvis avstår från förvärvsarbete för att undvika att han eller hon smittar en närstående med viruset som orsakar sjukdomen covid-19, i de fall den närstående

 1. uppfyller något av villkoren i 2 § första stycket 1–8 eller är 70 år eller äldre, och

 2. är 18 år eller äldre och är försäkrad enligt bestämmelserna i 4–7 kap. socialförsäkringsbalken.

För rätt till smittbärarpenning krävs därutöver att

 1. villkoren i 2 § andra stycket är uppfyllda, och

 2. den försäkrade under den kalendermånad han eller hon har avstått från förvärvsarbete enligt första stycket har arbetat som personlig assistent i minst 80 timmar åt en närstående som är beviljad personlig assistans enligt 9 a § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade eller åt en närstående som är beviljad assistansersättning enligt 51 kap. socialförsäkringsbalken, eller

 3. den försäkrade under den kalendermånad han eller hon har avstått från förvärvsarbete enligt första stycket har beviljats närståendepenning enligt 47 kap. socialförsäkringsbalken för vård av den närstående.

Smittbärarpenning enligt första stycket lämnas inte till den som är personlig assistent för tid när assistansersättning inte lämnas enligt 51 kap. 5 § socialförsäkringsbalken. Sådan smittbärarpenning lämnas inte heller till en försäkrad för tid som den närstående får sluten vård vid en vårdinrättning.

Förordning (2020:802)

6 §Med närstående enligt 5 § avses make, sambo, barn, förälder och syskon samt deras makar, sambor och barn. Den närstående ska leva i hushållsgemenskap med den försäkrade som avses i 5 § första och andra styckena.

7 §Smittbärarpenning enligt 5 § lämnas för den tid som den försäkrade skulle ha förvärvsarbetat utöver den tid som han eller hon arbetar som personlig assistent åt den närstående eller vårdar den närstående enligt 47 kap. socialförsäkringsbalken.

8 §Med smittbärare avses, utöver vad som anges i 46 kap. 3 § socialförsäkringsbalken, även sådan försäkrad som uppfyller villkoren för rätt till smittbärarpenning enligt 5 § och som är försäkrad för sjukpenning.

9 §Följande bestämmelser i 46 kap. socialförsäkringsbalken ska inte tillämpas på smittbärarpenning som lämnas med stöd av 5 §:

 • 9 § om rehabiliteringsåtgärder,

 • 11 § om förmånsnivåer och förvärvsarbete, och

 • 15–17 §§ om den som inte är försäkrad för sjukpenning.

Gemensamma bestämmelser

10 §Ersättning som har beviljats enligt 2 och 5 §§ lämnas med högst

 • 804 kronor per dag för hel förmån,

 • 603 kronor per dag vid tre fjärdedels förmån,

 • 402 kronor per dag vid halv förmån, och

 • 201 kronor per dag vid en fjärdedels förmån.

Vid beräkningen av sjukpenningens och smittbärarpenningens storlek ska hel förmån motsvara ett heltidsarbete.

11 §Ersättning som har beviljats enligt 2 och 5 §§ lämnas för sju dagar per vecka. För rätt till ersättning krävs inte att den försäkrade har en sjukpenninggrundande inkomst. Ersättningen lämnas för högst 184 kalenderdagar.

Förordning (2020:912)

Samordning med andra förmåner

12 §Om sjukpenning enligt 27 eller 28 a kap. socialförsäkringsbalken har beviljats lämnas inte sjukpenning enligt 2 § för samma tid.

13 §Om smittbärarpenning enligt 46 kap. socialförsäkringsbalken har beviljats lämnas inte smittbärarpenning enligt 5 § för samma tid.

Handläggning av ärenden

14 §I en ansökan om sjukpenning enligt 2 § ska sökanden genom ett läkarintyg visa att han eller hon uppfyller något av villkoren i 2 § första stycket 1–8.

I ansökan ska sökanden även lämna uppgifter om att han eller hon inte har möjlighet att utföra sitt förvärvsarbete i hemmet och inte har erbjudits andra arbetsuppgifter inom ramen för anställningen. Uppgifterna ska lämnas på heder och samvete.

Förordning (2020:802)

15 §I en ansökan om smittbärarpenning enligt 5 § ska sökanden lämna uppgifter om att han eller hon inte har möjlighet att utföra sitt förvärvsarbete i hemmet och inte har erbjudits andra arbetsuppgifter inom ramen för anställningen. Av ansökan ska det också framgå att den närstående är 18 år eller äldre och om sådana förhållanden föreligger som enligt 5 § tredje stycket innebär att smittbärarpenning inte kan lämnas. Uppgifterna ska lämnas på heder och samvete.

Om ansökan avser en närstående som inte har fyllt 70 år ska sökanden genom ett läkarintyg eller läkarutlåtande även visa att den närstående uppfyller något av villkoren i 2 § första stycket 1–8.

Förordning (2020:802)

Bemyndigande

16 §Försäkringskassan får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2020:582

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2020.

 2. Förordningen upphör att gälla vid utgången av 2020. Förordning (2020:802)

 3. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för sjukpenning i förebyggande syfte och smittbärarpenning som avser tid från och med den 1 juli 2020 till och med utgången av 2020. Förordning (2020:802)

2020:802

 1. Denna förordning träder i kraft den 28 september 2020.

 2. Bestämmelserna i 2, 5, 14 och 15 §§ i den nya lydelsen tillämpas dock för tid från och med den 1 juli 2020.

2020:862

 1. Denna förordning träder i kraft den 2 november 2020.

 2. Bestämmelserna i 2 § i den nya lydelsen tillämpas dock för tid från och med den 1 juli 2020.

2020:912

 1. Denna förordning träder i kraft den 16 november 2020.

 2. Bestämmelsen i 11 § i den nya lydelsen tillämpas dock för tid från och med den 1 juli 2020.