Innehåll

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås ändringar i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor.

Det föreslås att den kompletterande arbetslöshetskassan skall ta ut en avgift av dem som får ersättning enligt grundförsäkringen enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring och som inte är anslutna till kassan eller medlemmar i en annan arbetslöshetskassa. Avgiften skall bidra till att täcka kassans förvaltningskostnader för denna grupp ersättningsberättigade. Avgiften betalas genom att den dras av när ersättningen enligt grundförsäkringen betalas ut. Avdrag för betalning av preliminär skatt skall göras innan avgiften dras av från ersättningen. Avdrag för avgiften får inte göras gällande mot beslut om utmätning av lön enligt 7 kap. utsökningsbalken.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får, efter förslag från den kompletterande arbetslöshetskassan, meddela föreskrifter om storleken på avgiften.

I propositionen föreslås också ett förtydligande i 87 § lagen om arbetslöshetskassor så att det framgår att även den kompletterande arbetslöshetskassan skall betala utjämningsavgift.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 oktober 2004.