Förordning (2021:143) om omsättningsstöd till enskilda näringsidkare

(senast ändrad genom SFS 2022:87)

Inledande bestämmelser

1 §Denna förordning innehåller bestämmelser om ekonomiskt stöd till fysiska personer som bedriver näringsverksamhet (enskild näringsidkare) och vars nettoomsättning har minskat i större omfattning till följd av spridningen av sjukdomen covid-19.

2 §Denna förordning är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

Mottagare av stöd

3 §Stöd enligt denna förordning får lämnas till en enskild näringsidkare som vid tidpunkten för ansökan

 1. bedriver sådan näringsverksamhet i Sverige som avses i 13 kap. 1 § inkomstskattelagen (1999:1229), och

 2. är godkänd för F-skatt enligt 9 kap. 1 § skatteförfarandelagen (2011:1244).

Stödperioder

4 §Stödperioder enligt denna förordning är

 1. augusti–oktober 2020,

 2. november och december 2020,

 3. januari och februari 2021,

 4. mars 2021,

 5. april 2021,

 6. maj 2021,

 7. juni 2021,

 8. juli 2021,

 9. augusti 2021,

 10. september 2021,

 11. december 2021,

 12. januari 2022, och

 13. februari 2022.

En stödperiods motsvarande månad eller månader 2019 utgör stödperiodens referensperiod.

Om den enskilda näringsidkaren fått föräldrapenning eller sjukpenning enligt socialförsäkringsbalken under sammanlagt mer än 25 procent av antalet kalenderdagar under den referensperiod som avses i andra stycket får i stället stödperiodens motsvarande månader 2018 utgöra stödperiodens referensperiod (alternativ referensperiod). Vid beräkningen av antalet kalenderdagar med föräldrapenning eller sjukpenning ska 12 kap. 32 § socialförsäkringsbalken tillämpas.

Förordning (2022:87)

Förutsättningar för stöd

5 §En enskild näringsidkare har efter ansökan rätt till omsättningsstöd för stödperioden augusti–oktober 2020 om den enskilda näringsidkarens sammanlagda nettoomsättning för denna period understiger 60 procent av den sammanlagda nettoomsättningen för referensperioden.

För andra stödperioder än den som avses i första stycket har en enskild näringsidkare efter ansökan rätt till omsättningsstöd om den enskilda näringsidkarens sammanlagda nettoomsättning för respektive stödperiod understiger 70 procent av den sammanlagda nettoomsättningen för referensperioden.

Förordning (2021:417)

6 §Som förutsättning för stöd gäller även att

 1. nedgången i nettoomsättning så gott som uteslutande är orsakad av effekterna av spridningen av sjukdomen covid-19,

 2. den enskilda näringsidkarens nettoomsättning under det räkenskapsår som avslutats den 31 december 2019 uppgick till minst 200.000 kronor för en sådan stödperiod som anges i 4 § första stycket 1 och till minst 180.000 kronor för en sådan stödperiod som anges i 4 § första stycket 2–13,

 3. stödet för stödperioden, beräknat enligt 1014 a §§, per enskild näringsidkare uppgår till minst 3.000 kronor för en sådan stödperiod som anges i 4 § första stycket 1, till minst 2.000 kronor för en sådan stödperiod som anges i 4 § första stycket 2 och 3 och till minst 1.000 kronor för en sådan stödperiod som anges i 4 § första stycket 4–13, och

 4. den enskilda näringsidkaren har gjort vad som skäligen kan krävas för att uttömma möjligheterna till försäkringsersättning, skadestånd och liknande ersättning för sådan förlorad omsättning som stödet ska beräknas på.

Om räkenskapsåret som avses i första stycket 2 är längre eller kortare än tolv månader, ska kravet på minsta nettoomsättning justeras i motsvarande mån.

Om en alternativ referensperiod ska tillämpas ska räkenskapsåret som avses i första stycket 2 i stället avse det räkenskapsår som avslutats den 31 december 2018.

Förordning (2022:87)

7 §Med nettoomsättning avses intäkter från sålda varor och utförda tjänster som ingår i den enskilda näringsidkarens normala verksamhet med avdrag för lämnade rabatter, mervärdesskatt och annan skatt som är direkt knuten till omsättningen, under förutsättning att intäkterna är hänförliga till en näringsverksamhet som bedrivs i Sverige. Intäkter från finansiella instrument och valutahandel ingår dock inte i nettoomsättningen.

En intäkt ska anses hänförlig till den månad som den hade ansetts belöpa sig på om varje kalendermånad hade utgjort ett separat räkenskapsår för den enskilda näringsidkaren, med tillämpning av de redovisningsprinciper som den enskilda näringsidkaren tillämpat för det räkenskapsår som avslutats den 31 december 2019.

Om nettoomsättningen för en stödperiod eller en referensperiod, vid en beräkning enligt första och andra styckena, uppgår till ett negativt belopp ska nettoomsättningen för den perioden anses vara noll kronor.

Om en alternativ referensperiod ska tillämpas ska räkenskapsåret som avses i andra stycket i stället avse det räkenskapsår som avslutats den 31 december 2018.

8 §Stöd får inte lämnas om den enskilda näringsidkaren vid tidpunkten för ansökan

 1. är försatt i konkurs, eller

 2. har näringsförbud.

9 §Stöd får endast lämnas i enlighet med de villkor som anges i Europeiska kommissionens förordningar om stöd av mindre betydelse.

Med förordningar om stöd av mindre betydelse avses i denna förordning

 1. Europeiska kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse,

 2. Europeiska kommissionens förordning (EU) nr 1408/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse inom jordbrukssektorn, och

 3. Europeiska kommissionens förordning (EU) nr 717/2014 av den 27 juni 2014 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse inom fiskeri- och vattenbrukssektorn.

Vid beräkningen av det totala stöd som får lämnas till olika företag, eller ett och samma företag, inom jordbrukssektorn ska de beloppsgränser som anges i bilaga I samt artikel 3.2 i kommissionens förordning (EU) nr 1408/2013 tillämpas.

Stödets storlek

10 §För stödperioden augusti–oktober 2020 lämnas stöd med 75 procent av skillnaden i nettoomsättning mellan stödperiodens referensperiod och stödperioden.

För andra stödperioder än den som avses i första stycket lämnas stöd med 90 procent av skillnaden i nettoomsättning mellan stödperiodens referensperiod och stödperioden.

Förordning (2021:417)

11 §Stödet ska minskas med belopp som den enskilda näringsidkaren fått eller kommer att få i

 1. försäkringsersättning, skadestånd och annan liknande ersättning för sådan förlorad omsättning som stödet beräknas på, eller

 2. stöd enligt förordningen (2020:246) om statligt stöd för kulturevenemang som har ställts in eller skjutits upp med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19 om stödet lämnats för den stödperiod ansökan avser.

12 §Stödet ska även minskas med

 1. stödbelopp som den enskilda näringsidkaren tagit emot för motsvarande stödperiod enligt förordningen (2021:126) om ordinarie omställningsstöd,

 2. arbetslöshetsersättning som den enskilda näringsidkaren tagit emot enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring om ersättningen lämnats för den stödperiod ansökan avser, eller

 3. omsättningsstöd som den enskilda näringsidkaren tagit emot för motsvarande stödperiod enligt denna förordning.

Förordning (2022:83)

13 §För stödperioden augusti–oktober 2020 lämnas stöd med högst 72.000 kronor per näringsidkare.

Om den enskilda näringsidkaren tagit emot arbetslöshetsersättning under mer än 10 procent men mindre än 50 procent av antalet kalenderdagar under stödperioden får stöd lämnas med högst 54.000 kronor. Om den enskilda näringsidkaren tagit emot arbetslöshetsersättning under minst 50 procent av antalet kalenderdagar under stödperioden får stöd lämnas med högst 36.000 kronor.

14 §För stödperioden november och december 2020 och för stödperioden januari och februari 2021 lämnas stöd med högst 48.000 kronor per näringsidkare och stödperiod.

Om den enskilda näringsidkaren tagit emot arbetslöshetsersättning under mer än 10 procent men mindre än 50 procent av antalet kalenderdagar under den aktuella stödperioden får stöd lämnas med högst 36.000 kronor. Om den enskilda näringsidkaren tagit emot arbetslöshetsersättning under minst 50 procent av antalet kalenderdagar under den aktuella stödperioden får stöd lämnas med högst 24.000 kronor.

14 a §För stödperioden mars 2021, april 2021, maj 2021, juni 2021, juli 2021, augusti 2021, september 2021, december 2021, januari 2022 respektive februari 2022 lämnas stöd med högst 24.000 kronor per näringsidkare och stödperiod.

Om den enskilda näringsidkaren tagit emot arbetslöshetsersättning under mer än 10 procent men mindre än 50 procent av antalet kalenderdagar under den aktuella stödperioden får stöd lämnas med högst 18.000 kronor. Om den enskilda näringsidkaren tagit emot arbetslöshetsersättning under minst 50 procent av antalet kalenderdagar under den aktuella stödperioden får stöd lämnas med högst 12.000 kronor.

Förordning (2022:87)

Handläggning av stödärenden

15 §Frågor om stöd enligt denna förordning prövas av

 1. Länsstyrelsen i Stockholms län om den enskilda näringsidkaren vid ansökningstillfället är folkbokförd i Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Gotlands eller Västmanlands län,

 2. Länsstyrelsen i Östergötlands län om den enskilda näringsidkaren vid ansökningstillfället är folkbokförd i Östergötlands, Jönköpings eller Kalmar län,

 3. Länsstyrelsen i Skåne län om den enskilda näringsidkaren vid ansökningstillfället är folkbokförd i Kronobergs, Blekinge eller Skåne län,

 4. Länsstyrelsen i Västra Götalands län om den enskilda näringsidkaren vid ansökningstillfället är folkbokförd i Hallands eller Västra Götalands län,

 5. Länsstyrelsen i Dalarnas län om den enskilda näringsidkaren vid ansökningstillfället är folkbokförd i Värmlands, Örebro, Dalarnas eller Gävleborgs län,

 6. Länsstyrelsen i Västernorrlands län om den enskilda näringsidkaren vid ansökningstillfället är folkbokförd i Jämtlands eller Västernorrlands län, och

 7. Länsstyrelsen i Norrbottens län om den enskilda näringsidkaren vid ansökningstillfället är folkbokförd i Västerbottens eller Norrbottens län.

Om den enskilda näringsidkaren inte är folkbokförd i Sverige prövas frågor om stöd enligt denna förordning av Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Länsstyrelsen i Östergötlands län samordnar länsstyrelsernas arbete med stödet.

16 §En ansökan om stöd ska innehålla följande uppgifter:

 1. den enskilda näringsidkarens nettoomsättning under det räkenskapsår som avslutats den 31 december 2019,

 2. nedgången i den enskilda näringsidkarens nettoomsättning vid en jämförelse mellan nettoomsättningen för stödperioden och nettoomsättningen för referensperioden,

 3. om nedgången i nettoomsättningen är orsakad av effekterna av spridningen av sjukdomen covid-19,

 4. försäkringsersättning, skadestånd och annan liknande ersättning för sådan förlorad omsättning som stödet ska beräknas på,

 5. stöd enligt förordningen (2020:246) om statligt stöd för kulturevenemang som har ställts in eller skjutits upp med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19,

 6. om den enskilda näringsidkaren har för avsikt att söka, har ansökt om eller fått beslut om stöd för den aktuella stödperioden enligt förordningen (2021:126) om ordinarie omställningsstöd,

 7. om den enskilda näringsidkaren för den aktuella stödperioden har för avsikt att söka, har ansökt om eller fått beslut om arbetslöshetsersättning enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring,

 8. om den enskilda näringsidkaren för den aktuella stödperioden har ansökt om eller fått beslut om omsättningsstöd enligt denna förordning,

 9. annat stöd som lämnats enligt kommissionens förordningar om stöd av mindre betydelse som den enskilda näringsidkaren har fått under de två föregående beskattningsåren och det innevarande beskattningsåret,

 10. om den enskilda näringsidkaren är försatt i konkurs eller har näringsförbud, och

 11. de övriga uppgifter som länsstyrelsen behöver för att kunna fatta beslut om stöd.

Om en alternativ referensperiod ska tillämpas ska ansökan även innehålla uppgifter om antalet kalenderdagar som den enskilda näringsidkaren har fått föräldrapenning eller sjukpenning under den referensperiod som avses i 4 § andra stycket. Ansökan ska vidare, i stället för de uppgifter som avses i första stycket 1, innehålla uppgift om den enskilda näringsidkarens nettoomsättning under det räkenskapsår som avslutats den 31 december 2018.

Uppgifterna i en ansökan om omsättningsstöd ska lämnas på heder och samvete.

Förordning (2022:83)

17 §En ansökan om stöd ska lämnas på ett formulär som fastställs av Boverket. Ansökan om stöd ska ha inkommit till den länsstyrelse som anges i 15 §

 1. senast den 30 april 2021, om ansökan avser en sådan stödperiod som anges i 4 § första stycket 1–3,

 2. senast den 15 september 2021, om ansökan avser en sådan stödperiod som anges i 4 § första stycket 4–7,

 3. senast den 30 november 2021, om ansökan avser en sådan stödperiod som anges i 4 § första stycket 8–10,

 4. senast den 30 april 2022, om ansökan avser en sådan stödperiod som anges i 4 § första stycket 11 och 12, och

 5. under perioden 1 mars till och med 30 april 2022, om ansökan avser en sådan stödperiod som anges i 4 § första stycket 13.

Förordning (2022:87)

17 a §Trots 17 § 1 ska en ansökan som avser en sådan stödperiod som anges i 4 § första stycket 1–3 och som avser tillämpningen av en alternativ referensperiod enligt 4 § tredje stycket ha inkommit till den länsstyrelse som anges i 15 § senast den 15 januari 2022.

Om en ansökan som avser en sådan stödperiod har kommit in tidigare till länsstyrelsen i enlighet med bestämmelserna i 17 § 1 och det ärendet ännu inte har avgjorts, ska ansökan enligt första stycket ersätta den tidigare inlämnade ansökan.

En ansökan enligt första stycket får prövas även om stöd för samma stödperiod redan har beviljats och det tidigare beslutet har överklagats.

Förordning (2021:1066)

18 §Till ansökan ska det bifogas ett utdrag ur bokföringen för det räkenskapsår som avslutats den 31 december 2019. Till ansökan ska även bifogas de ytterligare handlingar som anges i ansökningsformuläret.

Om en alternativ referensperiod ska tillämpas ska utdraget ur bokföringen som avses i första stycket i stället avse det räkenskapsår som avslutats den 31 december 2018.

19 §Den enskilda näringsidkaren ska på begäran av länsstyrelsen lämna de ytterligare handlingar eller uppgifter som behövs för prövningen.

20 §En enskild näringsidkare som har ansökt om stöd eller beviljats stöd enligt denna förordning ska till länsstyrelsen anmäla om de uppgifter som lämnats till länsstyrelsen visar sig vara felaktiga eller om det inträffat sådana förändringar som kan påverka rätten till stöd eller stödets storlek.

21 §Innan ett stöd beviljas ska länsstyrelsen lämna de upplysningar till den enskilda näringsidkaren som framgår av artikel 6.1 i kommissionens förordningar (EU) nr 1407/2013, 1408/2013 och 717/2014.

22 §Om den enskilda näringsidkaren har för avsikt att söka eller har ansökt om stöd enligt förordningen (2021:126) om ordinarie omställningsstöd ska länsstyrelsen, om de sökta stödperioderna sammanfaller, avvakta med att fatta beslut i frågan om omsättningsstöd till dess beslut om omställningsstöd har fattats.

Om den enskilda näringsidkaren har för avsikt att söka eller har ansökt om arbetslöshetsersättning enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring ska länsstyrelsen, om de sökta stödperioderna sammanfaller med perioderna för arbetslöshetsersättning, avvakta med att fatta beslut i frågan om omsättningsstöd till dess beslut om arbetslöshetsersättning har fattats.

Förordning (2022:83)

23 §Av beslutet om stöd ska det framgå

 1. vilken eller vilka stödperioder beslutet avser, och

 2. stödbelopp för respektive stödperiod.

Utbetalning av stöd

24 §Boverket betalar ut stöd enligt denna förordning.

Uppföljning av utbetalt stöd

25 §Länsstyrelsen ansvarar för uppföljning av stöd som betalats ut enligt denna förordning.

Den enskilda näringsidkaren ska på länsstyrelsens begäran lämna de uppgifter som behövs för uppföljning av det stöd som har betalats ut.

Återbetalning av stöd

26 §Den enskilda näringsidkaren är återbetalningsskyldig om

 1. näringsidkaren efter beslut om omsättningsstöd tagit emot stöd för den aktuella stödperioden enligt förordningen (2021:126) om ordinarie omställningsstöd,

 2. näringsidkaren efter beslut om omsättningsstöd tagit emot arbetslöshetsersättning enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring för den aktuella stödperioden,

 3. stödet har betalats ut med för högt belopp till följd av att näringsidkaren, efter beslut om omsättningsstöd som avser en ansökan enligt 17 a § första stycket, har tagit emot omsättningsstöd för den aktuella stödperioden,

 4. näringsidkaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på annat sätt har orsakat att stödet har bestämts felaktigt eller med för högt belopp, eller

 5. stödet av någon annan orsak har bestämts felaktigt eller med för högt belopp och den enskilda näringsidkaren skäligen borde ha insett detta.

På det belopp som en enskild näringsidkare är återbetalningsskyldig för ska ränta betalas från och med den dag som infaller en månad efter det att beslut om återkrav enligt 27 § har fattats och efter en räntesats som vid varje tidpunkt överstiger statens utlåningsränta med två procentenheter.

Förordning (2022:83)

Återkrav

27 §Om den enskilda näringsidkaren är återbetalningsskyldig enligt 26 §, ska länsstyrelsen besluta att helt eller delvis kräva tillbaka stödet med ränta. Kravet eller räntan får sättas ned helt eller delvis om det finns särskilda skäl.

Offentliggörande, rapportering och registerföring

28 §Bestämmelser om offentliggörande, rapportering och registerföring finns i 12 a § lagen (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler och i förordningen (2016:605) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler.

29 §Länsstyrelsen ska sköta den registerföring som anges i artikel 6.4 i kommissionens förordningar (EU) nr 1407/2013, 1408/2013 och 717/2014.

Rätt att meddela föreskrifter

30 §Boverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

Överklagande

31 §I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut om att helt eller delvis inte bevilja stöd får dock inte överklagas.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2021:143

Denna förordning träder i kraft den 2 mars 2021.

2021:234

Denna förordning träder i kraft den 6 april 2021.

2021:417

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2021.

2021:705

Denna förordning träder i kraft den 2 juli 2021.

2021:774

 1. Denna förordning träder i kraft den 12 juli 2021.

 2. Bestämmelsen i 4 § tredje stycket i den äldre lydelsen gäller dock fortfarande för stödperioder före stödperioden mars 2021 om ansökan inkommit till länsstyrelsen senast den 30 april 2021. Förordning (2021:1066)

2021:775

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2021.

2021:1066

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 december 2021.

 2. Bestämmelserna i 12, 16 och 26 §§ i den äldre lydelsen gäller fortfarande för de stödperioder där ansökan inkommit till länsstyrelsen senast den 30 november 2021.

2022:83

Denna förordning träder i kraft den 7 februari 2022.

2022:87

Denna förordning träder i kraft den 7 februari 2022.