Prop. 2000/01:7 Förenklad skattedeklaration

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att en fysisk person eller ett dödsbo som anlitar en annan fysisk person för ett arbete skall få redovisa skatteavdrag och arbetsgivaravgifter på ersättningen för arbetet i en förenklad skattedeklaration. Detta skall inte gälla om ersättningen utgör utgift i en av utbetalaren bedriven näringsverksamhet eller betalas ut till en person som har F-skattsedel.

I den förenklade skattedeklarationen behöver endast redovisas nödvändiga identifikationsuppgifter för utbetalaren och betalningsmottagaren, redovisningsperiod, ersättningens storlek samt storleken på skatteavdrag och arbetsgivaravgifter.

En förenklad skattedeklaration skall lämnas för varje mottagare av ersättning för arbete och bara för de redovisningsperioder som ersättning betalats ut.

För att uppnå ytterligare förenklingar föreslås att skattebetalningslagens regler om förseningsavgift inte skall tillämpas på ersättningar som får redovisas i en förenklad skattedeklaration och att skönsbeskattning enligt schablon på grund av tidigare lämnade förenklade skattedeklarationer inte skall få göras.

Den förenklade skattedeklarationen skall även utgöra kontrolluppgift och läggas till grund för förtryckta uppgifter på uppdragstagarens förenklade självdeklaration.

På ersättningar som redovisas i en förenklad skattedeklaration skall skatteavdrag göras med 30 procent.

Vid en beräkning av arbetsgivaravgifter som redovisas i en förenklad skattedeklarationen skall avdrag göras med 5 procent av avgiftsunderlaget. Hänsyn skall inte tas till sådant avdrag vid beräkning av arbetsgivaravgifter som redovisas i en ”vanlig” skattedeklaration eller vid beräkning av egenavgifter.

Vidare föreslås att värdet av bostadsförmån och kostförmån som en fysisk person får av en annan fysisk person och som ges ut i dennes hushåll skall beräknas till 600 kronor för hel kalendermånad eller 20 kronor per dag för del av kalendermånad för bostad och 50 kronor för två eller flera måltider per dag. Förmån av en måltid per dag skall inte tas upp.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2001. Bestämmelserna om förenklad skattedeklaration skall dock tillämpas först under beskattningsåret 2002.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...