Inledande bestämmelser

1 §Grundläggande bestämmelser om omställningsstudiestöd finns i lagen (2022:856) om omställningsstudiestöd. I denna förordning finns kompletterande bestämmelser om sådant stöd.

Denna förordning är meddelad med stöd av

 • 37 § lagen om omställningsstudiestöd i fråga om 36 och 37 §§,

 • 38 § lagen om omställningsstudiestöd i fråga om 38 §,

 • 42 § lagen om omställningsstudiestöd i fråga om 41 och 42 §§, och

 • 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.

Anvisade medel

2 §Centrala studiestödsnämnden får meddela närmare föreskrifter om vad som ska anses utgöra förvärvsarbete i huvudsakligen privat respektive offentlig sektor enligt 4 § lagen (2022:856) om omställningsstudiestöd.

Ord och uttryck

3 §Ord och uttryck i denna förordning har samma betydelse som i lagen (2022:856) om omställningsstudiestöd.

Turordning och förtur

4 §Omställningsstudiestöd lämnas, i den mån som det finns tillgång på medel, i den ordning som ansökningarna kommer in till Centrala studiestödsnämnden.

En studerande som tidigare har fått omställningsstudiestöd för en viss utbildning och som fortsätter denna utbildning har förtur till ytterligare stöd. En studerande som tidigare har fått omställningsstudiestöd under ett visst kalenderhalvår har förtur till ytterligare stöd för utbildning som påbörjas under samma kalenderhalvår.

När studerande har förtur till stöd ska stöd lämnas i den ordning som deras ansökningar om ytterligare stöd kommer in till Centrala studiestödsnämnden.

Förordning (2024:101)

Allmänna förutsättningar

Villkor om förvärvsarbete

4 a §När ramtiden i enlighet med 6 § andra stycket lagen (2022:856) om omställningsstudiestöd ska beräknas från och med dagen före studiestarten ska studiestarten anses vara starten av den period med studier som den studerande ansöker om omställningsstudiestöd för.

Förordning (2024:101)

5 §Ramtiden enligt 6 § första stycket 1 b lagen (2022:856) om omställningsstudiestöd får, om den studerande begär det, i stället avse de 24 månader som närmast föregått den dag den studerandes ansökan om grundläggande omställnings- och kompetensstöd kom in till en omställningsorganisation som han eller hon är anknuten till.

Om studierna har påbörjats innan omställnings- och kompetensstödsansökan kom in beräknas ramtiden i stället från och med dagen före studiestarten. Studiestarten ska då anses vara starten av den period med studier som den studerande ansöker om omställningsstudiestöd för.

Förordning (2024:101)

5 a §Om en studerande som tidigare har fått omställningsstudiestöd återkommer med en ny ansökan om stöd ska Centrala studiestödsnämnden inte göra en ny beräkning av ramtiden. En sådan beräkning ska dock göras om det har gått mer än fem månader mellan den studerandes senaste period med omställningsstudiestöd och starten av den nya period med studier som han eller hon ansöker om omställningsstudiestöd för.

Förordning (2024:101)

6 §Vid prövning av villkoren i 6 § första stycket 1 a och tredje stycket lagen (2022:856) om omställningsstudiestöd får tid då den studerande har fått föräldrapenningsförmåner, graviditetspenning, närståendepenning, rehabiliteringspenning, sjukpenning och smittbärarpenning enligt socialförsäkringsbalken samt dagersättning och dagpenning till totalförsvarspliktiga som tjänstgör enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt jämställas med förvärvsarbete under sammanlagt högst 24 månader. Detsamma gäller tid med motsvarande ersättningar i ett land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), i Förenade kungariket och i Schweiz.

7 §När ramtid ska fastställas enligt 6 § första stycket 1 b lagen (2022:856) om omställningsstudiestöd räknas inte månader när den studerande har fått omställningsstudiestöd, föräldrapenningsförmåner och sjukpenning enligt socialförsäkringsbalken, samt dagersättning och dagpenning till totalförsvarspliktiga som tjänstgör enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt, om inte villkoret samtidigt uppfylls under den månaden. Detsamma gäller tid med motsvarande ersättningar i ett land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), i Förenade kungariket och i Schweiz.

8 §Med inkomst av förvärvsarbete enligt 6 § första stycket 2 lagen (2022:856) om omställningsstudiestöd avses arbetsinkomster enligt 67 kap. 6 § första stycket inkomstskattelagen (1999:1229).

Inkomster under en kalendermånad om minst 25 procent av det inkomstbasbelopp som gäller under det år inkomsterna intjänats motsvarar arbete under en månad. Om det för ett kalenderår inte finns uppgifter om den sökande enligt 26 kap. 19 a och 19 b §§ skatteförfarandelagen (2011:1244) i arbetsgivardeklarationer, ska i stället en inkomst om minst tre inkomstbasbelopp under kalenderåret motsvara arbete under tolv månader.

Inkomster från förvärvsarbete inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), med undantag för Sverige, i Förenade kungariket och i Schweiz som motsvarar arbetsinkomster enligt 67 kap. 6 § första stycket inkomstskattelagen får tillgodoräknas som inkomst i Sverige.

9 §För att förvärvsarbete ska anses ha varit den studerandes huvudsyssla under en kalendermånad enligt 6 § tredje stycket lagen (2022:856) om omställningsstudiestöd får den studerande inte under samma tid ha tagit emot studiemedel enligt studiestödslagen (1999:1395) eller studiestartsstöd enligt lagen (2017:527) om studiestartsstöd, eller under mer än halva månaden ha tagit emot omställningsstudiestöd enligt lagen om omställningsstudiestöd.

10 §Centrala studiestödsnämnden får meddela

 1. ytterligare föreskrifter om hur ramtiden enligt 6 § lagen (2022:856) om omställningsstudiestöd, 4 a och 5 §§ ska beräknas,

 2. ytterligare föreskrifter om hur tid som jämställs med förvärvsarbete enligt 6 § ska beräknas, hur tid som inte ska räknas enligt 7 § ska beräknas och vilka motsvarande utländska ersättningar som ska få jämställas med förvärvsarbete eller räknas bort,

 3. föreskrifter om krav på minsta omfattning för att tid enligt 6 § ska få jämställas med förvärvsarbete,

 4. närmare föreskrifter om hur inkomster av förvärvsarbete enligt 8 § ska beräknas och hur inkomster ska räknas för studerande som har haft arbetsinkomster i ett annat land än Sverige,

 5. närmare föreskrifter om villkor för huvudsyssla och beräkning av tid med studiemedel, studiestartsstöd och omställningsstudiestöd enligt 9 §, och

 6. närmare föreskrifter om hur tiden med förvärvsarbete enligt 6 § lagen om omställningsstudiestöd ska beräknas.

Förordning (2024:101)

Utbildning som omställningsstudiestöd får lämnas för

11 §Av 13 § första stycket lagen (2022:856) om omställningsstudiestöd framgår att omställningsstudiestöd får lämnas för studier i Sverige. Med studier i Sverige avses studier som inte anses vara utlandsstudier enligt 3 kap. 20 § studiestödsförordningen (2000:655).

12 §Omställningsstudiestöd får lämnas för utbildning

 1. vid en läroanstalt, och

 2. hos en annan utbildningsanordnare, om inte utbildningen på grund av omständigheter som rör utbildningen eller av något annat särskilt skäl inte rimligen bör ge rätt till omställningsstudiestöd.

Övriga förutsättningar för omställningsstudiestöd

Studiernas omfattning

13 §Vid studier på utbildning som bedrivs enligt högskolelagen (1992:1434), högskoleförordningen (1993:100) eller lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina motsvarar en och en halv högskolepoäng en veckas studier på heltid.

14 §Vid andra studier än sådana som anges i 13 § avses med vecka en hel kalendervecka.

Om studietiden inte omfattar ett visst antal hela kalenderveckor och utbildningen inte pågår hela den första och den sista kalenderveckan, ska studietiden anses omfatta ytterligare en hel kalendervecka om studietiden under den första och den sista veckan sammanlagt uppgår till minst sju dagar.

Även om det inte finns en sammanhängande studietid om minst en kalendervecka kan omställningsstudiestöd lämnas för den veckan om studietakten beräknat på hela veckan uppgår till minst 20 procent.

15 §Centrala studiestödsnämnden får meddela

 1. ytterligare föreskrifter om vad som ska anses vara studier på heltid respektive deltid, om detta inte framgår av någon författning eller den kursplan eller motsvarande som gäller för utbildningen,

 2. ytterligare föreskrifter om beräkningen av förvärvsarbetets omfattning enligt 17 § lagen (2022:856) om omställningsstudiestöd, och

 3. närmare föreskrifter om tillämpningen av 13 och 14 §§ i fråga om studiernas omfattning.

Prövning av studieresultat

16 §Vid studier på högskoleutbildningar som anordnas av statliga universitet och högskolor som omfattas av högskolelagen (1992:1434) eller av enskilda utbildningsanordnare som har tillstånd att utfärda examen enligt lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina är normal studietakt att den studerande ska ha klarat av

 1. 62,5 procent av sitt studieåtagande under de första 40 veckorna med omställningsstudiestöd eller studiemedel enligt studiestödslagen (1999:1395) för heltidsstudier, och

 2. 75,0 procent av sitt studieåtagande för studier som därefter bedrivs med omställningsstudiestöd eller studiemedel enligt studiestödslagen.

Centrala studiestödsnämnden får meddela

 1. föreskrifter om vad som är normal studietakt vid studier på annan utbildning än sådan som anges i första stycket, och

 2. närmare föreskrifter om de villkor som anges i 19 § lagen (2022:856) om omställningsstudiestöd med prövning av studieresultat.

Beräkning av omställningsstudiestöd

17 §Centrala studiestödsnämnden får meddela närmare föreskrifter om

 1. omräkning av inkomst till motsvarande heltidsarbete enligt 25 § lagen (2022:856) om omställningsstudiestöd, och

 2. beräkning av omställningsstudielånet enligt 26 § lagen om omställningsstudiestöd.

Omställningsstudiestöd under sjukdom och ledighet

Sjukdom

18 §Bestämmelserna i 3 kap. 26–32 §§ studiestödsförordningen (2000:655) om studiemedel under sjukdom ska också tillämpas när det gäller omställningsstudiestöd.

Vård av barn

19 §Bestämmelserna i 3 kap. 32 a och 32 b §§ studiestödsförordningen (2000:655) om studiemedel vid tillfällig vård av barn ska också tillämpas när det gäller omställningsstudiestöd.

Närståendevård

20 §Bestämmelserna i 3 kap. 32 d och 32 e §§ studiestödsförordningen (2000:655) om studiemedel vid vård av närstående ska också tillämpas när det gäller omställningsstudiestöd.

Omställningsstudiestöd i samband med att ett barn har avlidit

21 §Bestämmelserna i 3 kap. 32 g och 32 h §§ studiestödsförordningen (2000:655) om studiemedel i samband med att ett barn har avlidit ska också tillämpas när det gäller omställningsstudiestöd.

Beräkning av antalet veckor med omställningsstudiestöd

22 §Omställningsstudiestöd som lämnas i samband med sjukdom, vård av barn eller närstående eller i samband med att ett barn under 18 år har avlidit, ska räknas med vid beräkningen av det antal veckor som stöd högst får lämnas för enligt 21 § lagen (2022:856) om omställningsstudiestöd.

Centrala studiestödsnämnden får meddela närmare föreskrifter om omställningsstudiestöd enligt 1821 §§ vid sjukdom, vård av barn eller närstående och i samband med att ett barn under 18 år har avlidit.

Avskrivning av lån som tagits emot under sjukdom och viss ledighet

23 §Bestämmelserna i 4 kap. 10 och 11 §§ studiestödsförordningen (2000:655) om avskrivning av lån som tagits emot under sjukdom och viss ledighet ska också tillämpas när det gäller omställningsstudielån.

Samordning med andra förmåner

Samordning med föräldrapenningsförmåner

24 §Centrala studiestödsnämnden får meddela närmare föreskrifter om när föräldrapenningsförmåner och omställningsstudiestöd anses lämnas för samma tid.

Studiefinansiering från ett annat land

25 §Med studiestöd eller motsvarande studiefinansiering från ett annat land avses offentligt reglerade och finansierade ersättningar som lämnas till studerande och som utgör eller kan jämställas med sociala förmåner enligt EU-rätten.

Centrala studiestödsnämnden får meddela närmare föreskrifter om vilken utländsk studiefinansiering som omfattas av första stycket.

Handläggning av ärenden

Ansökan

26 §Omställningsstudiestöd beviljas i två ansökningsomgångar per kalenderår. En ansökan som avser studier som påbörjas under det första kalenderhalvåret kan lämnas in till Centrala studiestödsnämnden tidigast den 1 oktober året innan det år studierna börjar. En ansökan om stöd som avser studier som påbörjas under det andra kalenderhalvåret kan lämnas in till nämnden tidigast den 1 april samma år.

27 §En ansökan om omställningsstudiestöd ska vara undertecknad eller skrivas under med en elektronisk underskrift av den sökande. Uppgifterna i ansökan ska lämnas på heder och samvete.

Centrala studiestödsnämnden får meddela närmare föreskrifter om hur en ansökan ska göras, vad den ska innehålla och hur elektroniska ansökningar ska överföras.

Yttrande från omställningsorganisationer

28 §Centrala studiestödsnämnden får meddela närmare föreskrifter om hur yttranden enligt 32 § lagen (2022:856) om omställningsstudiestöd ska lämnas in och vad ett yttrande ska innehålla.

Beslut

29 §Om omställningsstudiestöd beviljas, ska ersättningens storlek framgå av beslutet. Beslutet ska dessutom innehålla information om den studerandes skyldighet att anmäla ändrade förhållanden till Centrala studiestödsnämnden och information om omprövningsreglerna i 44 §.

30 §Omställningsstudiestöd får beviljas för högst ett år i sänder och för högst fyra kalenderveckor före den kalendervecka då ansökan kom in till Centrala studiestödsnämnden.

Centrala studiestödsnämnden får meddela närmare föreskrifter om för vilken tid omställningsstudiestöd får beviljas enligt första stycket.

Utbetalning av omställningsstudiestöd

31 §Omställningsstudiestöd betalas ut i efterskott varje månad.

Centrala studiestödsnämnden får meddela närmare föreskrifter om utbetalning av omställningsstudiestöd.

Uppgiftsskyldighet

Uppgiftsskyldighet för myndigheter

32 §Försäkringskassan ska på begäran lämna Centrala studiestödsnämnden eller Överklagandenämnden för studiestöd uppgift om

 1. sådan sjukperiod som enligt 3 kap. 29 § studiestödsförordningen (2000:655) har godkänts av Försäkringskassan,

 2. aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning under ett arbetsmarknadspolitiskt program,

 3. föräldrapenningsförmåner, graviditetspenning, närståendepenning, sjukpenning, smittbärarpenning, dagpenning till totalförsvarspliktiga som tjänstgör enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt, rehabiliteringsersättning, sjukersättning och aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken, och

 4. årlig inkomst som har bestämts enligt 22 och 23 §§ lagen (2022:856) om omställningsstudiestöd och uppgifter som lagts till grund för ett sådant beslut.

Första stycket gäller bara om uppgifterna har betydelse för tillämpningen av lagen om omställningsstudiestöd eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen.

33 §Migrationsverket ska på begäran lämna Centrala studiestödsnämnden eller Överklagandenämnden för studiestöd uppgift om

 1. namn,

 2. personnummer eller samordningsnummer,

 3. medborgarskap,

 4. tillstånd eller annat bevis om rätt att vistas i Sverige med angivande av vilken typ av tillstånd eller annat bevis som har beviljats eller utfärdats,

 5. dag för beslut om tillstånd eller utfärdande av annat bevis om rätt att vistas i Sverige samt uppgift om hur länge tillståndet eller beviset gäller,

 6. klassning av tillstånd eller annat bevis om rätt att vistas i Sverige enligt Migrationsverkets klassificeringssystem, och

 7. upplysning om en person saknas.

Första stycket gäller bara om uppgifterna har betydelse för tillämpningen av lagen (2022:856) om omställningsstudiestöd eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen.

34 §Försvarsmakten ska på begäran lämna Centrala studiestödsnämnden eller Överklagandenämnden för studiestöd uppgift om

 1. beslut om rätt till dagersättning, och

 2. vilken period dagersättningen avser.

Första stycket gäller bara om uppgifterna har betydelse för tillämpningen av lagen (2022:856) om omställningsstudiestöd eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen.

35 §Centrala studiestödsnämnden ska på begäran lämna en registrerad omställningsorganisation uppgifter

 1. ur beslut om omställningsstudiestöd, med undantag för beslut om omställningsstudiestöd under sjukdom, och

 2. om utbetalning av omställningsstudiestöd.

Första stycket gäller endast uppgifter om studerande som deltar i en utbildning som finansieras av en registrerad omställningsorganisation eller har beviljats eller kommer att beviljas kollektivavtalat kompletterande studiestöd.

Uppgiftsskyldighet för omställningsorganisationer

36 §En registrerad omställningsorganisation ska på begäran lämna Centrala studiestödsnämnden eller Överklagandenämnden för studiestöd uppgift om

 1. tid, omfattning och huvudmannen för samt namn på utbildning som finansieras av omställningsorganisationen,

 2. kontaktuppgifter till utbildningsanordnaren,

 3. huruvida omställningsorganisationen kommer att lämna kollektivavtalat kompletterande studiestöd för studier på den sökta utbildningen,

 4. datum för när ansökan om grundläggande omställnings- och kompetensstöd kom in till omställningsorganisationen,

 5. huruvida omställningsorganisationen har avstått från att lämna ett yttrande enligt 32 § lagen (2022:856) om omställningsstudiestöd, och

 6. övriga uppgifter om studierna och om andra förhållanden som har betydelse för att kunna få omställningsstudiestöd.

Uppgiftsskyldigheten i första stycket 4–6 gäller även Kammarkollegiet.

När en registrerad omställningsorganisation har beslutat om storleken på kompletterande avtalat studiestöd för en person som har beviljats omställningsstudiebidrag ska organisationen informera Centrala studiestödsnämnden om innehållet i beslutet.

37 §Om en registrerad omställningsorganisation ger in ett sådant yttrande till Centrala studiestödsnämnden som avses i 32 § lagen (2022:856) om omställningsstudiestöd, ska yttrandet innehålla uppgifter om studierna och om andra förhållanden som har betydelse för att kunna få omställningsstudiestöd och uppgifter som har betydelse för bedömningen enligt 15 § andra stycket 1 och 2 lagen om omställningsstudiestöd. Detta gäller även om det är fråga om sådana personuppgifter som avses i artikel 9.1 i EU:s dataskyddsförordning (känsliga personuppgifter).

Om Kammarkollegiet ger in ett sådant yttrande till Centrala studiestödsnämnden som avses i 32 § lagen om omställningsstudiestöd, ska yttrandet innehålla uppgifter om studierna och om andra förhållanden som har betydelse för att kunna få omställningsstudiestöd.

Uppgiftsskyldighet för läroanstalter och andra utbildningsanordnare

38 §En läroanstalt eller en annan utbildningsanordnare ska på begäran lämna Centrala studiestödsnämnden eller Överklagandenämnden för studiestöd uppgift om tid och omfattning för utbildningar vid läroanstalten eller hos utbildningsanordnaren som omställningsstudiestöd kan beviljas för.

Om Centrala studiestödsnämnden eller Överklagandenämnden för studiestöd begär det, ska läroanstalten eller någon annan utbildningsanordnare för en studerande som har ansökt om eller beviljats omställningsstudiestöd lämna uppgift om

 1. utbildning,

 2. studietid,

 3. studiernas omfattning,

 4. studieaktivitet,

 5. studieresultat, och

 6. kontaktuppgifter till utbildningsanordnaren.

Centrala studiestödsnämnden får meddela närmare föreskrifter om läroanstalters och andra utbildningsanordnares skyldighet enligt första och andra styckena att lämna uppgifter till Centrala studiestödsnämnden.

Uppgiftsskyldighet för den studerande

39 §Centrala studiestödsnämnden får meddela ytterligare föreskrifter om den studerandes uppgiftsskyldighet enligt 39 § lagen (2022:856) om omställningsstudiestöd.

Återkrav och avgifter

När omställningsstudiestöd inte ska krävas tillbaka

40 §Med undantag från det som anges i 40 § första stycket lagen (2022:856) om omställningsstudiestöd ska omställningsstudiestöd som betalats ut med för högt belopp på grund av att omfattningen av förvärvsarbetet varit större än den som legat till grund för beräkningen av stödet enligt 17 § samma lag inte återkrävas om omfattningen endast varit ett fåtal timmar mer.

Centrala studiestödsnämnden får meddela närmare föreskrifter om förutsättningarna för att inte kräva tillbaka omställningsstudiestöd enligt första stycket.

Avgifter för administrativa kostnader

41 §Den som beviljas omställningsstudielån enligt lagen (2022:856) om omställningsstudiestöd ska betala en avgift för de administrativa kostnaderna (uppläggningsavgift). För lån som avser ett kalenderhalvår är uppläggningsavgiften 150 kronor.

42 §Vid återkrav av omställningsstudiestöd enligt lagen (2022:856) om omställningsstudiestöd ska en avgift för administrativa kostnader tas ut (expeditionsavgift). Expeditionsavgiften är 100 kronor för varje kalenderår som återbetalning enligt återkravet pågår.

43 §Centrala studiestödsnämnden får meddela närmare föreskrifter om inom vilken tid och på vilket sätt som avgifter enligt 41 och 42 §§ ska betalas.

Omprövning

44 §Ett beslut om omställningsstudiestöd ska omprövas när ändrade förhållanden föranleder det.

I 40 och 41 §§ lagen (2022:856) om omställningsstudiestöd finns bestämmelser om återkrav av utbetalt omställningsstudiestöd. Sådana återkrav kan verkställas genom avdrag på kommande utbetalningar av stöd som ska betalas ut senare under den tidsperiod som stöd har beviljats för, men endast om beslutet om återkrav meddelas före utgången av den tidsperioden.

Vissa bestämmelser om studiemedel som ska tillämpas för omställningsstudiestöd

45 §Följande bestämmelser om studiestöd i studiestödsförordningen (2000:655) ska tillämpas när det gäller omställningsstudiestöd:

 • 6 kap. 1 § om studiestöd till studerande som är att anse som smittbärare, och

 • 6 kap. 8 § om avrundning av belopp.

46 §Vid ändring, omprövning och överklagande av Försäkringskassans beslut i ärenden om godkännande av sjukperiod enligt 3 kap. 26–32 §§ studiestödsförordningen (2000:655) tillämpas 113 kap. 3–17 och 19 §§ socialförsäkringsbalken.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2022:857

 1. Denna förordning träder i kraft den 30 juni 2022.

 2. Förordningen tillämpas första gången i fråga om studier på en utbildning som påbörjas efter den 31 december 2022. För studier på en utbildning som är 80 veckor eller mer på heltid, eller motsvarande antal veckor på deltid, tillämpas förordningen dock första gången i fråga om omställningsstudiestöd som lämnas för tid efter den 31 december 2022.

2024:101

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2024.

 2. De nya bestämmelserna i 4 a och 5 a §§ tillämpas inte på den som har beviljats omställningsstudiestöd för en viss utbildning före ikraftträdandet och som ansöker om ytterligare stöd för samma utbildning.

 3. För den som har beviljats omställningsstudiestöd för en viss utbildning före ikraftträdandet och som ansöker om ytterligare stöd för samma utbildning gäller 5 § i den äldre lydelsen.