Tillämpningsområde

1 §Denna förordning innehåller kompletterande bestämmelser om sådant omställningsstöd som Skatteverket får lämna till företag enligt lagen (2020:548) om omställningsstöd.

Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

Omställningsstöd får lämnas i enlighet med Europeiska kommissionens beslut den 12 oktober 2020 i ärende SA.58631 (2020/N) respektive SA.58822 (2020/N), med de ändringar som följer av kommissionens ändringsbeslut den 23 november 2020 i ärende SA.59563 (2020/N).

Enligt kommissionens beslut får ett beslut av Skatteverket att bevilja omställningsstöd inte fattas efter den 30 juni 2021.

Förordning (2020:1097)

Förordningens innehåll

2 §I denna förordning finns bestämmelser om

 • uttryck i förordningen (3 §),

 • stödperioder och referensperioder (4 §),

 • när omställningsstöd får lämnas (510 §§),

 • vissa ombildningar (11 §),

 • beräkning av omställningsstöd (1220 §§),

 • hur ansökan ska göras (21 och 22 §§),

 • utbetalning av omställningsstöd (23 §),

 • rätt att meddela föreskrifter (24 §), och

 • anmälan om brott (25 §).

Uttryck i förordningen

3 §Uttryck som används i denna förordning har samma innebörd och tillämpningsområde som i lagen (2020:548) om omställningsstöd.

Stödperioder och referensperioder

4 §Stödperioder enligt denna förordning är

 1. maj 2020, samt

 2. juni och juli 2020.

En stödperiods motsvarande månad eller månader 2019 utgör stödperiodens referensperiod.

När omställningsstöd får lämnas

5 §Ett företag har efter ansökan rätt till omställningsstöd för stödperioden maj 2020 om företagets sammanlagda nettoomsättning för denna period understiger 60 procent av den sammanlagda nettoomsättningen för referensperioden.

Ett företag har efter ansökan rätt till omställningsstöd för stödperioden juni och juli 2020 om företagets sammanlagda nettoomsättning för denna period understiger 50 procent av den sammanlagda nettoomsättningen för referensperioden.

6 §För att omställningsstöd ska få lämnas krävs även att

 1. nedgången i företagets nettoomsättning för stödperioden så gott som uteslutande är orsakad av effekterna av spridningen av sjukdomen covid-19,

 2. företagets nettoomsättning uppgick till minst 250.000 kronor under det räkenskapsår som avslutats närmast före den 1 januari 2020,

 3. stödet för stödperioden, beräknat enligt 1220 §§, uppgår till minst 5.000 kronor,

 4. företaget under perioden april 2020–juni 2021 inte verkställer ett beslut om vinstutdelning, gottgörelse, förvärv av egna aktier eller minskning av aktiekapitalet eller reservfonden för återbetalning till aktieägarna eller medlemmarna, och ett sådant beslut om värdeöverföring inte heller fattas av företagets stämma, styrelse eller motsvarande organ under denna period,

 5. företaget har gjort vad som skäligen kan krävas för att uttömma möjligheterna till försäkringsersättning, skadestånd och liknande ersättning samt annat statligt stöd för sådan förlorad omsättning eller sådana kostnader som stödet beräknas på, och

 6. ansökan om stöd har inkommit till Skatteverket senast den 30 november 2020.

Om räkenskapsåret som avses i första stycket 2 är längre eller kortare än tolv månader, ska kravet på minsta nettoomsättning justeras i motsvarande mån.

Om företaget ingår i en koncern av sådant slag som anges i 1 kap. 4 § årsredovisningslagen (1995:1554) gäller vad som anges om värdeöverföringar i första stycket 4 även det eller de moderföretag till företaget som ingår i koncernen.

7 §Med nettoomsättning avses intäkter från sålda varor och utförda tjänster som ingår i företagets normala verksamhet med avdrag för lämnade rabatter, mervärdesskatt och annan skatt som är direkt knuten till omsättningen, under förutsättning att intäkterna är hänförliga till en näringsverksamhet som bedrivs i Sverige. Intäkter från finansiella instrument och valutahandel ingår dock inte i nettoomsättningen.

En intäkt ska anses hänförlig till den månad som den hade ansetts belöpa sig på om varje kalendermånad hade utgjort ett separat räkenskapsår för företaget, med tillämpning av de redovisningsprinciper som företaget tillämpat för det räkenskapsår som avslutats närmast före den 1 januari 2020.

Om en hyresvärd har tagit emot stöd enligt förordningen (2020:237) om statligt stöd när vissa lokalhyresgäster fått rabatt på hyran, ska den del av stödet som avser hyresrabatt för maj eller juni 2020 anses ingå i hyresvärdens nettoomsättning för den månaden.

Om nettoomsättningen för en stödperiod eller en referensperiod, vid en beräkning enligt första–tredje styckena, uppgår till ett negativt belopp ska nettoomsättningen för perioden anses vara noll kronor.

8 §Omställningsstöd får beviljas endast om företaget har lämnat ett skriftligt, undertecknat yttrande från en revisor tillsammans med ansökan. Revisorn ska yttra sig över följande uppgifter i företagets ansökan:

 1. nedgången i företagets nettoomsättning vid en jämförelse mellan nettoomsättningen för stödperioden och nettoomsättningen för referensperioden,

 2. huruvida de villkor som anges i 6 § första stycket 1, 2 och 4 är uppfyllda,

 3. summan av företagets fasta kostnader enligt 1315 §§ för stödperioden,

 4. i vilken omfattning företaget har tagit emot sådan ersättning eller sådant stöd som avses i 16 §, och

 5. nedgången i företagets bruttoresultat vid en jämförelse mellan bruttoresultatet för stödperioden och bruttoresultatet för referensperioden, om företaget är ett sådant förlustföretag som avses i 20 § andra stycket.

Revisorn ska granska räkenskapsmaterial, sammanställningar och annat underlag som ligger till grund för uppgifterna i ansökan. Granskningen ska utföras med professionell skepticism och vara så ingående och omfattande som god revisionssed kräver, med beaktande av vad som anges i tredje stycket.

Revisorn ska granska de uppgifter i ansökan som yttrandet avser och rapportera sina iakttagelser. Om det sökta omställningsstödet avser maj 2020 och uppgår till minst 600.000 kronor, ska revisorn i stället bestyrka dessa uppgifter med rimlig säkerhet.

Kravet på yttrande från revisor enligt första stycket gäller inte om det sökta omställningsstödet understiger 100.000 kronor och Skatteverket inte enligt 8 § andra stycket lagen (2020:548) om omställningsstöd har begärt att företaget ger in ett sådant yttrande.

Om ett företag ansöker om omställningsstöd för fler än en stödperiod enligt 4 § första stycket gäller vad som anges i tredje och fjärde styckena för respektive stödperiod var för sig.

9 §Omställningsstöd får inte lämnas om företaget den 29 februari 2020 var ett företag i svårigheter enligt artikel 2.18 i Europeiska kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken dessa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget.

Omställningsstöd får inte heller lämnas om företaget vid tidpunkten för prövningen av ansökan för respektive stödperiod

 1. kan anses vara på obestånd,

 2. har näringsförbud,

 3. har skatte- eller avgiftsskulder som har överlämnats till Kronofogdemyndigheten för indrivning, eller

 4. är föremål för betalningskrav på grund av ett tidigare kommissionsbeslut som förklarar ett stöd olagligt och oförenligt med den inre marknaden.

Om företaget är en juridisk person gäller vad som anges i andra stycket 2 även den eller de fysiska personer som har ett betydande inflytande i verksamheten.

10 §Omställningsstöd får inte lämnas för stödperioden juni och juli 2020 om företaget

 1. är verksamt inom primär jordbruksproduktion i den mening som avses i artikel 2.5 i kommissionens förordning (EU) nr 702/2014 av den 25 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd inom jordbruks- och skogsbrukssektorn och i landsbygdsområden förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, eller

 2. är ett företag inom fiskeri- och vattenbrukssektorn i den mening som avses i artikel 2.1 i kommissionens förordning (EU) nr 717/2014 av den 27 juni 2014 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse inom fiskeri- och vattenbrukssektorn.

Om det sökta omställningsstödet för stödperioden juni och juli 2020 uppgår till ett belopp som överstiger 1 miljon kronor krävs för att omställningsstöd ska lämnas att företaget lämnar följande uppgifter om sin verksamhet:

 1. vilken typ av företag (små eller medelstora respektive stora) företaget hör till enligt bilaga I till kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget,

 2. den region där företaget är beläget på NUTS 2-nivå enligt bilaga 1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1059/2003 av den 26 maj 2003 om inrättande av en gemensam nomenklatur för statistiska territoriella enheter (NUTS), i lydelsen enligt kommissionens förordning (EU) nr 868/2014 av den 8 augusti 2014 om ändring av bilagorna till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1059/2003 om inrättande av en gemensam nomenklatur för statistiska territoriella enheter (Nuts), och

 3. företagets verksamhetsområde på Nace-gruppnivå enligt bilaga 1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1893/2006 av den 20 december 2006 om fastställande av den statistiska näringsgrensindelningen Nace rev. 2 och om ändring av rådets förordning (EEG) nr 3037/90, i den ursprungliga lydelsen.

Den region respektive det verksamhetsområde som ska anges enligt andra stycket 2 och 3 är den region respektive det verksamhetsområde som störst andel av företagets nettoomsättning för det räkenskapsår som avslutats närmast för den 1 januari 2020 kan hänföras till.

Vissa ombildningar

11 §Om en enskild näringsidkare under perioden 1 maj 2019–30 april 2020 har överlåtit hela näringsverksamheten till ett nybildat aktiebolag gäller följande. Vid tillämpning av 5 §, 6 § första stycket 1 och 3 samt 12 § får den enskilda näringsidkarens sammanlagda nettoomsättning för referensperioden anses utgöra aktiebolagets totala nettoomsättning för denna period. Vid tillämpning av 6 § första stycket 2 får den enskilda näringsidkarens nettoomsättning för det räkenskapsår som avslutats närmast före den 1 januari 2020 anses utgöra aktiebolagets totala nettoomsättning för detta räkenskapsår.

Första stycket får endast tillämpas under förutsättning att

 1. den enskilda näringsidkaren äger samtliga andelar i aktiebolaget vid tidpunkten för prövningen av ansökan om omställningsstöd, och

 2. omställningsstöd för stödperioden inte söks av den enskilda näringsidkaren eller ett annat aktiebolag som den enskilda näringsidkaren äger samtliga andelar i.

Beräkning av omställningsstöd

12 §Omställningsstöd ges med ett belopp som motsvarar en andel av företagets fasta kostnader för stödperioden. Andelen fasta kostnader för stödperioden beräknas som den procentuella nedgången i nettoomsättning för stödperioden jämförd med referensperioden, multiplicerad med 0,75. Andelen fasta kostnader ska alltså beräknas enligt följande formel:

((nettoomsättningen för referensperioden – nettoomsättningen för stödperioden) / nettoomsättningen för referensperioden) × 0,75

Om stöd enligt första stycket för en stödperiod uppgår till minst 100.000 kronor, ges omställningsstöd även för administrativa kostnader som uppkommit med anledning av ansökan om omställningsstöd för den stödperioden. Sådant stöd ges med högst 10.000 kronor per stödberättigat företag och stödperiod som stöd beviljas för.

13 §Med fasta kostnader avses kostnader för

 1. hyra och leasing, med avdrag för lämnade rabatter, om avtalstiden är minst sex månader,

 2. räntor, med undantag för vinstandelsräntor och räntor enligt sådana finansiella instrument som avses i 24 b kap. 5 § inkomstskattelagen (1999:1229), till den del de överstiger ränteintäkter för perioden,

 3. värdeminskning på anläggningstillgångar samt nödvändiga reparationer och underhåll av sådana tillgångar,

 4. fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift som företaget är skatt- eller avgiftsskyldigt för,

 5. förbrukning av vatten och elektricitet, med undantag för elektricitet som förbrukas i tillverkningsprocessen i industriell verksamhet, avlopp, internet och telefoni samt uppvärmning av lokaler,

 6. tjänster som avser städning, sophantering, larm och bevakning,

 7. tjänster som avser tvätt av textilier, till den del kostnaden inte är beroende av mängden textilier eller liknande, om avtalstiden är minst tre månader,

 8. försäkringar mot ekonomisk förlust genom sakskada, ersättningsskyldighet eller ren förmögenhetsskada i övrigt,

 9. djurfoder,

 10. franchiseavgifter,

 11. offentligrättsliga tillstånd samt återkommande tillsyns- och kontrollavgifter som betalas för en viss tidsperiod,

 12. royalties och licensavgifter för immateriella rättigheter, och

 13. farledsavgifter inom sjöfart, till den del avgiften inte är beroende av antalet passagerare eller lasten ombord fartyget.

Kostnaden för värdeminskning på anläggningstillgångar enligt första stycket 3 utgörs av företagets planmässiga avskrivningar av anläggningstillgångar enligt räkenskaperna.

Sådana avgifter som avses i första stycket 10 och 12 ska inte räknas som fasta kostnader till den del avgiften är beroende av försäljningsvolym eller liknande.

14 §Som fasta kostnader räknas inte kostnader som

 1. är möjliga för företaget att undvika genom sådana åtgärder som skäligen kan krävas vid en plötslig nedgång i produktionen eller omsättningen av varor eller tjänster,

 2. utgörs av ingående mervärdesskatt som företaget har rätt att göra avdrag för enligt 8 kap. mervärdesskattelagen (1994:200) eller få återbetald enligt 10 kap. samma lag,

 3. är hänförliga till förbrukning av bränsle för uppvärmning av lokaler eller elektricitet enligt 13 § 5 till den del sådan förbrukning ger rätt till skattebefrielse enligt lagen (1994:1776) om skatt på energi,

 4. är hänförliga till en verksamhet som bedrivs i utlandet,

 5. motsvaras av en intäkt hos någon som ingår i samma koncern av sådant slag som anges i 1 kap. 4 § årsredovisningslagen (1995:1554), eller

 6. är hänförliga till verksamhet som inte utgör näringsverksamhet enligt 13 kap. 1 § inkomstskattelagen (1999:1229).

15 §Vid tillämpning av 12 § ska en kostnad anses hänförlig till den månad som den hade ansetts belöpa sig på om varje kalendermånad hade utgjort ett separat räkenskapsår för företaget, med tillämpning av de redovisningsprinciper som företaget tillämpat för det räkenskapsår som avslutats närmast före den 1 januari 2020.

16 §Omställningsstödet ska minskas med belopp som företaget fått eller kommer att få i

 1. försäkringsersättning, skadestånd och annan liknande ersättning för sådan förlorad omsättning eller sådana kostnader som omställningsstödet beräknas på, eller

 2. annat statligt stöd för sådan förlorad omsättning eller sådana kostnader som omställningsstödet beräknas på.

Första stycket 2 ska inte tillämpas på stöd enligt förordningen (2020:893) om omsättningsstöd till enskilda näringsidkare för mars–juli 2020, förordningen (2021:194) om omställningsstöd till vissa särskilt drabbade företag eller förordningen (2021:208) om omsättningsstöd till handelsbolag

Förordning (2022:90)

17 §För stödperioden maj 2020 får omställningsstödet ges med högst 75 miljoner kronor per stödberättigat företag.

18 §För stödperioden juni och juli 2020 får omställningsstöd ges med högst 8 miljoner kronor per stödberättigat företag.

Om företaget eller ett annat företag i samma koncern av sådant slag som anges i 1 kap. 4 § årsredovisningslagen (1995:1554) i egenskap av hyresgäst har ingått ett sådant avtal om rabatt på hyran som ger hyresvärden rätt till stöd enligt förordningen (2020:237) om statligt stöd när vissa lokalhyresgäster har fått rabatt på hyran, ska det maximala stödet enligt första stycket minskas med belopp som hyresvärden har fått eller kommer att få i stöd på grund av hyresrabatten.

19 §Om flera företag i en koncern av sådant slag som anges i 1 kap. 4 § årsredovisningslagen (1995:1554) är berättigade till omställningsstöd för samma stödperiod, avser det maximala stödet för stödperioden enligt 17 eller 18 § hela koncernen och fördelas på respektive stödberättigat företag i förhållande till storleken på det omställningsstöd företaget hade varit berättigat till utan tillämpning av 17 och 18 §§.

20 §Om företaget är ett förlustföretag gäller följande. Utöver vad som följer av övriga bestämmelser i denna förordning får omställningsstöd inte lämnas med ett belopp som överstiger den nominella nedgången i bruttoresultat för stödperioden jämfört med referensperioden.

Ett företag anses vara ett förlustföretag om

 1. företaget har redovisat ett negativt rörelseresultat före finansiella poster för det räkenskapsår som avslutats närmast före den 1 januari 2020, eller

 2. stödet för stödperioden, beräknat enligt 1219 §§, överstiger den nominella nedgången i nettoomsättning för stödperioden jämfört med referensperioden.

Med bruttoresultat avses nettoomsättningen enligt 7 § minskad med periodens inköp av råvaror, förnödenheter och handelsvaror samt justerad för periodens förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete för någon annans räkning.

Med rörelseresultat före finansiella poster avses årets resultat före

 • skatter,

 • bokslutsdispositioner,

 • räntor och liknande intäkter och kostnader,

 • nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar, och

 • intäkter från andelar i koncernföretag, intresseföretag, gemensamt styrda företag och andra företag som det finns ett ägarintresse i samt övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar.

Hur ansökan ska göras

21 §En ansökan om omställningsstöd ska göras elektroniskt på ett av Skatteverket fastställt formulär.

22 §Om flera företag som vid tidpunkten för ansökan ingår i en koncern av sådant slag som anges i 1 kap. 4 § årsredovisningslagen (1995:1554) ansöker om omställningsstöd, ska ansökningarna ges in samtidigt. Dessa företag ska också lämna uppgifter om koncernstrukturen.

Utbetalning av omställningsstöd

23 §Om det finns ett överskott på skattekontot efter att ett omställningsstöd krediterats enligt 7 § lagen (2020:548) om omställningsstöd, ska det överskjutande beloppet automatiskt betalas ut till det konto som har registrerats hos ett bank- eller kreditmarknadsföretag enligt 14 kap. 8 § skatteförfarandeförordningen (2011:1261).

Rätt att meddela föreskrifter

24 §Skatteverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av lagen (2020:548) om omställningsstöd och denna förordning.

Anmälan om brott

25 §I 18 kap. 8 § skatteförfarandeförordningen (2011:1261) finns en skyldighet för Skatteverket att till åklagare anmäla brott enligt lagen (2020:548) om omställningsstöd.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2020:838

Denna förordning träder i kraft den 19 oktober 2020.

2020:895

Denna förordning träder i kraft den 9 november 2020.

2020:1097

Denna förordning träder i kraft den 31 december 2020.

2021:146

Denna förordning träder i kraft den 2 mars 2021.

2021:195

Denna förordning träder i kraft den 15 mars 2021.

2021:210

Denna förordning träder i kraft den 29 mars 2021.

2021:420

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2021.

2021:778

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2021.

2022:90

Denna förordning träder i kraft den 7 februari 2022.