Förordning (2021:126) om omställningsstöd för augusti 2020–september 2021

(Senast ändrad genom SFS 2021:842)

Tillämpningsområde

1 §Denna förordning innehåller kompletterande bestämmelser om sådant omställningsstöd som Skatteverket får lämna till företag enligt lagen (2020:548) om omställningsstöd.

Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

Omställningsstöd får lämnas i enlighet med Europeiska kommissionens beslut den 12 februari 2021 i ärende SA.60275 (2021/N), med de ändringar som följer av kommissionens ändringsbeslut den 11 mars 2021 i ärende SA.62190 (2021/N) respektive den 15 juni 2021 i ärende SA.63263 (2021/N).

Enligt kommissionens beslut får ett beslut av Skatteverket att bevilja omställningsstöd inte fattas efter den 31 december 2021.

Förordning (2021:704)

Förordningens innehåll

2 §I denna förordning finns bestämmelser om

 • uttryck i förordningen (3 §),

 • stödperioder och referensperioder (4 §),

 • när omställningsstöd får lämnas (5–10 §§),

 • vissa ombildningar (11 §),

 • beräkning av omställningsstöd (12–19 §§),

 • hur ansökan ska göras (20 och 21 §§),

 • utbetalning av omställningsstöd (22 §),

 • rätt att meddela föreskrifter (23 §), och

 • anmälan om brott (24 §).

Uttryck i förordningen

3 §Uttryck som används i denna förordning har samma innebörd och tillämpningsområde som i lagen (2020:548) om omställningsstöd.

Stödperioder och referensperioder

4 §Stödperioder enligt denna förordning är

 1. augusti–oktober 2020,

 2. november och december 2020,

 3. januari och februari 2021,

 4. mars 2021,

 5. april 2021,

 6. maj 2021,

 7. juni 2021,

 8. juli 2021,

 9. augusti 2021, och

 10. september 2021.

En stödperiods motsvarande månad eller månader 2019 utgör stödperiodens referensperiod.

Förordning (2021:704)

När omställningsstöd får lämnas

5 §Ett företag har efter ansökan rätt till omställningsstöd för stödperioden augusti–oktober 2020 om företagets sammanlagda nettoomsättning för stödperioden understiger 60 procent av den sammanlagda netto- omsättningen för referensperioden.

För andra stödperioder än den som avses i första stycket har ett företag efter ansökan rätt till omställningsstöd om företagets sammanlagda nettoomsättning för stödperioden understiger 70 procent av den sammanlagda nettoomsättningen för referensperioden.

Förordning (2021:232)

6 §För att omställningsstöd ska få lämnas krävs även att

 1. nedgången i företagets nettoomsättning för stödperioden så gott som uteslutande är orsakad av effekterna av spridningen av sjukdomen covid-19,

 2. företagets nettoomsättning uppgick till minst 250.000 kronor under det räkenskapsår som avslutats närmast före den 1 maj 2020,

 3. stödet för stödperioden, beräknat enligt 12–19 §§, uppgår till minst 5.000 kronor,

 4. företaget under perioden april 2020–december 2021 inte verkställer ett beslut om vinstutdelning, gottgörelse, förvärv av egna aktier eller minskning av aktiekapitalet, den bundna överkursfonden eller reservfonden för återbetalning till aktieägarna eller medlemmarna, och ett sådant beslut om värdeöverföring inte heller fattas av företagets stämma, styrelse eller motsvarande organ under denna period,

 5. företaget inte har tagit emot annat statligt stöd för sådana fasta kostnader som stödet beräknas på,

 6. företaget inte är ett sådant företag som lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag tillämpas på och inte heller är en utländsk juridisk person av motsvarande slag som bedriver verksamhet i Sverige genom en filial, och

 7. ansökan om stöd har inkommit till Skatteverket

  • senast den 31 augusti 2021, om ansökan avser stödperioden maj 2021 eller juni 2021,

  • under perioden 2 augusti till och med 30 september 2021, om ansökan avser stödperioden juli 2021,

  • under perioden 1 september till och med 8 oktober 2021, om ansökan avser stödperioden augusti 2021, och

  • under perioden 1 oktober till och med 29 oktober 2021, om ansökan avser stödperioden september 2021.

Om räkenskapsåret som avses i första stycket 2 är längre eller kortare än tolv månader, ska kravet på minsta nettoomsättning justeras i motsvarande mån.

Om företaget ingår i en koncern av sådant slag som anges i 1 kap. 4 § årsredovisningslagen (1995:1554) gäller vad som anges om värdeöverföringar i första stycket 4 även det eller de moderföretag till företaget som ingår i koncernen.

Förordning (2021:704)

6 a §Trots det som anges i 6 § första stycket ska enbart den omständigheten att företaget har tagit emot stöd enligt förordningen (2021:194) om omställningsstöd till vissa särskilt drabbade företag inte innebära att stöd enligt denna förordning inte får lämnas.

Förordning (2021:831)

7 §Med nettoomsättning avses intäkter från sålda varor och utförda tjänster som ingår i företagets normala verksamhet med avdrag för lämnade rabatter, mervärdesskatt och annan skatt som är direkt knuten till omsättningen, under förutsättning att intäkterna är hänförliga till en näringsverksamhet som bedrivs i Sverige. Intäkter från finansiella instrument och valutahandel ingår dock inte i nettoomsättningen.

En intäkt ska anses hänförlig till den månad som den hade ansetts belöpa sig på om varje kalendermånad hade utgjort ett separat räkenskapsår för företaget, med tillämpning av de redovisningsprinciper som företaget tillämpat för det räkenskapsår som avslutats närmast före den 1 maj 2020.

Om nettoomsättningen för en stödperiod eller referensperiod, vid en beräkning enligt första och andra styckena, uppgår till ett negativt belopp ska nettoomsättningen för perioden anses vara noll kronor.

Om en hyresvärd har tagit emot stöd enligt förordningen (2021:273) om statligt stöd när vissa lokalhyresgäster fått rabatt på hyran under 2021, ska den del av stödet som avser hyresrabatt för en viss månad anses ingå i hyresvärdens nettoomsättning för denna månad.

Förordning (2021:590)

8 §Omställningsstöd får beviljas endast om företaget har lämnat ett skriftligt, undertecknat yttrande från en revisor tillsammans med ansökan. Revisorn ska yttra sig över följande uppgifter i företagets ansökan:

 1. nedgången i företagets nettoomsättning vid en jämförelse mellan nettoomsättningen för stödperioden och nettoomsättningen för referensperioden,

 2. huruvida de villkor som anges i 6 § första stycket 1, 2 och 4 är uppfyllda,

 3. summan av företagets fasta kostnader enligt 13–15 §§ för stödperioden,

 4. företagets täckningsbidrag enligt 16 § för stödperioden,

 5. i vilken omfattning företaget har tagit emot sådan ersättning eller sådant stöd som avses i 6 § första stycket 5 eller 17 §, och

 6. nedgången i företagets bruttoresultat vid en jämförelse mellan bruttoresultatet för stödperioden och bruttoresultatet för referensperioden, om företaget är ett sådant förlustföretag som avses i 19 § andra stycket.

Revisorn ska granska räkenskapsmaterial, sammanställningar och annat underlag som ligger till grund för uppgifterna i ansökan. Granskningen ska utföras med professionell skepticism och vara så ingående och omfattande som god revisionssed kräver, med beaktande av vad som anges i tredje stycket.

Revisorn ska granska de uppgifter i ansökan som yttrandet avser och rapportera sina iakttagelser.

Kravet på yttrande från revisor enligt första stycket gäller inte om det sökta omställningsstödet understiger 100.000 kronor och Skatteverket inte enligt 8 § andra stycket lagen (2020:548) om omställningsstöd har begärt att företaget ger in ett sådant yttrande.

Om ett företag ansöker om omställningsstöd för fler än en stödperiod enligt 4 § första stycket gäller vad som anges i fjärde stycket för respektive stödperiod var för sig.

Förordning (2021:704)

9 §Omställningsstöd får inte lämnas om företaget den 31 december 2019 var ett företag i svårigheter enligt artikel 2.18 i Europeiska kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken dessa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget.

Omställningsstöd får inte heller lämnas om företaget vid tidpunkten för prövningen av ansökan för respektive stödperiod

 1. kan anses vara på obestånd,

 2. har näringsförbud,

 3. har skatte- eller avgiftsskulder som har överlämnats till Kronofogdemyndigheten för indrivning, eller

 4. är föremål för betalningskrav på grund av ett tidigare kommissionsbeslut som förklarar ett stöd olagligt och oförenligt med den inre marknaden.

Om företaget är en juridisk person gäller vad som anges i andra stycket 2 även den eller de fysiska personer som har ett betydande inflytande i verksamheten.

10 §Om det sökta omställningsstödet för en eller flera stödperioder uppgår till ett sammanlagt belopp som överstiger en miljon kronor krävs för att omställningsstöd ska lämnas att företaget lämnar följande uppgifter om sin verksamhet:

 1. vilken kategori (små eller medelstora respektive stora) företaget hör till enligt bilaga I till kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget,

 2. den region där företaget är beläget på NUTS 2-nivå enligt bilaga 1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1059/2003 av den 26 maj 2003 om inrättande av en gemensam nomenklatur för statistiska territoriella enheter (NUTS), i lydelsen enligt kommissionens förordning (EU) nr 868/2014 av den 8 augusti 2014 om ändring av bilagorna till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1059/2003 om inrättande av en gemensam nomenklatur för statistiska territoriella enheter (Nuts), och

 3. företagets verksamhetsområde på Nace-gruppnivå enligt bilaga 1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1893/2006 av den 20 december 2006 om fastställande av den statistiska näringsgrensindelningen Nace rev. 2 och om ändring av rådets förordning (EEG) nr 3037/90, i den ursprungliga lydelsen.

Den region respektive det verksamhetsområde som ska anges enligt första stycket 2 och 3 är den region respektive det verksamhetsområde som störst andel av företagets nettoomsättning för det räkenskapsår som avslutats närmast före den 1 maj 2020 kan hänföras till.

Sådan information som avses i första stycket ska lämnas även när det sökta omställningsstödet sammanlagt överstiger 100.000 kronor, om företaget är verksamt inom

 1. primär jordbruksproduktion i den mening som avses i artikel 2.5 i kommissionens förordning (EU) nr 702/2014 av den 25 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd inom jordbruks- och skogsbrukssektorn och i landsbygdsområden förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, eller

 2. fiskeri- och vattenbrukssektorn i den mening som avses i artikel 2.1 i kommissionens förordning (EU) nr 717/2014 av den 27 juni 2014 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse inom fiskeri- och vattenbrukssektorn.

Vissa ombildningar

11 §Om en enskild näringsidkare under perioden 1 augusti 2019–31 juli 2020 har överlåtit hela näringsverksamheten till ett nybildat aktiebolag gäller följande. Vid tillämpning av 5 § samt 6 § första stycket 1 och 3 får den enskilda näringsidkarens sammanlagda nettoomsättning för referensperioden anses utgöra aktiebolagets totala nettoomsättning för denna period. Vid tillämpning av 6 § första stycket 2 får den enskilda näringsidkarens nettoomsättning för det räkenskapsår som avslutats närmast före den 1 maj 2020 anses utgöra aktiebolagets totala nettoomsättning för detta räkenskapsår.

Första stycket får endast tillämpas under förutsättning att

 1. den enskilda näringsidkaren äger samtliga andelar i aktiebolaget vid tidpunkten för prövningen av ansökan om omställningsstöd, och

 2. omställningsstöd för stödperioden inte söks av den enskilda näringsidkaren eller ett annat aktiebolag som den enskilda näringsidkaren äger samtliga andelar i.

Beräkning av omställningsstöd

12 §Omställningsstöd ges med ett belopp som motsvarar de fasta kostnaderna för stödperioden reducerade med stödperiodens täckningsbidrag, multiplicerat med 70 procent. Stödet ska alltså beräknas enligt följande formel:

(Summa fasta kostnader för stödperioden – stödperiodens täckningsbidrag) × 0,7

Om företaget tillhör kategorin små företag enligt bilaga I till kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget, får stödet för stödperioden augusti– oktober 2020 i stället ges med ett belopp som motsvarar stödperiodens fasta kostnader reducerade med stödperiodens täckningsbidrag, multiplicerat med 75 procent. För övriga stödperioder gäller i motsvarande fall att stöd i stället får ges med ett belopp som motsvarar stödperiodens fasta kostnader reducerade med stödperiodens täckningsbidrag, multiplicerat med 90 procent.

Vilken kategori företaget tillhör enligt andra stycket ska bedömas med utgångspunkt i det räkenskapsår som avslutats närmast före den 1 maj 2020. Om stöd enligt första eller andra stycket för en stödperiod uppgår till minst 100.000 kronor, ges omställningsstöd även för administrativa kostnader som uppkommit med anledning av ansökan om omställningsstöd för den stödperioden. Sådant stöd ges med högst 10.000 kronor per stödberättigat företag och stödperiod som stöd beviljas för.

13 §Med fasta kostnader avses kostnader för

 1. hyra och leasing, med avdrag för lämnade rabatter, om avtalstiden är minst sex månader,

 2. räntor, med undantag för vinstandelsräntor och räntor enligt sådana finansiella instrument som avses i 24 b kap. 5 § inkomstskattelagen (1999:1229), till den del de överstiger ränteintäkter för perioden,

 3. värdeminskning på anläggningstillgångar samt nödvändiga reparationer och underhåll av sådana tillgångar,

 4. fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift som företaget är skatt- eller avgiftsskyldigt för,

 5. förbrukning av vatten och elektricitet, med undantag för elektricitet som förbrukas i tillverkningsprocessen i industriell verksamhet, avlopp, internet och telefoni samt uppvärmning av lokaler,

 6. tjänster som avser städning, sophantering, larm och bevakning,

 7. tjänster som avser tvätt av textilier, till den del kostnaden inte är beroende av mängden textilier eller liknande, om avtalstiden är minst tre månader,

 8. försäkringar mot ekonomisk förlust genom sakskada, ersättningsskyldighet eller ren förmögenhetsskada i övrigt,

 9. djurfoder,

 10. franchiseavgifter,

 11. offentligrättsliga tillstånd samt återkommande tillsyns- och kontrollavgifter som betalas för en viss tidsperiod,

 12. royalties och licensavgifter för immateriella rättigheter,

 13. farledsavgifter inom sjöfart, till den del avgiften inte är beroende av antalet passagerare eller lasten ombord fartyget, och

 14. löner.

Kostnaden för värdeminskning på anläggningstillgångar enligt första stycket 3 utgörs av företagets planmässiga avskrivningar av anläggningstillgångar enligt räkenskaperna.

Sådana avgifter som avses i första stycket 10 och 12 ska inte räknas som fasta kostnader till den del avgiften är beroende av försäljningsvolym eller liknande.

Förordning (2021:704)

13 a §Med löner avses företagets underlag för arbetsgivaravgifter enligt socialavgiftslagen (2000:980) för den redovisningsperiod som motsvarar stödperioden, ökad med påförda arbetsgivaravgifter för redovisningsperioden. Avdrag ska göras för belopp som företaget har fått eller kommer att få som

 1. preliminärt stöd enligt lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete för samma period,

 2. ersättning för sjuklönekostnader enligt lagen (1991:1047) om sjuklön eller förordningen (2020:195) om vissa sjukpenningförmåner med anledning av sjukdomen covid-19 för samma period, och

 3. annat statligt stöd eller bidrag för företagets avgiftspliktiga ersättningar enligt 2 kap. 10 § socialavgiftslagen för den redovisningsperiod som motsvarar stödperioden och de arbetsgivaravgifter som belöper på samma period.

Om slutligt stöd vid korttidsarbete har beslutats när ansökan om omställningsstöd prövas av Skatteverket, ska avdraget i första stycket 1 i stället göras med det belopp som motsvarar det slutliga stödet för perioden.

Förordning (2021:704)

14 §Som fasta kostnader räknas inte kostnader som

 1. är möjliga för företaget att undvika genom sådana åtgärder som skäligen kan krävas vid en plötslig nedgång i produktionen eller omsättningen av varor eller tjänster,

 2. utgörs av ingående mervärdesskatt som företaget har rätt att göra avdrag för enligt 8 kap. mervärdesskattelagen (1994:200) eller få återbetald enligt 10 kap. samma lag,

 3. är hänförliga till förbrukning av bränsle för uppvärmning av lokaler eller elektricitet enligt 13 § första stycket 5 till den del sådan förbrukning ger rätt till skattebefrielse enligt lagen (1994:1776) om skatt på energi,

 4. är hänförliga till en verksamhet som bedrivs i utlandet,

 5. motsvaras av en intäkt hos någon som ingår i samma koncern av sådant slag som anges i 1 kap. 4 § årsredovisningslagen (1995:1554), eller

 6. är hänförliga till verksamhet som inte utgör näringsverksamhet enligt 13 kap. 1 § inkomstskattelagen (1999:1229).

15 §Vid tillämpning av 12 § ska en kostnad anses hänförlig till den månad som den hade ansetts belöpa sig på om varje kalendermånad hade utgjort ett separat räkenskapsår för företaget, med tillämpning av de redovisningsprinciper som företaget tillämpat för det räkenskapsår som avslutats närmast före den 1 maj 2020.

16 §Med täckningsbidrag avses periodens nettoomsättning enligt 7 §

 1. minskad med

  • periodens kostnader för handelsvaror, legoarbeten, underentreprenader, och försäljningsprovisioner, och

  • periodens inköp av råvaror och förnödenheter, samt

 2. justerad för periodens förändring av lager av

  • råvaror och förnödenheter,

  • produkter i arbete och färdiga egentillverkade varor, och

  • pågående arbete för någon annans räkning.

Med försäljningsprovisioner avses arvode till leverantörer avseende tjänster som är hänförliga till företagets försäljningsprocess, exempelvis arvode till bokningsagenter, betalkortsavgifter och marknadsföringsprovisioner, dock endast till den del arvodet ges per såld enhet eller i förhållande till försäljningsvolymen eller liknande

Vid beräkning av täckningsbidraget enligt första stycket ska inte sådana kostnader som utgör fasta kostnader enligt 13 § beaktas.

De poster som avses i första stycket ska hänföras till en viss period i enlighet med de principer som anges i 15 §.

Om täckningsbidraget vid en beräkning enligt första stycket uppgår till ett negativt belopp, ska täckningsbidraget för perioden anses vara noll kronor.

Förordning (2021:704)

17 §Omställningsstödet ska minskas med belopp som företaget fått eller kommer att få i

 1. försäkringsersättning, skadestånd och annan liknande ersättning för sådan förlorad omsättning som ligger till grund för prövningen av om företaget har rätt till stöd för stödperioden enligt 5 §,

 2. försäkringsersättning, skadestånd och annan liknande ersättning för sådana fasta kostnader som stödet beräknas på, eller

 3. annat statligt stöd för sådan förlorad omsättning som ligger till grund för prövningen av om företaget har rätt till stöd för stödperioden enligt 5 §.

Om företaget i egenskap av hyresgäst har ingått ett sådant avtal om rabatt på hyran som ger hyresvärden rätt till stöd enligt förordningen (2021:273) om statligt stöd när vissa lokalhyresgäster fått rabatt på hyran under 2021, ska omställningsstödet även minskas med belopp som hyresvärden har fått eller kommer att få i stöd på grund av hyresrabatten. En sådan minskning ska dock endast ske till den del som stödet avser hyra som enligt 15 § ska anses belöpa sig på stödperioden.

Första stycket 3 ska inte tillämpas på stöd enligt förordningen (2021:143) om omsättningsstöd till enskilda näringsidkare för augusti 2020– september 2021 eller förordningen (2021:208) om omsättningsstöd till handelsbolag för mars 2020–september 2021.

Förordning (2021:842)

18 §Omställningsstöd ges med högst 97 miljoner kronor per stödberättigat företag.

Om flera företag i en koncern av sådant slag som anges i 1 kap. 4 § årsredovisningslagen (1995:1554) är berättigade till omställningsstöd, avser det maximala stödet hela koncernen och fördelas på respektive stödberättigat företag i förhållande till storleken på det omställningsstöd företaget hade varit berättigat till utan tillämpning av första stycket.

Om ett företag ansöker om omställningsstöd för fler än en stödperiod enligt 4 § första stycket gäller maxbeloppet enligt första stycket det totala omställningsstödet för samtliga av dessa stödperioder.

19 §Om företaget är ett förlustföretag gäller följande. Utöver vad som följer av övriga bestämmelser i denna förordning får omställningsstöd inte lämnas med ett belopp som överstiger den nominella nedgången i bruttoresultat för stödperioden jämfört med referensperioden.

Ett företag anses vara ett förlustföretag om

 1. företaget har redovisat ett negativt rörelseresultat före finansiella poster för det räkenskapsår som avslutats närmast före den 1 maj 2020, eller

 2. stödet för stödperioden, beräknat enligt 12–18 §§, överstiger den nominella nedgången i nettoomsättning för stödperioden jämfört med referensperioden.

Med bruttoresultat avses periodens nettoomsättning enligt 7 §

 1. minskad med

  • periodens kostnader för handelsvaror, legoarbeten och underentreprenader, och

  • periodens inköp av råvaror och förnödenheter, samt

 2. justerad för periodens förändring av lager av

  • råvaror och förnödenheter,

  • produkter i arbete och färdiga egentillverkade varor, och

  • pågående arbete för någon annans räkning.

Med rörelseresultat före finansiella poster avses årets resultat före

 • skatter,

 • bokslutsdispositioner,

 • räntor och liknande intäkter och kostnader,

 • nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar, och

 • intäkter från andelar i koncernföretag, intresseföretag, gemensamt styrda företag och andra företag som det finns ett ägarintresse i samt övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar.

De poster som avses i tredje stycket ska hänföras till en viss period i enlighet med de principer som anges i 15 §.

Hur ansökan ska göras

20 §En ansökan om omställningsstöd ska göras elektroniskt på ett av Skatteverket fastställt formulär.

21 §Om flera företag som vid tidpunkten för ansökan ingår i en koncern av sådant slag som anges i 1 kap. 4 § årsredovisningslagen (1995:1554) ansöker om omställningsstöd, ska ansökningarna ges in samtidigt. Dessa företag ska också lämna uppgifter om koncernstrukturen.

Utbetalning av omställningsstöd

22 §Om det finns ett överskott på skattekontot efter att ett omställningsstöd krediterats enligt 7 § lagen (2020:548) om omställningsstöd, ska det överskjutande beloppet automatiskt betalas ut till det konto som har registrerats hos ett bank- eller kreditmarknadsföretag enligt 14 kap. 8 § skatteförfarandeförordningen (2011:1261).

Rätt att meddela föreskrifter

23 §Skatteverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av lagen (2020:548) om omställningsstöd och denna förordning.

Anmälan om brott

24 §I 18 kap. 8 § skatteförfarandeförordningen (2011:1261) finns en skyldighet för Skatteverket att till åklagare anmäla brott enligt lagen (2020:548) om omställningsstöd.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2021:126

Denna förordning träder i kraft den 25 februari 2021.

2021:147

Denna förordning träder i kraft den 2 mars 2021.

2021:211

Denna förordning träder i kraft den 29 mars 2021.

2021:232

Denna förordning träder i kraft den 6 april 2021.

2021:274

Denna förordning träder i kraft den 3 maj 2021.

2021:404

Denna förordning träder i kraft den 31 maj 2021.

2021:537

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2021.

2021:590

Denna förordning träder i kraft den 2 juli 2021.

2021:704

 1. Denna förordning träder i kraft den 2 juli 2021.

 2. Bestämmelsen i 13 a § tillämpas första gången på stödperioder som avser tid efter april 2021.

 3. För stödperioder som avser tid före maj 2021 gäller 6, 8, 13 och 16 §§ i den äldre lydelsen.

2021:831

Denna förordning träder i kraft den 16 augusti 2021.

2021:842

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2021.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200  
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...