1 §För att främja introduktionen av miljöarbetsmaskiner, utsläppsfria tunga lastbilar, miljölastbilar, lätta ellastbilar och fordonsgaslastbilar på marknaden och bidra till att minska utsläppen av växthusgaser, får Statens energimyndighet bevilja statligt stöd i form av bidrag enligt denna förordning för köp av sådana fordon. Bidrag ges om det finns medel.

Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 11 § regeringsformen i fråga om 19 § och 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.

Förordning (2024:18)

1 §1För att främja introduktionen av miljöarbetsmaskiner, utsläppsfria tunga lastbilar, miljölastbilar och fordonsgaslastbilar på marknaden och bidra till att minska utsläppen av växthusgaser, får Statens energimyndighet bevilja statligt stöd i form av bidrag enligt denna förordning för köp av sådana fordon. Bidrag ges om det finns medel.

Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 11 § regeringsformen i fråga om 19 § och 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.

Träder i kraft den 1 oktober 2025 enligt förordning (2024:21) [red.anm.].

Förordning (2024:21)

Ordförklaringar

2 §I denna förordning betyder

 • miljöarbetsmaskin: ett motorredskap eller en traktor enligt lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner, som har en nettoeffekt på minst 15 kW och som är avsedd att drivas med el eller sådana bränslen som är tillåtna enligt artikel 36 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget,

 • utsläppsfri tung lastbil: en tung lastbil enligt lagen om vägtrafikdefinitioner som är ett utsläppsfritt fordon enligt artikel 2.102g c i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014,

 • miljölastbil: en tung lastbil enligt lagen om vägtrafikdefinitioner som är ett rent fordon enligt artikel 2.102f b i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 och som delvis drivs med el eller vätgas,

 • lätt ellastbil: en lätt lastbil enligt lagen om vägtrafikdefinitioner som är ett utsläppsfritt fordon enligt artikel 2.102g b i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014,

 • fordonsgaslastbil: en tung lastbil enligt lagen om vägtrafikdefinitioner som är avsedd att drivas med biogas, och

 • vägtrafikregistret: den uppgiftssamling som avses i 2 kap. 1 § vägtrafikdatalagen (2019:369).

I övrigt har ord och uttryck i förordningen samma betydelse som i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 och kommissionens förordning (EU) 2023/2831 av den 13 december 2023 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse.

Förordning (2024:18)

2 §2I denna förordning betyder

 • miljöarbetsmaskin: ett motorredskap eller en traktor enligt lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner, som har en nettoeffekt på minst 15 kW och som är avsedd att drivas med el eller sådana bränslen som är tillåtna enligt artikel 36 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget,

 • utsläppsfri tung lastbil: en tung lastbil enligt lagen om vägtrafikdefinitioner som är ett utsläppsfritt fordon enligt artikel 2.102g c i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014,

 • miljölastbil: en tung lastbil enligt lagen om vägtrafikdefinitioner som är ett rent fordon enligt artikel 2.102f b i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 och som delvis drivs med el eller vätgas,

 • fordonsgaslastbil: en tung lastbil enligt lagen om vägtrafikdefinitioner som är avsedd att drivas med biogas, och

 • vägtrafikregistret: den uppgiftssamling som avses i 2 kap. 1 § vägtrafikdatalagen (2019:369)

I övrigt har ord och uttryck i förordningen samma betydelse som i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014.

Träder i kraft den 1 oktober 2025 enligt förordning (2024:21) [red.anm.].

Förordning (2024:21)

2 a §Bestämmelser om kriterier för att bestämma storlek på företag finns i bilaga I till kommissionens förordning (EU) nr 651/2014.

Förordning (2024:18)

Förutsättningar för stöd

3 §Stöd får beviljas företag, kommuner och regioner för köp av en miljöarbetsmaskin, utsläppsfri tung lastbil, miljölastbil, lätt ellastbil eller fordonsgaslastbil som

 1. är eller ska bli registrerad enligt förordningen (2019:383) om fordons registrering och användning,

 2. ska ställas på enligt förordningen om fordons registrering och användning och inte tidigare har varit påställd enligt den förordningen, och

 3. inte tidigare har tagits i bruk i Sverige eller någon annanstans.

Stöd får även beviljas för köp av en miljöarbetsmaskin som inte tidigare har tagits i bruk i Sverige eller någon annanstans och som inte omfattas av kraven på registrering i förordningen om fordons registrering och användning, om maskinen kan identifieras med hjälp av ett unikt identifikationsnummer eller annan uppgift som gör maskinen möjlig att identifiera.

Förordning (2024:18)

3 §3Stöd får beviljas företag, kommuner och regioner för köp av en miljöarbetsmaskin, utsläppsfri tung lastbil, miljölastbil eller fordonsgaslastbil som

 1. är eller ska bli registrerad enligt förordningen (2019:383) om fordons registrering och användning,

 2. ska ställas på enligt förordningen om fordons registrering och användning och inte tidigare har varit påställd enligt den förordningen, och

 3. inte tidigare har tagits i bruk i Sverige eller någon annanstans.

Stöd får även beviljas för köp av en miljöarbetsmaskin som inte tidigare har tagits i bruk i Sverige eller någon annanstans och som inte omfattas av kraven på registrering i förordningen om fordons registrering och användning, om maskinen kan identifieras med hjälp av ett unikt identifikationsnummer eller annan uppgift som gör maskinen möjlig att identifiera.

Träder i kraft den 1 oktober 2025 enligt förordning (2024:21) [red.anm.].

Förordning (2024:21)

4 §Stöd till företag för köp av miljöarbetsmaskiner får endast beviljas i enlighet med de villkor som anges i kapitel I och artikel 36 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014.

Förordning (2024:18)

4 a §Stöd till företag för köp av utsläppsfria tunga lastbilar, miljölastbilar eller lätta ellastbilar får endast beviljas i enlighet med de villkor som anges i kapitel I och artikel 36b i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014.

Förordning (2024:18)

4 a §4Stöd till företag för köp av utsläppsfria tunga lastbilar eller miljölastbilar får endast beviljas i enlighet med de villkor som anges i kapitel I och artikel 36b i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014.

Träder i kraft den 1 oktober 2025 enligt förordning (2024:21) [red.anm.].

Förordning (2024:21)

4 b §Stöd till företag för köp av fordonsgaslastbilar får endast beviljas i enlighet med de villkor som anges i kommissionens förordning (EU) 2023/2831.

Förordning (2024:18)

5 §Om uppgifter om ett stöd till ett företag ska offentliggöras enligt artikel 9 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014, får stödet endast beviljas om företaget samtycker till offentliggörandet.

Förordning (2021:1274)

6 §Stöd får inte beviljas för köp av miljöarbetsmaskiner, utsläppsfria tunga lastbilar, miljölastbilar, lätta ellastbilar eller fordonsgaslastbilar som

 1. måste genomföras för att uppfylla en skyldighet enligt lag eller annan författning eller villkor i ett tillstånd, eller

 2. har beställts innan ansökan om stöd har getts in till Statens energimyndighet.

Förordning (2024:18)

6 §5Stöd får inte beviljas för köp av miljöarbetsmaskiner, utsläppsfria tunga lastbilar, miljölastbilar eller fordonsgaslastbilar som

 1. måste genomföras för att uppfylla en skyldighet enligt lag eller annan författning eller villkor i ett tillstånd,

 2. har beställts innan ansökan om stöd har getts in till Statens energimyndighet.

Träder i kraft den 1 oktober 2025 enligt förordning (2024:21) [red.anm.].

Förordning (2024:21)

6 a §Stöd får inte beviljas ett företag om Statens energimyndighet har beslutat att stoppa en utbetalning till företaget av ett tidigare beviljat stöd enligt 15 § på grund av omständigheter som hänför sig till företaget.

Förordning (2024:18)

6 b §Stöd av mindre betydelse som omfattas av kommissionens förordning (EU) 2023/2831 får inte ges till sådana företag i svårigheter som avses i artikel 2.18 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014.

Förordning (2024:18)

Stödberättigande kostnader

7 §Den stödberättigande kostnaden utgörs av prisskillnaden mellan miljöarbetsmaskinen, den utsläppsfria tunga lastbilen, miljölastbilen, den lätta ellastbilen eller fordonsgaslastbilen och närmast jämförbara fordon.

Förordning (2024:18)

7 §6Den stödberättigande kostnaden utgörs av prisskillnaden mellan miljöarbetsmaskinen, den utsläppsfria tunga lastbilen, miljölastbilen eller fordonsgaslastbilen och närmast jämförliga fordon.

Träder i kraft den 1 oktober 2025 enligt förordning (2024:21) [red.anm.].

Förordning (2024:21)

8 §Stöd för köp av en miljöarbetsmaskin får beviljas med ett belopp som motsvarar högst 20 procent av inköpskostnaden, dock

 1. högst 40 procent av den stödberättigande kostnaden, eller

 2. högst 50 procent av den stödberättigande kostnaden, om maskinen enbart drivs med el.

Förordning (2024:18)

8 a §Stöd för köp av en utsläppsfri tung lastbil får beviljas med ett belopp som motsvarar högst 25 procent av inköpskostnaden, dock

 1. högst 30 procent av den stödberättigande kostnaden när det gäller stora företag,

 2. högst 50 procent av den stödberättigande kostnaden när det gäller medelstora företag, eller

 3. högst 60 procent av den stödberättigande kostnaden när det gäller små företag.

Förordning (2024:18)

8 b §Stöd för köp av en miljölastbil får beviljas med ett belopp som motsvarar högst 20 procent av inköpskostnaden, dock

 1. högst 20 procent av den stödberättigande kostnaden när det gäller stora företag,

 2. högst 40 procent av den stödberättigande kostnaden när det gäller medelstora företag, eller

 3. högst 50 procent av den stödberättigande kostnaden när det gäller små företag.

Förordning (2024:18)

8 c §Stöd för köp av en lätt ellastbil får beviljas med ett belopp som motsvarar högst 30 procent av den stödberättigande kostnaden, dock högst 50.000 kronor per lastbil.

Förordning (2024:18)

8 c §7Stöd för köp av en lätt ellastbil får beviljas med ett belopp som motsvarar högst 30 procent av den stödberättigande kostnaden, dock högst 40.000 kronor per lastbil.

Träder i kraft den 1 januari 2025 enligt förordning (2024:19) [red.anm.].

Förordning (2024:19)

8 c §89Stöd för köp av en lätt ellastbil får beviljas med ett belopp som motsvarar högst 30 procent av den stödberättigande kostnaden, dock högst 30.000 kronor per lastbil.

Träder i kraft den 1 juli 2025 enligt förordning (2024:20) [red.anm.].

Upphör att gälla den 1 oktober 2025 enligt förordning (2024:21) [red.anm.].

Förordning (2024:20)

8 d §Stöd för köp av en fordonsgaslastbil får beviljas med ett belopp som motsvarar högst 20 procent av inköpskostnaden, dock högst 40 procent av den stödberättigande kostnaden.

Förordning (2024:18)

9 §En kostnad som annat offentligt stöd har beviljats för är inte stödberättigande.

Ansökan om stöd

10 §En ansökan om stöd ska vara skriftlig, ges in till Statens energimyndighet och innehålla

 1. sökandens namn och organisationsnummer,

 2. uppgifter om antalet miljöarbetsmaskiner, utsläppsfria tunga lastbilar, miljölastbilar, lätta ellastbilar eller fordonsgaslastbilar som ansökan avser,

 3. dokumentation som styrker att förutsättningarna enligt 36 §§ är uppfyllda,

 4. uppgifter om den stödberättigande kostnaden, och

 5. upplysningar om allt annat offentligt stöd som sökts eller beviljats och som avser samma stödberättigande kostnad som ansökan avser.

Om sökanden är ett företag ska ansökan även innehålla uppgifter om antal anställda, årsomsättning och balansomslutning.

Förordning (2024:18)

10 §10En ansökan om stöd ska vara skriftlig, ges in till Statens energimyndighet och innehålla

 1. sökandens namn och organisationsnummer,

 2. uppgifter om antalet miljöarbetsmaskiner, utsläppsfria tunga lastbilar, miljölastbilar eller fordonsgaslastbilar som ansökan avser,

 3. dokumentation som styrker att förutsättningarna enligt 36 §§ är uppfyllda,

 4. uppgifter om den stödberättigande kostnaden, och

 5. upplysningar om allt annat offentligt stöd som sökts eller beviljats och som avser samma stödberättigande kostnad som ansökan avser.

Om sökanden är ett företag ska ansökan även innehålla uppgifter om antal anställda, årsomsättning och balansomslutning.

Träder i kraft den 1 oktober 2025 enligt förordning (2024:21) [red.anm.].

Förordning (2024:21)

10 a §Om ansökan avser stöd som omfattas av kommissionens förordning (EU) 2023/2831, ska ansökan också innehålla en redogörelse för

 1. allt annat stöd av mindre betydelse som sökande har fått under det kalenderår som ansökan lämnas och under de två föregående kalenderåren, och

 2. annat stöd som sökanden tidigare har ansökt om eller beviljats och som avser samma stödberättigande kostnader som ansökan avser.

Förordning (2024:18)

10 b §Ett stöd enligt kommissionens förordning (EU) 2023/2831 får inte beviljas förrän den kontroll som föreskrivs i artikel 6.4 har genomförts.

Förordning (2024:18)

10 c §Innan ett stöd beviljas enligt kommissionens förordning (EU) 2023/2831 ska Statens energimyndighet lämna de upplysningar till stödmottagaren som framgår av artikel 7.4.

Förordning (2024:18)

Prövning och beslut om beviljande av stöd

11 §Statens energimyndighet prövar frågor om stöd enligt denna förordning.

12 §I ett beslut att bevilja stöd ska Statens energimyndighet ange

 1. den tidpunkt då det stödberättigande köpet ska vara genomfört,

 2. de ytterligare villkor som behövs för att kraven enligt denna förordning ska uppfyllas och syftet med stödet enligt 1 § ska tillgodoses,

 3. den tidpunkt då begäran om utbetalning senast ska ha kommit in till Statens energimyndighet enligt 13 §, och

 4. att stödmottagaren ska lämna de uppgifter som krävs för att Statens energimyndighet ska kunna följa upp och utvärdera stödet.

Förordning (2024:18)

Utbetalning av stöd

13 §En begäran om utbetalning av ett beviljat stöd ska ha kommit in till Statens energimyndighet inom sex månader från det att köpet senast ska vara genomfört. Stödmottagaren ska bifoga skriftliga underlag för att styrka den stödberättigande kostnaden och att övriga krav för stödet är uppfyllda till begäran om utbetalning.

13 a §När det gäller sådana miljöarbetsmaskiner, utsläppsfria tunga lastbilar, miljölastbilar, lätta ellastbilar eller fordonsgaslastbilar som registreras i vägtrafikregistret ska stödet betalas ut till den som köpt ett nytt sådant fordon och ställt på det enligt förordningen (2019:383) om fordons registrering och användning.

Statens energimyndighet ska betala ut det beviljade stödbeloppet tidigast sex månader efter det att fordonet har ställts på. Beloppet ska betalas ut om

 1. uppgifterna i vägtrafikregistret visar att den som köpt och ställt på fordonet fortfarande är registrerad som ägare och att fordonet är registrerat i Sverige, och

 2. förutsättningarna för utbetalning enligt 13, 14 och 14 a §§ är uppfyllda.

Förordning (2024:18)

13 a §11När det gäller sådana miljöarbetsmaskiner, utsläppsfria tunga lastbilar, miljölastbilar eller fordonsgaslastbilar som registreras i vägtrafikregistret ska stödet betalas ut till den som köpt ett nytt sådant fordon och ställt på det enligt förordningen (2019:383) om fordons registrering och användning.

Statens energimyndighet ska betala ut det beviljade stödbeloppet tidigast sex månader efter det att fordonet har ställts på. Beloppet ska betalas ut om

 1. uppgifterna i vägtrafikregistret visar att den som köpt och ställt på fordonet fortfarande är registrerad som ägare och att fordonet är registrerat i Sverige, och

 2. förutsättningarna för utbetalning enligt 13, 14 och 14 a §§ är uppfyllda.

Träder i kraft den 1 oktober 2025 enligt förordning (2024:21) [red.anm.].

Förordning (2024:21)

13 b §När det gäller miljöarbetsmaskiner som inte omfattas av krav på registrering i vägtrafikregistret ska stödet betalas ut till den som köpt en ny sådan maskin.

Statens energimyndighet ska betala ut det beviljade stödbeloppet tidigast sex månader efter det att myndigheten har tagit emot en begäran om utbetalning. Beloppet ska betalas ut om

 1. stödmottagaren har lämnat in ett intyg om att mottagaren fortfarande äger maskinen och att den finns i och används i Sverige, och

 2. förutsättningarna för utbetalning enligt 13, 14 och 14 a §§ är uppfyllda.

Förordning (2024:18)

13 c §Ett sådant intyg som avses i 13 b § ska innehålla en försäkran på heder och samvete från stödmottagaren om att mottagaren fortfarande äger miljöarbetsmaskinen och att den finns i och används i Sverige.

Intyget ska ha kommit in till Statens energimyndighet tidigast sex månader och senast åtta månader efter det att begäran om utbetalning har lämnats till myndigheten.

Förordning (2024:18)

14 §Ett stöd får inte betalas ut till ett företag som är föremål för betalningskrav på grund av ett beslut av Europeiska kommissionen som förklarar ett stöd beviljat av en svensk stödgivare olagligt och oförenligt med den inre marknaden.

14 a §Stöd får inte betalas ut till ett företag som har skulder hos Kronofogdemyndigheten

 1. som avser återkrav av statligt stöd eller bidrag, eller

 2. för svenska skatter eller avgifter.

Förordning (2024:18)

15 §Statens energimyndighet får besluta att ett beviljat stöd helt eller delvis inte ska betalas ut om

 1. den som har ansökt om eller beviljats stöd genom att lämna oriktiga uppgifter har orsakat att stödet beviljats felaktigt eller med för högt belopp,

 2. stödet har beviljats felaktigt eller med för högt belopp på grund av att uppgifterna i vägtrafikregistret är felaktiga,

 3. stödet av något annat skäl har beviljats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren skäligen borde ha insett detta, eller

 4. ett villkor för stödet inte har följts.

Tillsyn

16 §Statens energimyndighet utövar tillsyn över att villkoren för stödet följs.

Återbetalning och återkrav

17 §Mottagaren av ett utbetalat stöd är återbetalningsskyldig om stödet inte skulle ha betalats ut enligt 15 §.

Ränta enligt räntelagen (1975:635) ska betalas på det belopp som en stödmottagare är återbetalningsskyldig för.

18 §Om en stödmottagare är återbetalningsskyldig ska Statens energimyndighet besluta att helt eller delvis kräva tillbaka stödet tillsammans med ränta.

Statens energimyndighet får besluta att helt eller delvis avstå från kravet i första stycket, om det finns särskilda skäl.

Bemyndigande

19 §Statens energimyndighet får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

Uppföljning och utvärdering

20 §Statens energimyndighet ska följa upp och utvärdera de stöd som ges enligt denna förordning.

Offentliggörande, rapportering och registerföring

21 §Bestämmelser om offentliggörande, rapportering och registerföring finns i 12 a § lagen (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler och i förordningen (2016:605) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler.

Överklagande

22 §I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 6 a, 14, 14 a, 15 eller 18 § får dock inte överklagas.

Förordning (2024:18)

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2020:750

Denna förordning träder i kraft den 7 september 2020.

2021:1274

Denna förordning träder i kraft den 18 januari 2022.

2022:1418

Denna förordning träder i kraft den 11 oktober 2022.

2024:18

 1. Denna förordning träder i kraft den 13 februari 2024.

 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för stöd som beviljats före ikraftträdandet.

2024:19

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2025.

 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för stöd som beviljats före ikraftträdandet.

2024:20

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2025.

 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för stöd som beviljats före ikraftträdandet.

2024:21

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2025.

 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för ansökningar om stöd som avser lätta ellastbilar och som gjorts före ikraftträdandet. I sådana fall gäller dock, i stället för 13 § första meningen, att begäran om utbetalning ska ha kommit in till Statens energimyndighet inom två månader från den tidpunkt som avses i 12 § 1, dock senast den 30 april 2026.