Innehåll

Propositionens huvudsakliga innehåll

Propositionen innehåller förslag till en ny lag om arbetstagarinflytande i europabolag samt förslag till ändringar i lagen (1996:359) om europeiska företagsråd och i lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda. Den föreslagna lagstiftningen genomför rådets direktiv 2001/86/EG av den 8 oktober 2001 om komplettering av stadgan för europabolag vad gäller arbetstagarinflytande. Regler om hur ett europabolag skall bildas finns i rådets förordning (EG) nr 2157/2001 av den 8 oktober 2001 om stadga för europabolag.

Arbetstagarinflytandet föreslås komma till stånd på följande sätt. Det bildas en förhandlingsdelegation för arbetstagarna som har till uppgift att med de företag som direkt deltar i bildandet av ett europabolag träffa ett avtal om arbetstagarinflytande i europabolaget. Särskilda bestämmelser föreslås som skall reglera arbetstagarinflytandet i europabolaget om ett sådant avtal, av olika skäl, inte ingås mellan parterna.

Regleringen föreslås träda i kraft den 8 oktober 2004.