Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner ett avtal om undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt mellan Sverige och Portugal och antar en lag om detta avtal. Avtalet avses bli tillämpligt på källskatter som avser belopp som förvärvas den 1 januari 2000 eller senare och på övriga skatter på inkomst, på skatter som påförs för beskattningsår som börjar den 1 januari 2000 eller senare. Sverige har inte tidigare något skatteavtal med Portugal.

I propositionen föreslås vidare att riksdagen godkänner ett avtal mellan Sverige och Hong Kong SAR beträffande inkomst som härrör från internationell flygtransport och att riksdagen antar en lag om detta avtal. Avtalet innebär att beskattningsrätten till inkomst från luftfartyg i internationell trafik uteslutande tillfaller den avtalsslutande part där företaget som bedriver verksamheten har hemvist.

Vidare föreslås att riksdagen godkänner det protokoll om ändring av konventionen om undanröjande av dubbelbeskattning vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap (skiljemannakonventionen) som undertecknats av Europeiska unionens medlemsstater och att riksdagen antar en lag om ändring av lagen (1999:1211) om konvention om undanröjande av dubbelbeskattning vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap. Förslaget innebär att skiljemannakonventionens giltighetstid förlängs.

Slutligen föreslås att riksdagen antar regeringens förslag om en ny lydelse av bilaga 2 till lagen (1990:313) om Europaråds- och OECD-konventionen om ömsesidig handräckning i skatteärenden.