Förordning (2020:711) om undantag från vissa bestämmelser om sjukpenning med anledning av sjukdomen covid-19

(Senast ändrad genom SFS 2021:59)

Denna förordning upphör att gälla vid utgången av februari 2021.

Inledande bestämmelser

1 §I denna förordning finns bestämmelser om undantag från bestämmelserna om sjukpenning i 27 kap. 48 och 49 §§ socialförsäkringsbalken.

Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

Bedömning av arbetsförmågans nedsättning efter dag 180 och dag 365 i rehabiliteringskedjan

2 §I stället för vad som anges i 27 kap. 48 § socialförsäkringsbalken ska den försäkrades arbetsförmåga bedömas enligt 46 och 47 §§ samma kapitel.

Förordning (2021:59)

3 §Om den försäkrades vård eller rehabilitering har försenats på grund av effekter av sjukdomen covid-19 och han eller hon med stor sannolikhet kan förväntas återgå i sitt vanliga arbete i samma omfattning som före sjukfallet när vården eller rehabiliteringen har slutförts, gäller inte bestämmelserna om bedömning av arbetsförmågans nedsättning i 27 kap. 49 § socialförsäkringsbalken. För en försäkrad som är arbetstagare ska annat tillgängligt arbete hos arbetsgivaren likställas med den försäkrades vanliga arbete.

För tid efter det att vården eller rehabiliteringen har slutförts gäller dock 27 kap. 49 § socialförsäkringsbalken.

En försening av vård eller rehabilitering ska anses vara orsakad av effekter av sjukdomen covid-19, om inte utredningen i ärendet visar något annat.

Förordning (2021:59)

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2020:711

  1. Denna förordning träder i kraft den 17 juli 2020.

  2. Förordningen tillämpas dock på sjukpenning som avser tid från och med den 2 april 2020.

  3. Förordningen upphör att gälla vid utgången av februari 2021. Förordning (2020:1222).

  4. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för sjukpenning som avser tid före utgången av februari 2021. Förordning (2020:1222)

2020:1222

Denna förordning träder i kraft den 31 december 2020.

2021:59

  1. Denna förordning träder i kraft den 8 februari 2021.

  2. De nya bestämmelserna i 2 och 3 §§ ska dock tillämpas på sjukpenning som avser tid från och med den 21 december 2020.

  3. För sjukpenning som avser tid före den 21 december 2020 gäller 2 § i den äldre lydelsen.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...