Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att en ny lag införs med bestämmelser om handel med utsläppsrätter för koldioxid. Den föreslagna lagen innebär ett fullständigt regelverk för ett handelssystem för utsläppsrätter avseende koldioxid.

Det följer av lagen (2004:656) om utsläpp av koldioxid att en verksamhetsutövare som omfattas av handelssystemet senast den 1 januari 2005 måste inneha ett tillstånd till att släppa ut koldioxid för att ha rätt att bedriva verksamhet vid anläggningar som medför utsläpp av koldioxid. Utsläppsrätterna kommer att utfärdas efter ansökan om tilldelning för de verksamheter som har tillstånd till att släppa ut koldioxid och som därmed ingår i den s.k. handlande sektorn. Verksamhetsutövaren måste för varje år kunna redovisa tillräckligt antal utsläppsrätter för de utsläpp av koldioxid som gjorts från en anläggning som omfattas av systemet.

Den föreslagna lagen om handel med utsläppsrätter avses ersätta lagen (2004:656) om utsläpp av koldioxid, vars bestämmelser överförs till den nya lagen, och innehåller därutöver kompletterande bestämmelser bland annat om registerföring av handel med utsläppsrätter.

Genom förslagen genomförs ett EG-direktiv, nämligen direktivet 2003/87/EG om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen och om ändring av rådets direktiv 96/61/EG (handelsdirektivet). Lagförslagen följer av handelsdirektivet och den fortsatta process som sker inom Europeiska kommissionen med anledning av detta. Lagförslagen kommer även att komplettera regleringen i en anslutande gemenskapsrättslig rättsakt, Europeiska kommissionens registerförordning.

Den nya lagen och övriga lagändringar föreslås träda i kraft den 1 januari 2005.