Denna förordning upphör att gälla vid utgången av 2021.

Inledande bestämmelser

1 §I denna förordning finns bestämmelser som syftar till att stödja vissa lokalhyresgäster med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19. Om en överenskommelse träffas mellan hyresvärden och hyresgästen om en rabatt på hyran, svarar staten gentemot hyresvärden för en del av den rabatten när överenskommelsen gäller någon av följande perioder 2021:

 1. den 1 januari till och med den 31 mars,

 2. den 1 april till och med den 30 juni, eller

 3. den 1 juli till och med den 30 september.

Förordning (2021:726)

2 §Denna förordning är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

3 §Stöd enligt denna förordning får lämnas som bidrag.

4 §Stöd enligt denna förordning får lämnas i enlighet med Europeiska kommissionens beslut den 16 juni 2021 i ärende SA.63162 (2021/N), med den ändring som följer av kommissionens beslut den 21 januari 2022 i ärende SA.101222 (2021/N).

Förordning (2022:97)

Mottagare av stöd

5 §Stöd enligt denna förordning får lämnas till hyresvärdar som slutit avtal om hyra av lokal med hyresgäster som under den period som anges i 1 § var verksamma i de branscher som framgår av följande koder i Standard för svensk näringsgrensindelning (SNI):

 1. 451, 452, 454, 472–477, 478, 551–553, 559, 561–563, 772 eller

 2. 45.320, 47.191, 47.199, 59.140, 74.201, 77.110, 79.110, 79.120, 79.900, 82.300, 85.510, 85.522, 85.530, 86.230, 86.904-86.905, 90.010, 90.020, 90.030, 90.040, 91.020, 91.040, 93.119, 93.120, 93.130, 93.210, 93.290, 95.110, 95.120, 95.210, 95.220, 95.230, 95.240, 95.250, 95.290, 96.012, 96.021, 96.022, 96.040 och 96.090.

Förutsättningar för stöd

6 §Som förutsättning för stöd för perioden den 1 januari till och med den 31 mars gäller att

 1. det senast den 31 december 2020 finns ett befintligt hyresförhållande med en hyresgäst som anges i 5 § och som gäller en lokal med en hyra som helt eller delvis är bestämd till ett fast belopp i kronor,

 2. den hyresgäst som hyresförhållandet gäller har hyrt lokalen under perioden, och

 3. det senast den 31 maj 2021 har ingåtts en skriftlig överenskommelse mellan samma parter om rabatt på hyran för lokalen under perioden, där hyran understiger det fasta belopp som skulle ha betalats under samma period enligt avtalet i 1 och på i övrigt oförändrade villkor.

Förordning (2021:587)

6 a §Som förutsättning för stöd för perioden den 1 april till och med den 30 juni gäller att

 1. det senast den 31 mars 2021 finns ett befintligt hyresförhållande med en hyresgäst som anges i 5 § och som gäller en lokal med en hyra som helt eller delvis är bestämd till ett fast belopp i kronor,

 2. den hyresgäst som hyresförhållandet gäller har hyrt lokalen under perioden, och

 3. det senast den 31 augusti 2021 har ingåtts en skriftlig överenskommelse mellan samma parter om rabatt på hyran för lokalen under perioden, där hyran understiger det fasta belopp som skulle ha betalats under samma period enligt avtalet i 1 och på i övrigt oförändrade villkor.

Förordning (2021:587)

6 b §Som förutsättning för stöd för perioden den 1 juli till och med den 30 september gäller att

 1. det senast den 30 juni 2021 finns ett befintligt hyresförhållande med en hyresgäst som anges i 5 § och som gäller en lokal med en hyra som helt eller delvis är bestämd till ett fast belopp i kronor,

 2. den hyresgäst som hyresförhållandet gäller hyr lokalen under perioden, och

 3. det senast den 31 augusti 2021 har ingåtts en skriftlig överenskommelse mellan samma parter om rabatt på hyran för lokalen under perioden, där hyran understiger det fasta belopp som skulle ha betalats under samma period enligt avtalet i 1 och på i övrigt oförändrade villkor.

Förordning (2021:725)

7 §Stöd får inte lämnas till Statens fastighetsverk med avseende på en hyresgäst som omfattas av ett avtal om kostnadshyra.

8 §Stöd får inte lämnas med avseende på en hyresgäst som

 1. är en statlig myndighet,

 2. per den 31 december 2019 var i ekonomiska svårigheter i den mening som avses i artikel 2.18 i Europeiska kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget, eller

 3. är föremål för betalningskrav på grund av ett beslut av Europeiska kommissionen som förklarat ett stöd olagligt och oförenligt med den inre marknaden.

Stödets storlek

9 §Stöd enligt denna förordning får lämnas till en hyresvärd med 50 procent av den rabatt på det fasta hyresbeloppet som hyresvärden och hyresgästen har kommit överens om för en period som anges i 1 §.

Det sammanlagda stödet med avseende på en hyresgäst får inte överstiga ett belopp som motsvarar 800.000 euro. Från det beloppet ska avdrag göras för följande stöd eller lån som beviljats hyresgästen eller ett annat företag i samma koncern som hyresgästen där koncernen är av sådant slag som anges i 1 kap. 4 § årsredovisningslagen (1995:1554):

 1. stöd enligt denna förordning,

 2. stöd enligt förordningen (2020:237) om statligt stöd när vissa lokalhyresgäster fått rabatt på hyran,

 3. stöd för stödperioden juni och juli 2020 enligt förordningen (2020:838) om omställningsstöd för maj–juli 2020,

 4. lån enligt 13 § förordningen (2021:57) om statligt lån till arrangörer och återförsäljare av paketresor till följd av spridningen av sjukdomen covid-19, och

 5. lån enligt 13 § förordningen (2021:814) om statligt lån för betalning av skulder för vissa avbeställda eller inställda paketresor till följd av spridningen av sjukdomen covid-19.

Förordning (2021:815)

Handläggning av stödärenden

10 §Frågor om stöd enligt denna förordning prövas av

 1. Länsstyrelsen i Stockholms län om fastigheten ligger i Stockholms, Uppsalas, Södermanlands, Gotlands eller Västmanlands län,

 2. Länsstyrelsen i Östergötlands län om fastigheten ligger i Östergötlands, Jönköpings eller Kalmar län,

 3. Länsstyrelsen i Skåne län om fastigheten ligger i Kronobergs, Blekinge eller Skåne län,

 4. Länsstyrelsen i Västra Götalands län om fastigheten ligger i Hallands eller Västra Götalands län,

 5. Länsstyrelsen i Dalarnas län om fastigheten ligger i Värmlands, Örebro, Dalarnas eller Gävleborgs län,

 6. Länsstyrelsen i Västernorrlands län om fastigheten ligger i Jämtlands eller Västernorrlands län, och

 7. Länsstyrelsen i Norrbottens län om fastigheten ligger i Västerbottens eller Norrbottens län.

Länsstyrelsen i Västra Götalands län samordnar länsstyrelsernas arbete med stödet.

11 §En ansökan om stöd ska ha kommit in till den länsstyrelse som anges i 10 § första stycket senast

 1. den 30 juni 2021, om ansökan gäller stöd för perioden den 1 januari till och med den 31 mars 2021, och

 2. den 30 september 2021, om ansökan gäller stöd för någon av perioderna den 1 april till och med den 30 juni eller den 1 juli till och med den 30 september 2021.

Förordning (2021:726)

12 §En ansökan om stöd ska lämnas på formulär som fastställs av Boverket. De handlingar som anges i formuläret ska bifogas till ansökan.

13 §En ansökan om stöd ska innehålla de uppgifter som krävs för att bedöma om sökanden är berättigad till stöd enligt 59 §§.

14 §Den som ansöker om stöd ska lämna de ytterligare handlingar eller uppgifter som behövs för prövningen till länsstyrelsen.

Utbetalning av stöd

15 §Boverket betalar ut stöd enligt denna förordning.

Uppföljning av utbetalt stöd

16 §Länsstyrelsen ansvarar för uppföljning av stöd som betalats ut enligt denna förordning.

Stödmottagaren ska på länsstyrelsens begäran lämna de uppgifter som behövs för uppföljning av det stöd som har betalats ut.

Återbetalning av stöd

17 §Den som har tagit emot stöd är återbetalningsskyldig om

 1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på annat sätt har orsakat att stödet har bestämts felaktigt eller med för högt belopp, eller

 2. stödet av någon annan orsak har bestämts felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren skäligen borde ha insett detta.

På det belopp som en stödmottagare är återbetalningsskyldig för ska ränta betalas från och med den dag som infaller en månad efter det att beslut om återkrav enligt 18 § har fattats och efter en räntesats som vid varje tidpunkt överstiger statens utlåningsränta med två procentenheter.

Återkrav av stöd

18 §Om en stödmottagare är återbetalningsskyldig enligt 17 §, ska länsstyrelsen besluta att helt eller delvis kräva tillbaka stödet och ränta. Kravet eller räntan får sättas ned helt eller delvis om det finns särskilda skäl.

Offentliggörande, rapportering och registerföring

19 §Bestämmelser om offentliggörande, rapportering och registerföring finns i 12 a § lagen (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler och i förordningen (2016:605) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler.

Rätt att meddela föreskrifter

20 §Boverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

Överklagande

21 §I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut om att helt eller delvis inte bevilja stöd får dock inte överklagas.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2021:273

 1. Denna förordning träder i kraft den 3 maj 2021.

 2. Förordningen upphör att gälla vid utgången av 2021.

 3. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande i ärenden där ansökan har kommit in till länsstyrelsen senast den 30 september 2021. Förordning (2021:587)

2021:587

Denna förordning träder i kraft den 2 juli 2021.

2021:725

Denna förordning träder i kraft den 2 juli 2021.

2021:726

[Denna förordning har inga egna ikraftträdandebestämmelser, se ikraftträdandebestämmelserna till SFS 2021:587; red.anm.]

2021:815

Denna förordning träder i kraft den 2 augusti 2021.

2022:97

Denna förordning träder i kraft den 21 februari 2022.