Inledande bestämmelser

1 §Stöd enligt denna förordning får, i mån av tillgång på medel, ges för energieffektiviseringsåtgärder i flerbostadshus. Stöd får endast ges för ansökningar som har beviljats enligt 16 och 17 §§ före utgången av 2022. Beviljade preliminära stödbelopp får inte höjas.

Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

Förordning (2024:139)

1 a §Stöd får lämnas om stödmottagaren

 1. tillåter Europeiska kommissionen, Europeiska byrån för bedrägeribekämpning och Europeiska revisionsrätten att utöva sina rättigheter, däribland att genomföra utredningar, kontroller på plats och inspektioner, i enlighet med artikel 129.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012,

 2. ser till att kraven i 1 även följs av den som utför eller medverkar till arbetet med projektet, och

 3. ger Ekonomistyrningsverket möjlighet att besöka stödmottagaren och där ta del av ytterligare nödvändig information.

Förordning (2021:1295)

Innebörden av vissa ord och uttryck

2 §Uttrycken energiprestanda och oberoende expert som används i denna förordning har samma betydelse som i lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader och föreskrifter som har meddelats med stöd av den lagen.

3 §Uttrycken stora, medelstora och små företag som används i denna förordning har samma betydelse som i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget.

Stödberättigade aktörer och stödberättigande byggnader

4 §Stöd får endast ges till fastighetsägare, innehavare av tomträtt och ägare av byggnad som tillhör någon annan än fastighetsägaren.

5 §Stöd får endast ges för en byggnad som

 1. till övervägande del innehåller bostadslägenheter som upplåts med hyresrätt, kooperativ hyresrätt eller bostadsrätt, och

 2. har en energiprestanda som, uttryckt som ett primärenergital, överstiger 100 kWh/m2 och år.

6 §Stöd får endast ges om den som genomför åtgärderna är godkänd för F-skatt.

Utländska företagare eller företag får i stället visa upp intyg eller en annan handling som visar att företagaren eller företaget i sitt hemland genom registrering eller på annat sätt genomgår motsvarande kontroll i fråga om skatter och avgifter.

7 §Stöd får endast ges om den som genomför åtgärderna medverkar till att utbilda nya yrkesarbetande inom byggsektorn genom aktiv samverkan med relevanta gymnasieskolor och Arbetsförmedlingen samt genom att ta emot lärlingar i färdigutbildning.

Länsstyrelsen får i enskilda fall besluta om undantag från att medverka till utbildning om det finns särskilda skäl.

8 §Stöd får inte ges till företag i svårigheter enligt definitionen i punkt 20 i Europeiska kommissionens meddelande om riktlinjer för statligt stöd till undsättning och omstrukturering av icke-finansiella företag i svårigheter (2014/C 249/01).

Stödberättigande åtgärder

9 §Stöd får ges som ett investeringsstöd till energieffektivitetsåtgärder i enlighet med de förutsättningar och begränsningar som anges i kapitel I och artiklarna 38 och 38 a i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014.

Om uppgifter om ett stöd till ett företag ska offentliggöras enligt artikel 9 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014, får stödet endast beviljas om företaget samtycker till offentliggörandet.

Förordning (2024:139)

10 §Stöd får endast ges om energieffektiviseringsåtgärden beräknas medföra att byggnadens energiprestanda, uttryckt som ett primärenergital, förbättras med minst 20 procent.

11 §Stöd får inte ges för

 1. en energieffektiviseringsåtgärd som har påbörjats innan en ansökan om stöd har kommit in till länsstyrelsen, eller

 2. en åtgärd som innebär att en byggnad byter huvudsaklig energibärare från fjärrvärme till el.

Beräkning av stödets storlek

12 §De stödberättigande merkostnaderna för investeringar ska fastställas enligt artiklarna 38 och 38 a i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014.

Förordning (2024:139)

13 §Stöd får ges med högst 50 procent av det stödberättigande underlaget enligt 12 § (stödnivån). För medelstora företag får dock stödet uppgå till högst 40 procent och för stora företag högst 30 procent av det stödberättigande underlaget enligt 12 §.

Ansökan om stöd

14 §En ansökan om stöd ska vara skriftlig och lämnas in till länsstyrelsen i det län där fastigheten ligger. Ansökan ska avse en bestämd byggnad och innehålla

 1. en beskrivning av de åtgärder som stöd söks för, inklusive planerad tidpunkt för påbörjande och färdigställande,

 2. en förteckning över merkostnader för investeringen,

 3. de uppgifter som länsstyrelsen behöver för att kontrollera att kraven i 15 § är uppfyllda, och

 4. de övriga uppgifter som länsstyrelsen behöver för att pröva ansökan.

Till ansökan ska bygglov för energieffektiviseringsåtgärden bifogas om inte stödmottagaren gör sannolikt att bygglov inte krävs för åtgärden.

15 §Den energieffektiviseringsåtgärd och de merkostnader för investeringar som ansökan avser ska vara godkända av en oberoende expert.

Beslut om stöd

16 §Länsstyrelsen prövar frågor om stöd.

17 §Ett beslut om stöd ska innehålla

 1. uppgift om vilken byggnad som stödet ges för,

 2. uppgift om den fastställda stödnivån för stödmottagaren och storleken på det preliminära stödbeloppet,

 3. uppgift om när energieffektiviseringsåtgärden senast ska färdigställas enligt 18 §,

 4. uppgift om när stödmottagaren senast ska ansöka om slutlig utbetalning enligt 19 §, och

 5. de övriga villkor som behövs för att tillgodose syftet med stödet.

Om finansieringen kommer från Europeiska unionen ska beslutet om stöd förenas med villkor om att stödmottagaren ska informera om detta och säkerställa unionsfinansieringens synlighet i enlighet med artikel 34.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/241 av den 12 februari 2021 om inrättande av faciliteten för återhämtning och resiliens.

Förordning (2021:1295)

18 §En energieffektiviseringsåtgärd ska påbörjas inom sex månader från beslutet om stöd och färdigställas inom två år från dagen för påbörjandet.

Länsstyrelsen får i enskilda fall besluta om andra tidsgränser om det finns särskilda skäl. Ett beslut får dock inte innebära att ett färdigställande ska ske senare än att en komplett ansökan om utbetalning har kommit in till länsstyrelsen senast den 1 september 2027 i enlighet med 19 § andra stycket.

Förordning (2024:139)

Ansökan om utbetalning av stöd

19 §När energieffektiviseringsåtgärden är färdigställd ska stödmottagaren ansöka om utbetalning. Ansökan ska ha kommit in till länsstyrelsen senast tre månader efter att energieffektiviseringsåtgärden har färdigställts.

Länsstyrelsen får i enskilda fall besluta om att förlänga tiden med högst tre månader. En komplett ansökan om utbetalning ska dock ha kommit in till länsstyrelsen senast den 1 september 2027.

Förordning (2024:139)

20 §Stödmottagaren ska i ansökan om utbetalning redovisa vilken åtgärd som har genomförts, merkostnaderna för investeringen och vilken energieffektivisering som beräknas ha uppnåtts.

Till ansökan ska även bifogas ett intyg från en oberoende expert om att uppgifterna i ansökan är korrekta.

Utbetalning av stöd

21 §Högst 50 procent av det preliminära stödet får betalas ut i samband med beslutet om stöd.

Om länsstyrelsen beslutat om andra tidsgränser enligt 18 § andra stycket får den resterande delen av det preliminära stödet betalas ut före utgången av 2024, även om länsstyrelsen bedömer att energieffektiviseringsåtgärden inte är färdigställd. Stödmottagaren ska i ett sådant fall på begäran av länsstyrelsen lämna de ytterligare handlingar eller uppgifter som behövs för utbetalningen.

22 §Länsstyrelsen ska efter ansökan som avses i 19 och 20 §§ fatta ett utbetalningsbeslut där stödets storlek slutligt bestäms. Stödets storlek får dock inte bestämmas till ett högre belopp än det preliminära stödbeloppet enligt 17 § 2.

Ett beslut om slutlig utbetalning ska fattas senast vid sådan tid att utbetalningen kan ske före utgången av 2027.

Förordning (2024:139)

23 §Länsstyrelsen ska besluta att det beviljade stödet helt eller delvis inte ska betalas ut om

 1. den som har sökt eller tagit emot stöd genom att lämna oriktiga uppgifter har orsakat att stödet beviljats felaktigt eller med för högt belopp,

 2. stödet av något annat skäl än vad som framgår av 1 har beviljats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren skäligen borde ha insett detta,

 3. stödet helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte har använts för den energieffektiviseringsåtgärd som stödet beviljats för,

 4. mottagaren inte har gett in en sådan ansökan om utbetalning som avses i 19 och 20 §§, eller

 5. ett villkor för stödet i något annat avseende inte har följts.

24 §Boverket betalar ut stöd enligt denna förordning.

25 §Stödet ska betalas ut till den som vid tidpunkten för länsstyrelsens utbetalningsbeslut är antecknad som fastighetsägare, innehavare av tomträtt eller ägare av byggnad som tillhör någon annan än fastighetsägaren i fastighetsregistret.

26 §Stöd får inte betalas ut till ett företag som är föremål för betalningskrav på grund av ett beslut av Europeiska kommissionen som förklarar ett stöd olagligt och oförenligt med den inre marknaden.

Återbetalningsskyldighet och avräkning

27 §En stödmottagare är återbetalningsskyldig om stödet inte skulle ha betalats ut enligt 23 §.

På det belopp som en stödmottagare är återbetalningsskyldig för ska ränta enligt räntelagen (1975:635) betalas.

28 §Om en stödmottagare är återbetalningsskyldig, ska länsstyrelsen besluta att helt eller delvis kräva tillbaka stödet tillsammans med ränta.

Om det finns särskilda skäl för det, får länsstyrelsen sätta ned kravet på återbetalning och ränta helt eller delvis.

29 §Om en stödmottagare är återbetalningsskyldig eller skyldig att betala ränta enligt denna förordning, får ett krav på återbetalning av stöd och på ränta räknas av mot en annan utbetalning av stöd enligt förordningen.

Tillsyn, uppföljning och uppgiftsskyldighet

30 §Länsstyrelsen ska utöva tillsyn över att villkoren för stödet följs.

31 §Boverket ska följa upp att syftet med stödet tillgodoses och varje år i samband med sin årsredovisning rapportera till regeringen hur medlen använts och vilka resultat som uppnåtts.

Ekonomistyrningsverket ska i revisionssyfte följa upp stödet och begära in nödvändiga uppgifter från stödmottagare.

Förordning (2021:1295)

32 §Den som ansökt om eller tagit emot stöd ska

 1. bevara dokumentation i enlighet med artikel 132 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, och

 2. på begäran lämna de uppgifter som länsstyrelsen, Boverket och Ekonomistyrningsverket behöver för att utöva tillsyn, följa upp och utvärdera stödet.

Förordning (2021:1295)

Offentliggörande, rapportering och registerföring

33 §I 12 a § första stycket 1 lagen (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler finns bestämmelser om offentliggörande och rapportering. Länsstyrelsen ska föra de register som avses i artikel 12 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014.

Bemyndigande

34 §Boverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

Överklagande

35 §Länsstyrelsens beslut enligt denna förordning får överklagas till Boverket.

I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut av Boverket än beslut i ett överklagat ärende enligt 22, 23, 26 eller 29 § får dock inte överklagas.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2021:664

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2021.

2021:1295

 1. Denna förordning träder i kraft den 24 januari 2022.

 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för ansökningar som har beviljats stöd före ikraftträdandet.

2024:139

Denna förordning träder i kraft den 9 april 2024.