Förordningens innehåll

1 §Denna förordning innehåller kompletterande bestämmelser till lagen (2022:850) om grundläggande omställnings- och kompetensstöd.

Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

Prioritering av medel

2 §Vid behov av prioritering av medel enligt 4 § första stycket lagen (2022:850) om grundläggande omställnings- och kompetensstöd ska de sökande vars anställning ska upphöra eller har upphört ha företräde framför dem som har en anställning.

Offentligt grundläggande omställnings- och kompetensstöd till enskilda personer

3 §Vid prövning av kravet på arbetad tid i 9 § första stycket 1 lagen (2022:850) om grundläggande omställnings- och kompetensstöd får det bortses från den tid då sökanden har fått

  1. föräldrapenningsförmåner eller sjukpenning enligt socialförsäkringsbalken,

  2. dagersättning eller dagpenning för tjänstgöring enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt, eller

  3. omställningsstudiestöd enligt lagen (2022:856) om omställningsstudiestöd.

Det får även bortses från tid med ersättningar inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), i Förenade kungariket eller i Schweiz som motsvarar ersättningar enligt första stycket 1 och 2.

4 §Kravet på inkomst av förvärvsarbete under en kalendermånad enligt 9 § första stycket 2 lagen (2022:850) om grundläggande omställnings- och kompetensstöd är uppfyllt om den sökande har haft en inkomst om minst 25 procent av det inkomstbasbelopp som gäller för det år inkomsterna har intjänats. Med inkomst av förvärvsarbete avses inkomster enligt 59 kap. 812 §§ och 13 § 12 socialförsäkringsbalken.

Inkomster av förvärvsarbete inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), i Förenade kungariket och i Schweiz som motsvarar inkomster enligt 59 kap. 812 §§ och 13 § 12 socialförsäkringsbalken får tillgodoräknas som inkomst i Sverige.

Ersättning till arbetsgivare som finansierar registrerade omställningsorganisationer

5 §Ersättning till arbetsgivare enligt 13 § lagen (2022:850) om grundläggande omställnings- och kompetensstöd lämnas årsvis.

6 §Kammarkollegiet får meddela föreskrifter om de krav som ska gälla för registrering av omställningsorganisationer enligt 14 § lagen (2022:850) om grundläggande omställnings- och kompetensstöd.

Ansökan

7 §En ansökan om ersättning till arbetsgivare ska göras senast nio månader efter det år som ansökan avser.

Om en ansökan inte görs inom den angivna tiden förlorar arbetsgivaren rätten till ersättning, om det inte finns särskilda skäl.

8 §Kammarkollegiet får meddela ytterligare föreskrifter om ansökan.

Uppgiftsskyldighet

9 §Försäkringskassan ska på begäran lämna de uppgifter till Kammarkollegiet som myndigheten behöver i ett ärende enligt lagen (2022:850) om grundläggande omställnings- och kompetensstöd.

10 §Försvarsmakten ska på begäran lämna de uppgifter till Kammarkollegiet om en enskilds dagersättning som myndigheten behöver i ett ärende enligt lagen (2022:850) om grundläggande omställnings- och kompetensstöd.

11 §Centrala studiestödsnämnden ska på begäran lämna de uppgifter till Kammarkollegiet som myndigheten behöver i ett ärende enligt lagen (2022:850) om grundläggande omställnings- och kompetensstöd.

Bemyndigande

12 §Kammarkollegiet får meddela föreskrifter om verkställigheten av lagen (2022:850) om grundläggande omställnings- och kompetensstöd och av denna förordning.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2022:852

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2022 i fråga om 24 och 911 §§ och i övrigt den 30 juni 2022.