Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att förseningsavgiften i skattebetalningslagen skall vara 500 kr i stället för 1 000 kr. Förseningsavgiften skall dock i fortsättningen även vara 1 000 kr i fall den deklarationsskyldige inte följt ett föreläggande om att deklarera eller tidigare har låtit bli att lämna deklaration. Detsamma gäller om förseningen avser en periodisk sammanställning.

Vidare föreslås ett undantag från huvudregeln i provianteringslagen att vid EU-intern trafik skall proviantering ske med gemenskapsvaror. Enligt förslaget skall proviantering med icke-gemenskapsvaror för förbrukning ombord få ske vid resa till utländsk ort över det fria havet, om varorna består av animaliska livsmedel och provianteringen sker enligt gällande föreskrifter om kontroll av livsmedel som importeras från ett land utanför EU. Dessutom föreslås att statsfartyg och statsluftfartyg, dvs. både svenska och utländska, skall få proviantera med obeskattade alkoholdrycker och tobaksvaror samt icke-gemenskapsvaror. Av statsfartygen är det i dag endast fartyg och luftfartyg som disponeras av Försvarsmakten som får proviantera med sådana varor.

I propositionen behandlas också vissa frågor om avfallsskatt. Förslag lämnas om skattefrihet för dels vatten och stabiliserande ämnen som tillsätts till aska utanför en avfallsanläggning, dels stoft och slam från rökgasrening vid tillverkning av återvinningsbaserad aluminium.

De nya reglerna om förseningsavgift föreslås träda i kraft den 1 januari 2003. Övriga ändringar föreslås träda i kraft den 1 januari 2002.