Denna förordning utgår enligt förordning (2020:1104).

1 §Regeringen fastställer enligt 2 kap. 1 b § lagen (1994:1776) om skatt på energi energiskatten och koldioxidskatten på bränslen till följande belopp för kalenderåret 2021.

KN-nr

Slag av bränsle

Skattebelopp

Energiskatt

Koldioxidskatt

Summa skatt

1.

2710 11 41, 2710 11 45 eller 2710 11 49

Bensin som uppfyller kraven för

a) miljöklass 1

   – motorbensin

4 kr 26 öre per liter

2 kr 61 öre per liter

6 kr 87 öre per liter

   – alkylatbensin

2 kr 18 öre per liter

2 kr 61 öre per liter

4 kr 79 öre per liter

b) miljöklass 2

4 kr 29 öre per liter

2 kr 61 öre per liter

6 kr 90 öre per liter

2.

2710 11 31, 2710 11 51 eller 2710 11 59

Annan bensin än som avses under 1 eller 7

5 kr 21 öre per liter

2 kr 61 öre per liter

7 kr 82 öre per liter

3.

2710 19 21, 2710 19 25, 2710 19 41–2710 19 49 eller 2710 19 61–2710 19 69

Eldningsolja, dieselbrännolja, fotogen, m.m. som
a) har försetts med märk- och färgämnen eller ger mindre än 85 volymprocent destillat vid 350 °C,
909 kr per m3
3.444 kr per m3
4.353 kr per m3

b) inte har försetts med märk- och färgämnen och ger minst 85 volymprocent destillat vid 350 °C, tillhörig

   – miljöklass 1

2.573 kr per m3

2.262 kr per m3

4.835 kr per m3

   – miljöklass 2

2.897 kr per m3

2.262 kr per m3

5.159 kr per m3

   – miljöklass 3 eller inte tillhör någon miljöklass

3.066 kr per m3

2.262 kr per m3

5.328 kr per m3

4.

2711 12 11–2711 19 00

Gasol m.m. som används för

a) drift av motordrivet fordon, fartyg eller luftfartyg

0 kr per
1.000 kg

3.624 kr per 1.000 kg

3.624 kr per 1.000 kg

b) annat ändamål än som avses under a

1.168 kr per 1.000 kg

3.624 kr per 1.000 kg

4.792 kr per 1.000 kg

5.

2711 11 00, 2711 21 00

Naturgas som ­används för

a) drift av motordrivet fordon, fartyg eller luftfartyg

0 kr per
1.000 m3

2.579 kr per 1.000 m3

2.579 kr per 1.000 m3

b) annat ändamål än som avses under a

1.005 kr per 1.000 m3

2.579 kr per 1.000 m3

3.584 kr per 1.000 m3

6.

2701, 2702 eller 2704

Kol och koks

692 kr per 1.000 kg

2.997 kr per 1.000 kg

3.689 kr per 1.000 kg

7.

2710 11 31

Flygbensin med en blyhalt om högst 0,005 gram per liter

4 kr 29 öre per liter

2 kr 61 öre per liter

6 kr 90 öre per liter

2 §Termer och uttryck som används i denna förordning har samma betydelse och tillämpningsområde som i lagen (1994:1776) om skatt på energi.