Denna förordning upphör att gälla vid utgången av 2021.

Inledande bestämmelser

1 §I denna förordning finns bestämmelser om undantag från bestämmelserna om sjukpenning i 27 kap. 48 och 49 §§ socialförsäkringsbalken.

Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

Bedömning av arbetsförmågans nedsättning efter dag 180 och dag 365 i rehabiliteringskedjan

2 §Om den försäkrades vård eller rehabilitering har försenats på grund av effekter av sjukdomen covid-19 och övervägande skäl talar för att han eller hon kan förväntas återgå i sitt vanliga arbete i samma omfattning som före sjukfallet när vården eller rehabiliteringen har slutförts, gäller inte bestämmelserna om bedömning av arbetsförmågans nedsättning i 27 kap. 48 och 49 §§ socialförsäkringsbalken. För en försäkrad som är arbetstagare ska annat tillgängligt arbete hos arbetsgivaren likställas med den försäkrades vanliga arbete.

För tid efter det att vården eller rehabiliteringen har slutförts gäller dock 27 kap. 48 och 49 §§ socialförsäkringsbalken.

En försening av vård eller rehabilitering ska anses vara orsakad av effekter av sjukdomen covid-19, om inte utredningen i ärendet visar något annat.

Förordning (2021:141)

3 §har upphävts.

Förordning (2021:141)

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2020:711

  1. Denna förordning träder i kraft den 17 juli 2020.

  2. Förordningen tillämpas dock på sjukpenning som avser tid från och med den 2 april 2020.

  3. Förordningen upphör att gälla vid utgången av 2021.Förordning (2021:577).

  4. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för sjukpenning som avser tid före utgången av 2021.Förordning (2021:577)

2020:1222

Denna förordning träder i kraft den 31 december 2020.

2021:59

  1. Denna förordning träder i kraft den 8 februari 2021.

  2. De nya bestämmelserna i 2 och 3 §§ ska dock tillämpas på sjukpenning som avser tid från och med den 21 december 2020.

  3. För sjukpenning som avser tid före den 21 december 2020 gäller 2 § i den äldre lydelsen.

2021:140

Denna förordning träder i kraft den 28 februari 2021.

2021:141

  1. Denna förordning träder i kraft den 15 mars 2021.

  2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för sjukpenning som avser tid före ikraftträdandet.

2021:577

Denna förordning träder i kraft den 30 juni 2021.