Denna förordning upphör att gälla den 30 juni 2022.

Inledande bestämmelser

1 §I denna förordning finns bestämmelser om statligt stöd till vissa arrangörer som, med beaktande av smittläget, planerat för att anordna evenemang som sedan till följd av restriktioner med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19 inte kan genomföras eller begränsas i väsentlig utsträckning. Det finns även bestämmelser om stöd till underleverantörer till en sådan arrangör.

2 §Denna förordning är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

3 §Med evenemang avses i denna förordning en allmän sammankomst eller offentlig tillställning enligt 2 kap. 1–3 §§ ordningslagen (1993:1617) som arrangeras vid ett tillfälle. Med ett evenemang avses också en sammanhållen serie allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar som anordnas av samma arrangör under en avgränsad tid.

4 §Stöd enligt denna förordning får lämnas i enlighet med Europeiska kommissionens beslut den 2 juli 2021 i ärende SA.63116 (2021/N), Europeiska kommissionens beslut den 13 december 2021 i ärende SA.100911 (2021/N) och Europeiska kommissionens beslut den 23 februari 2022 i ärende SA.101687 (2022/N).

Förordning (2022:141)

Mottagare av stöd

5 §Stöd enligt denna förordning får lämnas till en arrangör av ett evenemang som före den 1 april 2022 fick begränsas med stöd av 7 eller 13 § lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19.

Stöd enligt första stycket får inte avse ett evenemang som till mer än ringa del ingår i idrottsrörelsens ordinarie träningsverksamhet eller tävlingsverksamhet.

Förordning (2022:274)

6 §Stöd får även lämnas till konstnärliga aktörer, ljud- och ljustekniker eller andra underleverantörer som för att genomföra evenemanget har anlitats av en arrangör som beviljats stöd eller uppfyller kraven för att beviljas stöd enligt 5 och 7 §§.

Förutsättningar för stöd

7 §För att en arrangör ska ha rätt till stöd gäller att arrangören vid tidpunkten för prövningen av ansökan

 1. är godkänd för F-skatt enligt 9 kap. 1 § skatteförfarandelagen (2011:1244),

 2. är en sådan stiftelse, förening eller ett sådant registrerat trossamfund som undantas från skattskyldighet enligt 7 kap. 3 § inkomstskattelagen (1999:1229), eller

 3. är en ideell förening vars organisationsnummer har fastställts senast vid utgången av 2019.

Som förutsättning för stöd gäller även att

 1. motsvarande evenemang arrangerades 2019 eller att arrangören är en aktör med historik av att genomföra liknande evenemang,

 2. evenemanget eller, om evenemanget är en sådan sammanhållen serie som avses i 3 §, del av evenemanget genomförs eller skulle ha genomförts mellan den 1 juni 2021 och den 30 juni 2022,

 3. evenemanget riktar sig till minst 250 deltagare,

 4. evenemanget har offentliggjorts eller fastställts i en plan för verksamheten,

 5. evenemanget måste ställas in eller begränsas i väsentlig utsträckning på grund av föreskrifter som meddelas med stöd av 7 eller 13 § lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 och som gäller vid den tidpunkt arrangören beslutar att ställa in eller begränsa evenemanget eller som gäller vid tidpunkten för evenemangets genomförande, och

 6. beslutet att ställa in eller begränsa evenemanget har offentliggjorts eller på annat sätt dokumenterats.

Vid bedömningen av om förutsättningarna i andra stycket 5 är uppfyllda ska det beaktas om arrangören genom att vidta åtgärder som skäligen kan krävas har kunnat undvika att ställa in eller i väsentlig omfattning begränsa arrangemanget.

Förordning (2022:141)

8 §För att en underleverantör ska ha rätt till stöd gäller att

 1. underleverantören uppfyller kraven i 7 § första stycket, och

 2. arrangören som anlitat underleverantören har beviljats stöd eller uppfyller kraven för att beviljas stöd enligt 5 och 7 §§.

9 §Stöd får inte lämnas till en arrangör eller en underleverantör som

 1. per den 31 december 2019 var i ekonomiska svårigheter i den mening som avses i artikel 2.18 i Europeiska kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget,

 2. vid tidpunkten för prövningen av ansökan är föremål för betalningskrav på grund av ett beslut av Europeiska kommissionen som förklarat ett stöd olagligt och oförenligt med den inre marknaden, eller

 3. vid tidpunkten för prövningen av ansökan har meddelats näringsförbud.

Om företaget är en juridisk person gäller första stycket 3 även den eller de fysiska personer som har ett betydande inflytande i verksamheten.

Stödets omfattning

10 §Stöd enligt denna förordning lämnas för kostnader som är direkt nödvändiga för evenemanget och som har uppstått efter den 1 januari 2021.

Stöd enligt denna förordning får inte lämnas för

 1. fasta kostnader i den mening som avses i 13 § förordningen (2021:126) om ordinarie omställningsstöd,

 2. kostnader som sökanden har fått eller kommer att få ersättning för i form av försäkringsersättning, skadestånd eller statligt stöd,

 3. kostnader som utgörs av ingående mervärdesskatt som sökanden har rätt att göra avdrag för enligt 8 kap. mervärdesskattelagen (1994:200) eller få återbetald enligt 10 kap. samma lag,

 4. kostnader som motsvaras av en intäkt hos någon som ingår i samma koncern av sådant slag som anges i 1 kap. 4 § årsredovisningslagen (1995:1554), eller

 5. kostnader som kunde ha undvikits när beslut fattades om att evenemanget begränsades i väsentlig utsträckning eller ställdes in.

Från kostnaderna enligt första stycket ska alla eventuella intäkter som kommer från evenemanget avräknas.

Om evenemanget är en sådan sammanhållen serie som avses i 3 § och serien inte är avslutad den 30 juni 2022 lämnas ersättning för kostnader enligt första stycket som är hänförliga till den del av evenemanget som har genomförts eller skulle ha genomförts före den 1 juli 2022. Från kostnaderna ska sådana intäkter enligt tredje stycket avräknas som är hänförliga till den del av evenemanget som har genomförts eller skulle ha genomförts senast den 30 juni 2022.

Förordning (2022:141)

Stödets storlek

11 §Stöd till en arrangör eller en underleverantör får lämnas med högst 90 procent av kostnaderna enligt 10 §. Stödet till en arrangör eller en underleverantör får dock inte överstiga ett belopp om maximalt 22.500.000 kronor. Om en arrangör eller en underleverantör vid tidpunkten för prövningen av ansökan ingår i en koncern av sådant slag som anges i 1 kap. 4 § årsredovisningslagen (1995:1554) avser det maximala beloppet hela koncernen. Från det maximala beloppet ska avdrag göras för följande stöd eller lån som beviljats arrangören eller underleverantören eller ett annat företag i samma koncern som arrangören eller underleverantören där koncernen är av sådant slag som anges i 1 kap. 4 § årsredovisningslagen (1995:1554):

 1. stöd enligt denna förordning,

 2. stöd enligt förordningen (2020:237) om statligt stöd när vissa lokalhyresgäster fått rabatt på hyran,

 3. stöd för stödperioden juni och juli 2020 enligt förordningen (2020:838) om omställningsstöd för maj–juli 2020,

 4. lån enligt 13 § förordningen (2021:57) om statligt lån till arrangörer och återförsäljare av paketresor till följd av spridningen av sjukdomen covid-19,

 5. lån enligt 13 § förordningen (2021:814) om statligt lån för betalning av skulder för vissa avbeställda eller inställda paketresor till följd av spridningen av sjukdomen covid-19, och

 6. stöd enligt förordningen (2021:273) om statligt stöd när vissa lokalhyresgäster fått rabatt på hyran under 2021.

Förordning (2022:141)

Ansökan om stöd

12 §Skatteverket prövar frågor om stöd enligt denna förordning.

13 §En arrangör eller en underleverantör som ansöker om stöd ska registrera det evenemang som ska ligga till grund för ansökan elektroniskt på ett formulär som fastställs av Skatteverket.

14 §En ansökan om stöd ska göras elektroniskt på ett formulär som fastställs av Skatteverket. De uppgifter som lämnas i en ansökan om stöd enligt denna förordning ska lämnas på heder och samvete.

Ansökan om stöd ska ha kommit in till Skatteverket senast den 16 maj 2022.

Om arrangören eller underleverantören har fått ett positivt förhandsbesked enligt 19 § ska ansökan om stöd dock i stället ha kommit in till Skatteverket senast den 31 augusti 2022.

Förordning (2022:141)

15 §En ansökan om stöd ska innehålla de uppgifter som krävs för att bedöma om sökanden är berättigad till stöd enligt 511 §§.

I fråga om 10 § ska ansökan innehålla uppgifter om vilka

 1. intäkter och kostnader som sökanden haft för det inställda evenemanget, eller intäkter och kostnader som sökanden haft för att hålla evenemanget i begränsad omfattning,

 2. föreskrifter enligt 7 eller 13 § lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 som har medfört att evenemanget begränsats i väsentlig utsträckning eller ställts in,

 3. åtgärder som sökanden vidtagit för att begränsa sina kostnader med anledning av att evenemanget begränsats i väsentlig utsträckning eller ställts in, och

 4. andra statliga stöd och andra ersättningar som sökanden fått eller kommer att få för kostnader som avser evenemanget.

Till ansökan ska även det underlag som ligger till grund för de uppgifter som avses i andra stycket 1 bifogas i den form som Skatteverket bestämmer.

16 §Om det sökta stödet överstiger 100.000 kronor får Skatteverket bestämma att det underlag som ligger till grund för de uppgifter som avses i 15 § andra stycket 1 ska granskas av en revisor.

Revisorn ska granska räkenskapsmaterial, sammanställningar och annat underlag som ligger till grund för uppgifterna i ansökan. Granskningen ska utföras med professionell skepticism och vara så ingående och omfattande som god revisionssed kräver.

Revisorn ska granska de uppgifter i ansökan som yttrandet avser och rapportera sina iakttagelser. Granskningen ska utföras av en auktoriserad eller godkänd revisor eller ett registrerat revisionsbolag.

Om ett företag ansöker om evenemangsstöd för fler än ett evenemang gäller vad som anges i andra och tredje stycket för respektive evenemang var för sig.

17 §Om sökanden är en underleverantör ska ansökan, utöver de uppgifter som framgår av 15 §, även innehålla uppgifter om vilken arrangör som anlitat sökanden och för vilket evenemang. Om arrangören inte ansökt om stöd enligt denna förordning ska även de uppgifter som krävs för att bedöma om arrangören varit berättigad till stöd ingå i underleverantörens ansökan.

18 §Den som ansöker om stöd ska på begäran av Skatteverket inom den tid som myndigheten bestämmer lämna de ytterligare handlingar eller de uppgifter som behövs för prövningen. Om sökanden inte följer en begäran, får ansökan prövas i befintligt skick.

Förhandsbesked

19 §En arrangör som planerar att genomföra ett evenemang under perioden den 1 september 2021 till och med den 30 juni 2022 kan ansöka om att få ett förhandsbesked från Skatteverket. Skatteverket ska därvid pröva om evenemanget uppfyller kraven enligt 5 §, 7 § andra stycket 1–4 och om arrangören uppfyller kravet enligt 9 § första stycket 1.

En underleverantör till en arrangör som planerar att genomföra ett evenemang under perioden den 1 januari 2022 till och med den 30 juni 2022 kan ansöka om att få ett förhandsbesked från Skatteverket. Skatteverket ska därvid pröva om evenemanget uppfyller kraven enligt 5 §, 7 § andra stycket 1–4 och om underleverantören uppfyller kravet enligt 9 § första stycket 1.

Förordning (2022:141)

20 §En ansökan om förhandsbesked ska göras elektroniskt på ett av Skatteverket fastställt formulär.

Ansökan om förhandsbesked ska ha kommit in till Skatteverket senast den 16 maj 2022.

Förordning (2022:141)

21 §En ansökan om förhandsbesked ska innehålla de uppgifter som krävs för att bedöma om evenemanget uppfyller kraven enligt 5 § och 7 § andra stycket 1–4 och om sökanden uppfyller kravet enligt 9 § första stycket 1. Till en ansökan om förhandsbesked ska det även bifogas en uppskattning av de kostnader som ansökan om stöd kan komma att omfatta enligt 15 § andra stycket 1.

Förordning (2022:141)

22 §Ett förhandsbesked är bindande i den del det avser prövningen av om kraven enligt 5 §, 7 § andra stycket 1–4 och 9 § första stycket 1 är uppfyllda. Förhandsbeskedet ska innehålla uppgift om preliminärt stödbelopp baserat på den uppskattning av kostnader som lämnats enligt 21 §.

Ett positivt förhandsbesked får beslutas senast den 30 juni 2022.

Förordning (2022:144)

23 §En arrangör eller en underleverantör som har fått ett positivt förhandsbesked enligt 19 § kan ansöka om stöd om arrangören har beslutat att ställa in eller väsentligen begränsa evenemanget. En sådan ansökan ska innehålla förhandsbeskedet och de uppgifter som krävs enligt 15 §.

Förordning (2022:141)

Utbetalning av stöd

24 §Stöd betalas ut av Skatteverket.

Hinder mot utbetalning

25 §Skatteverket får besluta att stöd helt eller delvis inte ska betalas ut om

 1. mottagaren genom oriktiga uppgifter eller på annat sätt har orsakat att stödet har bestämts felaktigt eller med för högt belopp, eller

 2. stödet av någon annan orsak har bestämts felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren skäligen borde ha insett detta.

Uppföljning av utbetalt stöd

26 §Skatteverket ansvarar för uppföljning av stöd som har betalats ut enligt denna förordning.

En stödmottagare ska på Skatteverkets begäran lämna de uppgifter som behövs för uppföljning av det stöd som har betalats ut.

Återbetalning av stöd

27 §En stödmottagare är återbetalningsskyldig om det finns grund för det enligt 25 §.

På det belopp som en stödmottagare är återbetalningsskyldig för ska ränta betalas från och med den dag som infaller en månad efter det att beslut om återkrav enligt 28 § har fattats och efter en räntesats som vid varje tidpunkt överstiger statens utlåningsränta med två procentenheter.

Återkrav av stöd

28 §Om en stödmottagare är återbetalningsskyldig enligt 27 §, får Skatteverket besluta att helt eller delvis kräva tillbaka stödet med ränta. Kravet eller räntan får sättas ned helt eller delvis om det finns särskilda skäl.

Offentliggörande, rapportering och registerföring

29 §Bestämmelser om offentliggörande, rapportering och registerföring finns i 12 a § lagen (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler och i förordningen (2016:605) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler.

Rätt att meddela föreskrifter

30 §Skatteverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

Överklagande

31 §I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut om att inte bevilja ett förhandsbesked eller att helt eller delvis inte bevilja eller betala ut stöd får dock inte överklagas.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2021:816

 1. Denna förordning träder i kraft den 10 augusti 2021.

 2. Förordningen upphör att gälla den 30 juni 2022. Förordning (2021:1239)

 3. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande i ärenden där ansökan om stöd eller förhandsbesked har kommit in till Skatteverket senast den 16 maj 2022. Förordning (2022:141)

2021:1239

Denna förordning träder i kraft den 31 december 2021.

2022:86

Denna förordning träder i kraft den 7 februari 2022.

2022:141

 1. Denna förordning träder i kraft den 8 mars 2022.

 2. För evenemang som genomförts eller skulle ha genomförts under tiden från och med den 1 juni 2021 till och med den 31 december 2021 gäller 11 § i den äldre lydelsen. Om evenemanget är en serie gäller 11 § i den äldre lydelsen för den del av serien som genomförts eller skulle ha genomförts före den 1 januari 2022.

2022:274

 1. Denna förordning träder i kraft den 3 maj 2022.

 2. Förordningen tillämpas dock för tid från och med den 1 april 2022.