Förordning (2021:208) om omsättningsstöd till handelsbolag för mars 2020–februari 2021

(senast ändrad genom SFS 2021:233)

Inledande bestämmelser

1 §Denna förordning innehåller bestämmelser om ekonomiskt stöd till handelsbolag som har minst en fysisk person som delägare (bolagsman) och där bolagets nettoomsättning har minskat i större omfattning till följd av spridningen av sjukdomen covid-19.

2 §Denna förordning är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

Mottagare av stöd

3 §Stöd enligt denna förordning får lämnas till ett handelsbolag som

 1. per den 28 februari 2021 har minst en fysisk person som är registrerad som delägare i handelsbolaget,

 2. vid tidpunkten för ansökan bedriver sådan näringsverksamhet i Sverige som avses i 13 kap. 1 § inkomstskattelagen (1999:1229), och

 3. vid tidpunkten för ansökan är godkänd för F-skatt enligt 9 kap. 1 § skatteförfarandelagen (2011:1244).

Med handelsbolag avses i denna förordning även kommanditbolag.

Stödperioder

4 §Stödperioder enligt denna förordning är

 1. mars och april 2020,

 2. maj 2020,

 3. juni och juli 2020,

 4. augusti–oktober 2020,

 5. november och december 2020, och

 6. januari och februari 2021.

En stödperiods motsvarande månad eller månader 2019 utgör stödperiodens referensperiod.

Förutsättningar för stöd

5 §Ett handelsbolag har efter ansökan rätt till omsättningsstöd för stödperioden mars och april 2020 om handelsbolagets sammanlagda nettoomsättning för denna period understiger 70 procent av den sammanlagda nettoomsättningen för referensperioden.

Ett handelsbolag har efter ansökan rätt till omsättningsstöd för stödperioden maj 2020 om handelsbolagets sammanlagda nettoomsättning för denna period understiger 60 procent av den sammanlagda nettoomsättningen för referensperioden.

Ett handelsbolag har efter ansökan rätt till omsättningsstöd för stödperioden juni och juli 2020 om handelsbolagets sammanlagda nettoomsättning för denna period understiger 50 procent av den sammanlagda nettoomsättningen för referensperioden.

Ett handelsbolag har efter ansökan rätt till omsättningsstöd för stödperioden augusti–oktober 2020 om handelsbolagets sammanlagda nettoomsättning för denna period understiger 60 procent av den sammanlagda nettoomsättningen för referensperioden.

Ett handelsbolag har efter ansökan rätt till omsättningsstöd för stödperioden november och december 2020 om handelsbolagets sammanlagda nettoomsättning för denna period understiger 70 procent av den sammanlagda nettoomsättningen för referensperioden.

Ett handelsbolag har efter ansökan rätt till omsättningsstöd för stödperioden januari och februari 2021 om handelsbolagets sammanlagda nettoomsättning för denna period understiger 70 procent av den sammanlagda nettoomsättningen för referensperioden.

6 §Som förutsättning för stöd gäller även att

 1. nedgången i nettoomsättning så gott som uteslutande är orsakad av effekterna av spridningen av sjukdomen covid-19,

 2. stödet för stödperioden, beräknat enligt 11–13 §§, uppgår till minst 2.000 kronor per handelsbolag för stödperioden mars och april 2020, 1.000 kronor för stödperioden maj 2020, 2.000 kronor för stödperioden juni och juli 2020, 3.000 kronor för stödperioden augusti–oktober 2020, 2.000 kronor för stödperioden november och december 2020 och 2.000 kronor för stödperioden januari och februari 2021, och

 3. handelsbolaget har gjort vad som skäligen kan krävas för att uttömma möjligheterna till försäkringsersättning, skadestånd och liknande ersättning för sådan förlorad omsättning som stödet ska beräknas på.

7 §Som förutsättning för stöd gäller även att handelsbolaget under det räkenskapsår som avslutats den 31 december 2019 uppfyller kravet på minsta nettoomsättning.

För stödperioderna mars och april 2020, maj 2020, juni och juli 2020 och augusti–oktober 2020 ska kravet på minsta nettoomsättning beräknas enligt följande formel: (200.000 kronor x antal delägare i handelsbolaget).

För stödperioderna november och december 2020 och januari och februari 2021 ska kravet på minsta nettoomsättning beräknas enligt följande formel: (180.000 kronor x antal delägare i handelsbolaget).

Vid tillämpningen av andra och tredje styckena ska det antal delägare som var registrerade i handelsbolaget per den 28 februari 2021 beaktas.

Om räkenskapsåret som avses i första stycket är längre eller kortare än tolv månader, ska kravet på minsta nettoomsättning justeras i motsvarande

8 §Med nettoomsättning avses intäkter från sålda varor och utförda tjänster som ingår i handelsbolagets normala verksamhet med avdrag för lämnade rabatter, mervärdesskatt och annan skatt som är direkt knuten till omsättningen, under förutsättning att intäkterna är hänförliga till en näringsverksamhet som bedrivs i Sverige. Intäkter från finansiella instrument och valutahandel ingår dock inte i nettoomsättningen.

En intäkt ska anses hänförlig till den månad som den hade ansetts belöpa sig på om varje kalendermånad hade utgjort ett separat räkenskapsår för handelsbolaget, med tillämpning av de redovisningsprinciper som bolaget tillämpat för det räkenskapsår som avslutats den 31 december 2019.

Om nettoomsättningen för en stödperiod eller en referensperiod, vid en beräkning enligt första och andra styckena, uppgår till ett negativt belopp ska nettoomsättningen för den perioden anses vara noll kronor.

9 §Stöd får inte lämnas om

 1. handelsbolaget, eller någon av delägarna i handelsbolaget, vid tidpunkten för ansökan är försatt i konkurs, eller

 2. en eller flera delägare i handelsbolaget vid tidpunkten för ansökan har näringsförbud.

10 §Stöd får endast lämnas i enlighet med de villkor som anges i Europeiska kommissionens förordningar om stöd av mindre betydelse.

Med förordningar om stöd av mindre betydelse avses i denna förordning

 1. Europeiska kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse,

 2. Europeiska kommissionens förordning (EU) nr 1408/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse inom jordbrukssektorn, och

 3. Europeiska kommissionens förordning (EU) nr 717/2014 av den 27 juni 2014 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse inom fiskeri- och vattenbrukssektorn.

Vid beräkningen av det totala stöd som får lämnas till olika företag, eller ett och samma företag, inom jordbrukssektorn ska de beloppsgränser som anges i bilaga I samt artikel 3.2 i kommissionens förordning (EU) nr 1408/2013 tillämpas.

Stödets storlek

11 §För stödperioderna mars och april 2020, maj 2020, juni och juli 2020 och augusti–oktober 2020 lämnas stöd med 75 procent av skillnaden i nettoomsättning mellan stödperiodens referensperiod och stödperioden.

För stödperioderna november och december 2020 och januari och februari 2021 lämnas stöd med 90 procent av skillnaden i nettoomsättning mellan stödperiodens referensperiod och stödperioden.

12 §Stödet ska minskas med belopp som handelsbolaget fått eller kommer att få i

 1. försäkringsersättning, skadestånd och annan liknande ersättning för sådan förlorad omsättning som stödet beräknas på,

 2. stöd enligt förordningen (2020:237) om statligt stöd när vissa lokalhyresgäster fått rabatt på hyran om stödet lämnats för den stödperiod ansökan avser, eller

 3. stöd enligt förordningen (2020:246) om statligt stöd för kulturevenemang som har ställts in eller skjutits upp med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19 om stödet lämnats för den stödperiod ansökan avser.

Stödet ska även minskas med stödbelopp som handelsbolaget tagit emot för motsvarande stödperiod enligt förordningen (2020:552) om omställningsstöd för mars och april 2020, förordningen (2020:838) om omställningsstöd för maj–juli 2020 eller förordningen (2021:126) om omställningsstöd för augusti 2020–april 2021.

Förordning (2021:233)

13 §Stöd till ett handelsbolag får inte överskrida maxtaket för stöd.

Maxtaket för stöd för en eller flera av de sammanlagda stödperioderna mars och april 2020, maj 2020 och juni och juli 2020 beräknas enligt följande formel: (120.000 kronor x antal fysiska personer som är delägare i handelsbolaget).

Maxtaket för stödperioden augusti–oktober 2020 beräknas enligt följande formel: (72.000 kronor x antal fysiska personer som är delägare i handelsbolaget).

Maxtaket för stödperioden november och december 2020 beräknas enligt följande formel: (48.000 kronor x antal fysiska personer som är delägare i handelsbolaget.

Maxtaket för stödperioden januari och februari 2021 beräknas enligt följande formel: (48.000 kronor x antal fysiska personer som är delägare i handelsbolaget.

Vid tillämpningen av andra–femte styckena ska det antal fysiska personer som var registrerade som delägare i handelsbolaget per den 28 februari 2021 beaktas.

Handläggning av stödärenden

14 §Frågor om stöd enligt denna förordning prövas av

 1. Länsstyrelsen i Stockholms län om handelsbolagets huvudkontor vid ansökningstillfället är beläget i Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Gotlands eller Västmanlands län,

 2. Länsstyrelsen i Östergötlands län om handelsbolagets huvudkontor vid ansökningstillfället är beläget i Östergötlands, Jönköpings eller Kalmar län,

 3. Länsstyrelsen i Skåne län om handelsbolagets huvudkontor vid ansökningstillfället är beläget i Kronobergs, Blekinge eller Skåne län,

 4. Länsstyrelsen i Västra Götalands län om handelsbolagets huvudkontor vid ansökningstillfället är beläget i Hallands eller Västra Götalands län,

 5. Länsstyrelsen i Dalarnas län om handelsbolagets huvudkontor vid ansökningstillfället är beläget i Värmlands, Örebro, Dalarnas eller Gävleborgs län,

 6. Länsstyrelsen i Västernorrlands län om handelsbolagets huvudkontor vid ansökningstillfället är beläget i Jämtlands eller Västernorrlands län, och

 7. Länsstyrelsen i Norrbottens län om handelsbolagets huvudkontor vid ansökningstillfället är beläget i Västerbottens eller Norrbottens län.

Länsstyrelsen i Östergötlands län samordnar länsstyrelsernas arbete med stödet.

15 §En ansökan om stöd ska innehålla följande uppgifter:

 1. de fysiska och juridiska personer som är delägare i handelsbolaget per den 28 februari 2021,

 2. handelsbolagets nettoomsättning under det räkenskapsår som avslutats den 31 december 2019,

 3. nedgången i handelsbolagets nettoomsättning vid en jämförelse mellan nettoomsättningen för stödperioden och nettoomsättningen för referensperioden,

 4. om nedgången i nettoomsättningen är orsakad av effekterna av spridningen av sjukdomen covid-19,

 5. om handelsbolaget erhållit försäkringsersättning, skadestånd och annan liknande ersättning för sådan förlorad omsättning som stödet ska beräknas på,

 6. om handelsbolaget erhållit stöd enligt förordningen (2020:237) om statligt stöd när vissa lokalhyresgäster fått rabatt på hyran,

 7. om handelsbolaget erhållit stöd som lämnats enligt förordningen (2020:246) om statligt stöd för kulturevenemang som har ställts in eller skjutits upp med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19,

 8. om handelsbolaget har ansökt om eller fått beslut om stöd för den aktuella stödperioden enligt förordningen (2020:552) om omställningsstöd för mars och april 2020 eller förordningen (2020:838) om omställningsstöd för maj–juli 2020,

 9. om handelsbolaget har för avsikt att söka, har ansökt om eller fått beslut om stöd för den aktuella stödperioden enligt förordningen (2021:126) om omställningsstöd för augusti 2020–april 2021,

 10. annat stöd som lämnats enligt kommissionens förordningar om stöd av mindre betydelse som handelsbolaget har fått under de två föregående beskattningsåren och det innevarande beskattningsåret,

 11. om handelsbolaget, eller någon av delägarna i handelsbolaget, är försatt i konkurs,

 12. om en eller flera delägare i handelsbolaget har näringsförbud, och

 13. de övriga uppgifter som länsstyrelsen behöver för att kunna fatta beslut om stöd.

Uppgifterna i en ansökan om omsättningsstöd ska lämnas på heder och samvete.

Förordning (2021:233)

16 §En ansökan om stöd ska lämnas på ett formulär som fastställs av Boverket. Ansökan om stöd ska ha inkommit till den länsstyrelse som anges i 14 § senast den 15 juni 2021.

17 §Till ansökan ska det bifogas ett utdrag ur bokföringen för det räkenskapsår som avslutats den 31 december 2019. Till ansökan ska även bifogas de ytterligare handlingar som anges i ansökningsformuläret.

18 §Handelsbolaget ska på begäran av länsstyrelsen lämna de ytterligare handlingar eller uppgifter som behövs för prövningen.

19 §Ett handelsbolag som har ansökt om stöd eller beviljats stöd enligt denna förordning ska till länsstyrelsen anmäla om de uppgifter som lämnats till länsstyrelsen visar sig vara felaktiga eller om det inträffat sådana förändringar som kan påverka rätten till stöd eller stödets storlek.

20 §Innan ett stöd beviljas ska länsstyrelsen lämna de upplysningar till handelsbolaget som framgår av artikel 6.1 i kommissionens förordningar (EU) nr 1407/2013, 1408/2013 och 717/2014.

21 §Om handelsbolaget har ansökt om stöd enligt förordningen (2020:552) om omställningsstöd för mars och april 2020 eller enligt förordningen (2020:838) om omställningsstöd för maj–juli 2020 ska länsstyrelsen, om de sökta stödperioderna sammanfaller, avvakta med att fatta beslut i frågan om omsättningsstöd till dess beslut om omställningsstöd har fattats.

Om handelsbolaget har för avsikt att söka eller har ansökt om stöd enligt förordningen (2021:126) om omställningsstöd för augusti 2020–april 2021 ska länsstyrelsen, om de sökta stödperioderna sammanfaller, avvakta med att fatta beslut i frågan om omsättningsstöd till dess beslut om omställningsstöd har fattats.

Förordning (2021:233)

22 §Av beslutet om stöd ska det framgå

 1. vilken eller vilka stödperioder beslutet avser, och

 2. stödbelopp för respektive stödperiod.

Utbetalning av stöd

23 §Boverket betalar ut stöd enligt denna förordning.

Uppföljning av utbetalt stöd

24 §Länsstyrelsen ansvarar för uppföljning av stöd som betalats ut enligt denna förordning.

Handelsbolaget ska på länsstyrelsens begäran lämna de uppgifter som behövs för uppföljning av det stöd som har betalats ut.

Återbetalning av stöd

25 §Handelsbolaget är återbetalningsskyldigt om

 1. bolaget efter beslut om stöd enligt denna förordning tagit emot stöd för den aktuella stödperioden enligt förordningen (2020:552) om omställningsstöd för mars och april 2020, förordningen (2020:838) om omställningsstöd för maj–juli 2020 eller förordningen (2021:126) om omställningsstöd för augusti 2020–april 2021,

 2. bolaget genom att lämna oriktiga uppgifter eller på annat sätt har orsakat att stödet har bestämts felaktigt eller med för högt belopp, eller

 3. stödet av någon annan orsak har bestämts felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren skäligen borde ha insett detta.

På det belopp som handelsbolaget är återbetalningsskyldigt för ska ränta betalas från och med den dag som infaller en månad efter det att beslut om återkrav enligt 26 § har fattats och efter en räntesats som vid varje tidpunkt överstiger statens utlåningsränta med två procentenheter.

Förordning (2021:233)

Återkrav

26 §Om handelsbolaget är återbetalningsskyldigt enligt 25 §, ska länsstyrelsen besluta att helt eller delvis kräva tillbaka stödet med ränta. Kravet eller räntan får sättas ned helt eller delvis om det finns särskilda skäl.

Offentliggörande, rapportering och registerföring

27 §Bestämmelser om offentliggörande, rapportering och registerföring finns i 12 a § lagen (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler och i förordningen (2016:605) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler.

28 §Länsstyrelsen ska sköta den registerföring som anges i artikel 6.4 i kommissionens förordningar (EU) nr 1407/2013, 1408/2013 och 717/2014.

Rätt att meddela föreskrifter

29 §Boverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

Överklagande

30 §I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut om att helt eller delvis inte bevilja stöd får dock inte överklagas.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2020:208

Denna förordning träder i kraft den 29 mars 2021.

2021:233

Denna förordning träder i kraft den 6 april 2021.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...