Förordning (2021:664) om stöd till energieffektivisering i flerbostadshus

Inledande bestämmelser

1 §Stöd enligt denna förordning får, i mån av tillgång på medel, ges för energieffektiviseringsåtgärder i flerbostadshus.

Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

Innebörden av vissa ord och uttryck

2 §Uttrycken energiprestanda och oberoende expert som används i denna förordning har samma betydelse som i lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader och föreskrifter som har meddelats med stöd av den lagen.

3 §Uttrycken stora, medelstora och små företag som används i denna förordning har samma betydelse som i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget.

Stödberättigade aktörer och stödberättigande byggnader

4 §Stöd får endast ges till fastighetsägare, innehavare av tomträtt och ägare av byggnad som tillhör någon annan än fastighetsägaren.

5 §Stöd får endast ges för en byggnad som

 1. till övervägande del innehåller bostadslägenheter som upplåts med hyresrätt, kooperativ hyresrätt eller bostadsrätt, och

 2. har en energiprestanda som, uttryckt som ett primärenergital, överstiger 100 kWh/m2 och år.

6 §Stöd får endast ges om den som genomför åtgärderna är godkänd för F-skatt.

Utländska företagare eller företag får i stället visa upp intyg eller en annan handling som visar att företagaren eller företaget i sitt hemland genom registrering eller på annat sätt genomgår motsvarande kontroll i fråga om skatter och avgifter.

7 §Stöd får endast ges om den som genomför åtgärderna medverkar till att utbilda nya yrkesarbetande inom byggsektorn genom aktiv samverkan med relevanta gymnasieskolor och Arbetsförmedlingen samt genom att ta emot lärlingar i färdigutbildning.

Länsstyrelsen får i enskilda fall besluta om undantag från att medverka till utbildning om det finns särskilda skäl.

8 §Stöd får inte ges till företag i svårigheter enligt definitionen i punkt 20 i Europeiska kommissionens meddelande om riktlinjer för statligt stöd till undsättning och omstrukturering av icke-finansiella företag i svårigheter (2014/C 249/01).

Stödberättigande åtgärder

9 §Stöd får ges som ett investeringsstöd till energieffektivitetsåtgärder i enlighet med de förutsättningar och begränsningar som anges i kapitel I och artikel 38 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014.

Stöd som överstiger ett belopp motsvarande 500.000 euro får endast ges under förutsättning att stödmottagaren samtycker till att uppgifter om stödet offentliggörs enligt artikel 9.1.c i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014.

10 §Stöd får endast ges om energieffektiviseringsåtgärden beräknas medföra att byggnadens energiprestanda, uttryckt som ett primärenergital, förbättras med minst 20 procent.

11 §Stöd får inte ges för

 1. en energieffektiviseringsåtgärd som har påbörjats innan en ansökan om stöd har kommit in till länsstyrelsen, eller

 2. en åtgärd som innebär att en byggnad byter huvudsaklig energibärare från fjärrvärme till el.

Beräkning av stödets storlek

12 §De stödberättigande merkostnaderna för investeringar ska fastställas enligt artikel 38 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014.

13 §Stöd får ges med högst 50 procent av det stödberättigande underlaget enligt 12 § (stödnivån). För medelstora företag får dock stödet uppgå till högst 40 procent och för stora företag högst 30 procent av det stödberättigande underlaget enligt 12 §.

Ansökan om stöd

14 §En ansökan om stöd ska vara skriftlig och lämnas in till länsstyrelsen i det län där fastigheten ligger. Ansökan ska avse en bestämd byggnad och innehålla

 1. en beskrivning av de åtgärder som stöd söks för, inklusive planerad tidpunkt för påbörjande och färdigställande,

 2. en förteckning över merkostnader för investeringen,

 3. de uppgifter som länsstyrelsen behöver för att kontrollera att kraven i 15 § är uppfyllda, och

 4. de övriga uppgifter som länsstyrelsen behöver för att pröva ansökan.

Till ansökan ska bygglov för energieffektiviseringsåtgärden bifogas om inte stödmottagaren gör sannolikt att bygglov inte krävs för åtgärden.

15 §Den energieffektiviseringsåtgärd och de merkostnader för investeringar som ansökan avser ska vara godkända av en oberoende expert.

Beslut om stöd

16 §Länsstyrelsen prövar frågor om stöd.

17 §Ett beslut om stöd ska innehålla

 1. uppgift om vilken byggnad som stödet ges för,

 2. uppgift om den fastställda stödnivån för stödmottagaren och storleken på det preliminära stödbeloppet,

 3. uppgift om när energieffektiviseringsåtgärden senast ska färdigställas enligt 18 §,

 4. uppgift om när stödmottagaren senast ska ansöka om slutlig utbetalning enligt 19 §, och

 5. de övriga villkor som behövs för att tillgodose syftet med stödet.

18 §En energieffektiviseringsåtgärd ska påbörjas inom sex månader från beslutet om stöd och färdigställas inom två år från dagen för påbörjandet.

Länsstyrelsen får i enskilda fall besluta om andra tidsgränser om det finns särskilda skäl.

Ansökan om utbetalning av stöd

19 §När energieffektiviseringsåtgärden är färdigställd ska stödmottagaren ansöka om utbetalning. Ansökan ska ha kommit in till länsstyrelsen senast tre månader efter att energieffektiviseringsåtgärden har färdigställts.

Länsstyrelsen får i enskilda fall besluta om att förlänga tiden med högst tre månader.

20 §Stödmottagaren ska i ansökan om utbetalning redovisa vilken åtgärd som har genomförts, merkostnaderna för investeringen och vilken energieffektivisering som beräknas ha uppnåtts.

Till ansökan ska även bifogas ett intyg från en oberoende expert om att uppgifterna i ansökan är korrekta.

Utbetalning av stöd

21 §Högst 50 procent av det preliminära stödet får betalas ut i samband med beslutet om stöd.

Om länsstyrelsen beslutat om andra tidsgränser enligt 18 § andra stycket får den resterande delen av det preliminära stödet betalas ut före utgången av 2024, även om länsstyrelsen bedömer att energieffektiviseringsåtgärden inte är färdigställd. Stödmottagaren ska i ett sådant fall på begäran av länsstyrelsen lämna de ytterligare handlingar eller uppgifter som behövs för utbetalningen.

22 §Länsstyrelsen ska efter ansökan som avses i 19 och 20 §§ fatta ett utbetalningsbeslut där stödets storlek slutligt bestäms.

23 §Länsstyrelsen ska besluta att det beviljade stödet helt eller delvis inte ska betalas ut om

 1. den som har sökt eller tagit emot stöd genom att lämna oriktiga uppgifter har orsakat att stödet beviljats felaktigt eller med för högt belopp,

 2. stödet av något annat skäl än vad som framgår av 1 har beviljats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren skäligen borde ha insett detta,

 3. stödet helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte har använts för den energieffektiviseringsåtgärd som stödet beviljats för,

 4. mottagaren inte har gett in en sådan ansökan om utbetalning som avses i 19 och 20 §§, eller

 5. ett villkor för stödet i något annat avseende inte har följts.

24 §Boverket betalar ut stöd enligt denna förordning.

25 §Stödet ska betalas ut till den som vid tidpunkten för länsstyrelsens utbetalningsbeslut är antecknad som fastighetsägare, innehavare av tomträtt eller ägare av byggnad som tillhör någon annan än fastighetsägaren i fastighetsregistret.

26 §Stöd får inte betalas ut till ett företag som är föremål för betalningskrav på grund av ett beslut av Europeiska kommissionen som förklarar ett stöd olagligt och oförenligt med den inre marknaden.

Återbetalningsskyldighet och avräkning

27 §En stödmottagare är återbetalningsskyldig om stödet inte skulle ha betalats ut enligt 23 §.

På det belopp som en stödmottagare är återbetalningsskyldig för ska ränta enligt räntelagen (1975:635) betalas.

28 §Om en stödmottagare är återbetalningsskyldig, ska länsstyrelsen besluta att helt eller delvis kräva tillbaka stödet tillsammans med ränta.

Om det finns särskilda skäl för det, får länsstyrelsen sätta ned kravet på återbetalning och ränta helt eller delvis.

29 §Om en stödmottagare är återbetalningsskyldig eller skyldig att betala ränta enligt denna förordning, får ett krav på återbetalning av stöd och på ränta räknas av mot en annan utbetalning av stöd enligt förordningen.

Tillsyn, uppföljning och uppgiftsskyldighet

30 §Länsstyrelsen ska utöva tillsyn över att villkoren för stödet följs.

31 §Boverket ska följa upp att syftet med stödet tillgodoses och varje år i samband med sin årsredovisning rapportera till regeringen hur medlen använts och vilka resultat som uppnåtts.

32 §Den som ansökt om eller tagit emot stöd ska på begäran lämna de uppgifter som länsstyrelsen och Boverket behöver för att utöva tillsyn, följa upp och utvärdera stödet.

Offentliggörande, rapportering och registerföring

33 §I 12 a § första stycket 1 lagen (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler finns bestämmelser om offentliggörande och rapportering. Länsstyrelsen ska föra de register som avses i artikel 12 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014.

Bemyndigande

34 §Boverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

Överklagande

35 §Länsstyrelsens beslut enligt denna förordning får överklagas till Boverket.

I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut av Boverket än beslut i ett överklagat ärende enligt 22, 23, 26 eller 29 § får dock inte överklagas.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2021:664

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2021.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2020 2021 2022
Schablonbelopp 177 100 183 700 187 550

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2020 2021 2022
Räntesats 0,50 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10 0,23

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...