Förordning (2021:273) om statligt stöd när vissa lokalhyresgäster fått rabatt på hyran under 2021

(senast ändrad genom SFS 2021:815)

Denna förordning upphör att gälla vid utgången av 2021.

Inledande bestämmelser

1 §I denna förordning finns bestämmelser som syftar till att stödja vissa lokalhyresgäster med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19. Om en överenskommelse träffas mellan hyresvärden och hyresgästen om en rabatt på hyran, svarar staten gentemot hyresvärden för en del av den rabatten när överenskommelsen gäller någon av följande perioder 2021:

 1. den 1 januari till och med den 31 mars,

 2. den 1 april till och med den 30 juni, eller

 3. den 1 juli till och med den 30 september.

Förordning (2021:726)

2 §Denna förordning är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

3 §Stöd enligt denna förordning får lämnas som bidrag.

4 §Stöd enligt denna förordning får lämnas i enlighet med Europeiska kommissionens beslut den 16 juni 2021 i ärende SA.63162 (2021/N).

Förordning (2021:587)

Mottagare av stöd

5 §Stöd enligt denna förordning får lämnas till hyresvärdar som slutit avtal om hyra av lokal med hyresgäster som under den period som anges i 1 § var verksamma i de branscher som framgår av följande koder i Standard för svensk näringsgrensindelning (SNI):

 1. 451, 452, 454, 472–477, 478, 551–553, 559, 561–563, 772 eller

 2. 45.320, 47.191, 47.199, 59.140, 74.201, 77.110, 79.110, 79.120, 79.900, 82.300, 85.510, 85.522, 85.530, 86.230, 86.904-86.905, 90.010, 90.020, 90.030, 90.040, 91.020, 91.040, 93.119, 93.120, 93.130, 93.210, 93.290, 95.110, 95.120, 95.210, 95.220, 95.230, 95.240, 95.250, 95.290, 96.012, 96.021, 96.022, 96.040 och 96.090.

Förutsättningar för stöd

6 §Som förutsättning för stöd för perioden den 1 januari till och med den 31 mars gäller att

 1. det senast den 31 december 2020 finns ett befintligt hyresförhållande med en hyresgäst som anges i 5 § och som gäller en lokal med en hyra som helt eller delvis är bestämd till ett fast belopp i kronor,

 2. den hyresgäst som hyresförhållandet gäller har hyrt lokalen under perioden, och

 3. det senast den 31 maj 2021 har ingåtts en skriftlig överenskommelse mellan samma parter om rabatt på hyran för lokalen under perioden, där hyran understiger det fasta belopp som skulle ha betalats under samma period enligt avtalet i 1 och på i övrigt oförändrade villkor.

Förordning (2021:587)

6 a §Som förutsättning för stöd för perioden den 1 april till och med den 30 juni gäller att

 1. det senast den 31 mars 2021 finns ett befintligt hyresförhållande med en hyresgäst som anges i 5 § och som gäller en lokal med en hyra som helt eller delvis är bestämd till ett fast belopp i kronor,

 2. den hyresgäst som hyresförhållandet gäller har hyrt lokalen under perioden, och

 3. det senast den 31 augusti 2021 har ingåtts en skriftlig överenskommelse mellan samma parter om rabatt på hyran för lokalen under perioden, där hyran understiger det fasta belopp som skulle ha betalats under samma period enligt avtalet i 1 och på i övrigt oförändrade villkor.

Förordning (2021:587)

6 b §Som förutsättning för stöd för perioden den 1 juli till och med den 30 september gäller att

 1. det senast den 30 juni 2021 finns ett befintligt hyresförhållande med en hyresgäst som anges i 5 § och som gäller en lokal med en hyra som helt eller delvis är bestämd till ett fast belopp i kronor,

 2. den hyresgäst som hyresförhållandet gäller hyr lokalen under perioden, och

 3. det senast den 31 augusti 2021 har ingåtts en skriftlig överenskommelse mellan samma parter om rabatt på hyran för lokalen under perioden, där hyran understiger det fasta belopp som skulle ha betalats under samma period enligt avtalet i 1 och på i övrigt oförändrade villkor.

Förordning (2021:725)

7 §Stöd får inte lämnas till Statens fastighetsverk med avseende på en hyresgäst som omfattas av ett avtal om kostnadshyra.

8 §Stöd får inte lämnas med avseende på en hyresgäst som

 1. är en statlig myndighet,

 2. per den 31 december 2019 var i ekonomiska svårigheter i den mening som avses i artikel 2.18 i Europeiska kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget, eller

 3. är föremål för betalningskrav på grund av ett beslut av Europeiska kommissionen som förklarat ett stöd olagligt och oförenligt med den inre marknaden.

Stödets storlek

9 §Stöd enligt denna förordning får lämnas till en hyresvärd med 50 procent av den rabatt på det fasta hyresbeloppet som hyresvärden och hyresgästen har kommit överens om för en period som anges i 1 §.

Det sammanlagda stödet med avseende på en hyresgäst får inte överstiga ett belopp som motsvarar 800.000 euro. Från det beloppet ska avdrag göras för följande stöd eller lån som beviljats hyresgästen eller ett annat företag i samma koncern som hyresgästen där koncernen är av sådant slag som anges i 1 kap. 4 § årsredovisningslagen (1995:1554):

 1. stöd enligt denna förordning,

 2. stöd enligt förordningen (2020:237) om statligt stöd när vissa lokalhyresgäster fått rabatt på hyran,

 3. stöd för stödperioden juni och juli 2020 enligt förordningen (2020:838) om omställningsstöd för maj–juli 2020,

 4. lån enligt 13 § förordningen (2021:57) om statligt lån till arrangörer och återförsäljare av paketresor till följd av spridningen av sjukdomen covid-19, och

 5. lån enligt 13 § förordningen (2021:814) om statligt lån för betalning av skulder för vissa avbeställda eller inställda paketresor till följd av spridningen av sjukdomen covid-19.

Förordning (2021:815)

Handläggning av stödärenden

10 §Frågor om stöd enligt denna förordning prövas av

 1. Länsstyrelsen i Stockholms län om fastigheten ligger i Stockholms, Uppsalas, Södermanlands, Gotlands eller Västmanlands län,

 2. Länsstyrelsen i Östergötlands län om fastigheten ligger i Östergötlands, Jönköpings eller Kalmar län,

 3. Länsstyrelsen i Skåne län om fastigheten ligger i Kronobergs, Blekinge eller Skåne län,

 4. Länsstyrelsen i Västra Götalands län om fastigheten ligger i Hallands eller Västra Götalands län,

 5. Länsstyrelsen i Dalarnas län om fastigheten ligger i Värmlands, Örebro, Dalarnas eller Gävleborgs län,

 6. Länsstyrelsen i Västernorrlands län om fastigheten ligger i Jämtlands eller Västernorrlands län, och

 7. Länsstyrelsen i Norrbottens län om fastigheten ligger i Västerbottens eller Norrbottens län.

Länsstyrelsen i Västra Götalands län samordnar länsstyrelsernas arbete med stödet.

11 §En ansökan om stöd ska ha kommit in till den länsstyrelse som anges i 10 § första stycket senast

 1. den 30 juni 2021, om ansökan gäller stöd för perioden den 1 januari till och med den 31 mars 2021, och

 2. den 30 september 2021, om ansökan gäller stöd för någon av perioderna den 1 april till och med den 30 juni eller den 1 juli till och med den 30 september 2021.

Förordning (2021:726)

12 §En ansökan om stöd ska lämnas på formulär som fastställs av Boverket. De handlingar som anges i formuläret ska bifogas till ansökan.

13 §En ansökan om stöd ska innehålla de uppgifter som krävs för att bedöma om sökanden är berättigad till stöd enligt 5–9 §§.

14 §Den som ansöker om stöd ska lämna de ytterligare handlingar eller uppgifter som behövs för prövningen till länsstyrelsen.

Utbetalning av stöd

15 §Boverket betalar ut stöd enligt denna förordning.

Uppföljning av utbetalt stöd

16 §Länsstyrelsen ansvarar för uppföljning av stöd som betalats ut enligt denna förordning.

Stödmottagaren ska på länsstyrelsens begäran lämna de uppgifter som behövs för uppföljning av det stöd som har betalats ut.

Återbetalning av stöd

17 §Den som har tagit emot stöd är återbetalningsskyldig om

 1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på annat sätt har orsakat att stödet har bestämts felaktigt eller med för högt belopp, eller

 2. stödet av någon annan orsak har bestämts felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren skäligen borde ha insett detta.

På det belopp som en stödmottagare är återbetalningsskyldig för ska ränta betalas från och med den dag som infaller en månad efter det att beslut om återkrav enligt 18 § har fattats och efter en räntesats som vid varje tidpunkt överstiger statens utlåningsränta med två procentenheter.

Återkrav av stöd

18 §Om en stödmottagare är återbetalningsskyldig enligt 17 §, ska länsstyrelsen besluta att helt eller delvis kräva tillbaka stödet och ränta. Kravet eller räntan får sättas ned helt eller delvis om det finns särskilda skäl.

Offentliggörande, rapportering och registerföring

19 §Bestämmelser om offentliggörande, rapportering och registerföring finns i 12 a § lagen (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler och i förordningen (2016:605) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler.

Rätt att meddela föreskrifter

20 §Boverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

Överklagande

21 §I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut om att helt eller delvis inte bevilja stöd får dock inte överklagas.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2021:273

 1. Denna förordning träder i kraft den 3 maj 2021.

 2. Förordningen upphör att gälla vid utgången av 2021.

 3. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande i ärenden där ansökan har kommit in till länsstyrelsen senast den 30 september 2021. Förordning (2021:587)

2021:587

Denna förordning träder i kraft den 2 juli 2021.

2021:725

Denna förordning träder i kraft den 2 juli 2021.

2021:726

[Denna förordning har inga egna ikraftträdandebestämmelser, se ikraftträdandebestämmelserna till SFS 2021:587; red.anm.]

2021:815

Denna förordning träder i kraft den 2 augusti 2021.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...