Förordning (2021:194) om omställningsstöd till vissa särskilt drabbade företag

(senast ändrad genom SFS 2021:421)

Tillämpningsområde

1 §Denna förordning innehåller kompletterande bestämmelser om sådant omställningsstöd som Skatteverket får lämna till företag enligt lagen (2020:548) om omställningsstöd.

Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

Omställningsstöd får lämnas i enlighet med Europeiska kommissionens beslut den 5 mars 2021 i ärende SA.59609 (2021/N).

Enligt kommissionens beslut får ett beslut av Skatteverket att bevilja omställningsstöd inte fattas efter den 31 december 2021.

Förordningens innehåll

2 §I denna förordning finns bestämmelser om

 • uttryck i förordningen (3 §),

 • stödperiod och referensperiod (4 §),

 • när omställningsstöd får lämnas (5–9 §§),

 • vissa ombildningar (10 §),

 • beräkning av omställningsstöd (11–17 §§),

 • hur ansökan ska göras (18 och 19 §§),

 • utbetalning av omställningsstöd (20 §),

 • rätt att meddela föreskrifter (21 §), och

 • anmälan om brott (22 §).

Uttryck i förordningen

3 §Uttryck som används i denna förordning har samma innebörd och tillämpningsområde som i lagen (2020:548) om omställningsstöd.

Stödperiod och referensperiod

4 §Stödperiod enligt denna förordning är juni och juli 2020. Referensperiod är juni och juli 2019.

När omställningsstöd får lämnas

5 §Ett företag har efter ansökan rätt till omställningsstöd om

 1. företagets sammanlagda nettoomsättning för stödperioden understiger 50 procent av den sammanlagda nettoomsättningen för referensperioden, och

 2. nedgången i nettoomsättning så gott som uteslutande är orsakad av effekterna av spridningen av sjukdomen covid-19.

För rätt till omställningsstöd krävs även att en del av nedgången i nettoomsättning, motsvarande minst 25 procent av referensperiodens nettoomsättning, är orsakad av att företaget inte har kunnat bedriva sin verksamhet i samma omfattning som tidigare till följd av

 1. bestämmelser i förordningen (2020:114) om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar,

 2. bestämmelser i förordningen (2020:127) om tillfälligt inreseförbud till Sverige, eller

 3. Utrikesdepartementets avrådan från resor, om avrådan utfärdats med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19.

6 §För att omställningsstöd ska få lämnas krävs även att

 1. företagets nettoomsättning uppgick till minst 250.000 kronor under det räkenskapsår som avslutats närmast före den 1 maj 2020,

 2. stödet för stödperioden, beräknat enligt 11–17 §§, uppgår till minst 5.000 kronor,

 3. företaget under perioden april 2020–juni 2021 inte verkställer ett beslut om vinstutdelning, gottgörelse, förvärv av egna aktier eller minskning av aktiekapitalet, den bundna överkursfonden eller reservfonden för återbetalning till aktieägarna eller medlemmarna, och ett sådant beslut om värdeöverföring inte heller fattas av företagets stämma, styrelse eller motsvarande organ under denna period,

 4. företaget har gjort vad som skäligen kan krävas för att uttömma möjligheterna till försäkringsersättning, skadestånd och liknande ersättning samt annat statligt stöd för sådan förlorad omsättning eller sådana fasta kostnader som stödet beräknas på,

 5. företaget inte är ett sådant företag som lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag tillämpas på och inte heller är en utländsk juridisk person av motsvarande slag som bedriver verksamhet i Sverige genom en filial, och

 6. ansökan om stöd har inkommit till Skatteverket senast den 17 maj 2021.

Om räkenskapsåret som avses i första stycket 1 är längre eller kortare än tolv månader, ska kravet på minsta nettoomsättning justeras i motsvarande mån.

Om företaget ingår i en koncern av sådant slag som anges i 1 kap. 4 § årsredovisningslagen (1995:1554) gäller vad som anges om värdeöverföringar i första stycket 3 även det eller de moderföretag till företaget som ingår i koncernen.

Vad som anges om annat statligt stöd i första stycket 4 gäller inte stöd enligt förordningen (2020:838) om omställningsstöd för maj–juli 2020, förordningen (2020:893) om omsättningsstöd till enskilda näringsidkare för mars–juli 2020 eller förordningen (2021:208) om omsättningsstöd till handelsbolag för mars 2020–juni 2021.

Förordning (2021:421)

7 §Med nettoomsättning avses intäkter från sålda varor och utförda tjänster som ingår i företagets normala verksamhet med avdrag för lämnade rabatter, mervärdesskatt och annan skatt som är direkt knuten till omsättningen, under förutsättning att intäkterna är hänförliga till en näringsverksamhet som bedrivs i Sverige. Intäkter från finansiella instrument och valutahandel ingår dock inte i nettoomsättningen.

En intäkt ska anses hänförlig till den månad som den hade ansetts belöpa sig på om varje kalendermånad hade utgjort ett separat räkenskapsår för företaget, med tillämpning av de redovisningsprinciper som företaget tillämpat för det räkenskapsår som avslutats närmast före den 1 maj 2020.

Om en hyresvärd har tagit emot stöd enligt förordningen (2020:237) om statligt stöd när vissa lokalhyresgäster fått rabatt på hyran, ska den del av stödet som avser hyresrabatt för juni 2020 anses ingå i hyresvärdens nettoomsättning för den månaden.

Om nettoomsättningen för stödperioden eller referensperioden, vid en beräkning enligt första–tredje styckena, uppgår till ett negativt belopp ska nettoomsättningen för perioden anses vara noll kronor.

8 §Omställningsstöd får beviljas endast om företaget har lämnat ett skriftligt, undertecknat yttrande från en revisor tillsammans med ansökan. Revisorn ska yttra sig över följande uppgifter i företagets ansökan:

 1. nedgången i företagets nettoomsättning vid en jämförelse mellan nettoomsättningen för stödperioden och nettoomsättningen för referensperioden,

 2. den procentuella nedgång i nettoomsättning som avses i 5 § andra stycket,

 3. huruvida de villkor som anges i 5 § och 6 § första stycket 1 och 3 är uppfyllda,

 4. summan av företagets fasta kostnader enligt 12–14 §§ för stödperioden,

 5. i vilken omfattning företaget har tagit emot sådan ersättning eller sådant stöd som avses i 15 §, och

 6. nedgången i företagets bruttoresultat vid en jämförelse mellan bruttoresultatet för stödperioden och bruttoresultatet för referensperioden, om företaget är ett sådant förlustföretag som avses i 17 § andra stycket.

Revisorn ska granska räkenskapsmaterial, sammanställningar och annat underlag som ligger till grund för uppgifterna i ansökan. Granskningen ska utföras med professionell skepticism och vara så ingående och omfattande som god revisionssed kräver, med beaktande av vad som anges i tredje stycket.

Revisorn ska granska de uppgifter i ansökan som yttrandet avser och rapportera sina iakttagelser. Om det sökta omställningsstödet uppgår till minst 3 miljoner kronor, ska revisorn i stället bestyrka dessa uppgifter med rimlig säkerhet.

Kravet på yttrande från revisor enligt första stycket gäller inte om det sökta omställningsstödet understiger 100.000 kronor och Skatteverket inte enligt 8 § andra stycket lagen (2020:548) om omställningsstöd har begärt att företaget ger in ett sådant yttrande.

9 §Omställningsstöd får inte lämnas om företaget den 29 februari 2020 var ett företag i svårigheter enligt artikel 2.18 i Europeiska kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken dessa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget.

Omställningsstöd får inte heller lämnas om företaget vid tidpunkten för prövningen av ansökan

 1. kan anses vara på obestånd,

 2. har näringsförbud,

 3. har skatte- eller avgiftsskulder som har överlämnats till Kronofogdemyndigheten för indrivning, eller

 4. är föremål för betalningskrav på grund av ett tidigare kommissionsbeslut som förklarar ett stöd olagligt och oförenligt med den inre marknaden.

Om företaget är en juridisk person gäller vad som anges i andra stycket 2 även den eller de fysiska personer som har ett betydande inflytande i verksamheten.

Vissa ombildningar

10 §Om en enskild näringsidkare under perioden 1 juni 2019–31 maj 2020 har överlåtit hela näringsverksamheten till ett nybildat aktiebolag gäller följande. Vid tillämpning av 5 § och 6 § första stycket 2 får den enskilda näringsidkarens sammanlagda nettoomsättning för referensperioden anses utgöra aktiebolagets totala nettoomsättning för denna period. Vid tillämpning av 6 § första stycket 1 får den enskilda näringsidkarens nettoomsättning för det räkenskapsår som avslutats närmast före den 1 maj 2020 anses utgöra aktiebolagets totala nettoomsättning för detta räkenskapsår.

Första stycket får endast tillämpas under förutsättning att

 1. den enskilda näringsidkaren äger samtliga andelar i aktiebolaget vid tidpunkten för prövningen av ansökan om omställningsstöd, och

 2. omställningsstöd för stödperioden inte söks av den enskilda näringsidkaren eller ett annat aktiebolag som den enskilda näringsidkaren äger samtliga andelar i.

Beräkning av omställningsstöd

11 §Omställningsstöd ges med ett belopp som motsvarar en andel av företagets fasta kostnader för stödperioden. Andelen fasta kostnader för stödperioden beräknas som den procentuella nedgång i nettoomsättning som avses i 5 § andra stycket, multiplicerad med 0,75.

Om företaget till följd av förordningen (2020:114) om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar har varit helt förhindrat från att bedriva verksamhet under stödperioden, ges omställningsstöd i stället med ett belopp som motsvarar 100 procent av företagets fasta kostnader för stödperioden.

Om stödet enligt första eller andra stycket uppgår till minst 100.000 kronor, ges omställningsstöd även för administrativa kostnader som uppkommit med anledning av ansökan. Sådant stöd ges med högst 10.000 kronor per stödberättigat företag.

12 §Med fasta kostnader avses kostnader för

 1. hyra och leasing, med avdrag för lämnade rabatter, om avtalstiden är minst sex månader,

 2. räntor, med undantag för vinstandelsräntor och räntor enligt sådana finansiella instrument som avses i 24 b kap. 5 § inkomstskattelagen (1999:1229), till den del de överstiger ränteintäkter för perioden,

 3. värdeminskning på anläggningstillgångar samt nödvändiga reparationer och underhåll av sådana tillgångar,

 4. fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift som företaget är skatteller avgiftsskyldigt för,

 5. förbrukning av vatten och elektricitet, med undantag för elektricitet som förbrukas i tillverkningsprocessen i industriell verksamhet, avlopp, internet och telefoni samt uppvärmning av lokaler,

 6. tjänster som avser städning, sophantering, larm och bevakning,

 7. tjänster som avser tvätt av textilier, till den del kostnaden inte är beroende av mängden textilier eller liknande, om avtalstiden är minst tre månader,

 8. försäkringar mot ekonomisk förlust genom sakskada, ersättningsskyldighet eller ren förmögenhetsskada i övrigt,

 9. djurfoder,

 10. franchiseavgifter,

 11. offentligrättsliga tillstånd samt återkommande tillsyns- och kontrollavgifter som betalas för en viss tidsperiod,

 12. royalties och licensavgifter för immateriella rättigheter, och

 13. farledsavgifter inom sjöfart, till den del avgiften inte är beroende av antalet passagerare eller lasten ombord fartyget.

Kostnaden för värdeminskning på anläggningstillgångar enligt första stycket 3 utgörs av företagets planmässiga avskrivningar av anläggningstillgångar enligt räkenskaperna.

Sådana avgifter som avses i första stycket 10 och 12 ska inte räknas som fasta kostnader till den del avgiften är beroende av försäljningsvolym eller liknande.

13 §Som fasta kostnader räknas inte kostnader som

 1. är möjliga för företaget att undvika genom sådana åtgärder som skäligen kan krävas vid en plötslig nedgång i produktionen eller omsättningen av varor eller tjänster,

 2. utgörs av ingående mervärdesskatt som företaget har rätt att göra avdrag för enligt 8 kap. mervärdesskattelagen (1994:200) eller få återbetald enligt 10 kap. samma lag,

 3. är hänförliga till förbrukning av bränsle för uppvärmning av lokaler eller elektricitet enligt 12 § första stycket 5 till den del sådan förbrukning ger rätt till skattebefrielse enligt lagen (1994:1776) om skatt på energi,

 4. är hänförliga till en verksamhet som bedrivs i utlandet,

 5. motsvaras av en intäkt hos någon som ingår i samma koncern av sådant slag som anges i 1 kap. 4 § årsredovisningslagen (1995:1554), eller

 6. är hänförliga till verksamhet som inte utgör näringsverksamhet enligt 13 kap. 1 § inkomstskattelagen (1999:1229).

14 §Vid tillämpning av 11 § ska en kostnad anses hänförlig till den månad som den hade ansetts belöpa sig på om varje kalendermånad hade utgjort ett separat räkenskapsår för företaget, med tillämpning av de redovisningsprinciper som företaget tillämpat för det räkenskapsår som avslutats närmast före den 1 maj 2020.

15 §Omställningsstödet ska minskas med belopp som företaget fått eller kommer att få i

 1. försäkringsersättning, skadestånd och annan liknande ersättning för sådan förlorad omsättning eller sådana fasta kostnader som omställningsstödet beräknas på, eller

 2. annat statligt stöd för sådan förlorad omsättning eller sådana fasta kostnader som omställningsstödet beräknas på.

16 §Omställningsstöd ges med högst 150 miljoner kronor per stödberättigat företag.

Det maximala stödet enligt första stycket ska minskas med belopp som företaget eller ett annat företag i samma koncern av sådant slag som anges i 1 kap. 4 § årsredovisningslagen (1995:1554) har fått eller kommer att få i stöd för stödperioden juni och juli 2020 enligt förordningen (2020:838) om omställningsstöd för maj–juli 2020.

Om flera företag i en koncern av sådant slag som anges i 1 kap. 4 § årsredovisningslagen är berättigade till omställningsstöd enligt denna förordning, avser det maximala stödet hela koncernen och fördelas på respektive stödberättigat företag i förhållande till storleken på det omställningsstöd företaget hade varit berättigat till utan tillämpning av första och andra styckena.

17 §Om företaget är ett förlustföretag gäller följande. Utöver vad som följer av övriga bestämmelser i denna förordning får omställningsstöd inte lämnas med ett belopp som överstiger den nominella nedgången i bruttoresultat för stödperioden jämfört med referensperioden.

Ett företag anses vara ett förlustföretag om

 1. företaget har redovisat ett negativt rörelseresultat före finansiella poster för det räkenskapsår som avslutats närmast före den 1 maj 2020, eller

 2. stödet för stödperioden, beräknat enligt 11–16 §§, överstiger den nominella nedgången i nettoomsättning för stödperioden jämfört med referensperioden.

Med bruttoresultat avses periodens nettoomsättning enligt 7 §

 1. minskad med

  • periodens kostnader för handelsvaror, legoarbeten och underentreprenader, och

  • periodens inköp av råvaror och förnödenheter, samt

 2. justerad för periodens förändring av lager av

  • råvaror och förnödenheter,

  • produkter i arbete och färdiga egentillverkade varor, och

  • pågående arbete för någon annans räkning.

Med rörelseresultat före finansiella poster avses årets resultat före

 • skatter,

 • bokslutsdispositioner,

 • räntor och liknande intäkter och kostnader,

 • nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar, och

 • intäkter från andelar i koncernföretag, intresseföretag, gemensamt styrda företag och andra företag som det finns ett ägarintresse i samt övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar.

De poster som avses i tredje stycket ska hänföras till en viss period i enlighet med de principer som anges i 14 §.

Hur ansökan ska göras

18 §En ansökan om omställningsstöd ska göras elektroniskt på ett av Skatteverket fastställt formulär.

19 §Om flera företag som vid tidpunkten för ansökan ingår i en koncern av sådant slag som anges i 1 kap. 4 § årsredovisningslagen (1995:1554) ansöker om omställningsstöd, ska ansökningarna ges in samtidigt. Dessa företag ska också lämna uppgifter om koncernstrukturen.

Utbetalning av omställningsstöd

20 §Om det finns ett överskott på skattekontot efter att ett omställningsstöd krediterats enligt 7 § lagen (2020:548) om omställningsstöd, ska det överskjutande beloppet automatiskt betalas ut till det konto som har registrerats hos ett bank- eller kreditmarknadsföretag enligt 14 kap. 8 § skatteförfarandeförordningen (2011:1261).

Rätt att meddela föreskrifter

21 §Skatteverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av lagen (2020:548) om omställningsstöd och denna förordning.

Anmälan om brott

22 §I 18 kap. 8 § skatteförfarandeförordningen (2011:1261) finns en skyldighet för Skatteverket att till åklagare anmäla brott enligt lagen (2020:548) om omställningsstöd.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2021:194

Denna förordning träder i kraft den 15 mars 2021.

2021:212

Denna förordning träder i kraft den 29 mars 2021.

2021:421

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2021.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...