Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen lämnas förslag till lagstiftning för genomförande av EG-kommissionens direktiv 80/723/EEG av den 25 juni 1980 om insyn i de finansiella förbindelserna mellan medlemsstaterna och offentliga företag samt i vissa företags ekonomiska verksamhet, senast ändrat genom direktiv 2000/52/EG; det s.k. transparensdirektivet.

Direktivet uppställer tre olika redovisningskrav som skall underlätta kommissionens tillämpning av EG-fördragets konkurrensregler, främst de som gäller statligt stöd till näringslivet. Dessa krav föreslås bli genomförda i svensk rätt genom en särskild lag, lagen om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.

Lagförslaget innebär ett tydliggörande av föreskrifter i direktivet som skall säkerställa kommissionens insyn i de finansiella förbindelserna mellan, å ena sidan, det allmänna (stat, kommun och landsting) och, å andra sidan, offentlig företagsverksamhet. Det gäller oavsett om företagsverksamheten bedrivs inom en myndighet eller i ett bolag där myndigheten har ett dominerande inflytande. Bestämmelserna innebär att det tydligt skall redovisas bl.a. vilka offentliga medel som det allmänna har tillfört företagsverksamheten och hur medlen har använts (öppen redovisning).

Lagförslaget innebär vidare att företag som bedriver, å ena sidan, ekonomisk verksamhet med ett legalt monopol eller liknande särställning och, å andra sidan, annan affärsverksamhet skall särredovisa intäkter och kostnader för de båda områdena (separat redovisning). Dessa bestämmelser kan omfatta både offentliga och privata företag. I fråga om offentlig företagsverksamhet gäller reglerna oavsett om verksamheten bedrivs inom myndigheten eller i ett bolag.

Från de nya bestämmelserna undantas, i enlighet med direktivet, företag vars nettoomsättning understiger 40 miljoner euro och företag som tillhandahåller tjänster som inte påverkar handeln med andra EES-länder i nämnvärd omfattning. Bestämmelserna om den separata redovisningen skall inte heller gälla för verksamheter som omfattas av andra EG-relaterade bestämmelser om separat redovisning (t.ex. reglerna i ellagen [1997:857] om separat redovisning av elnätsverksamhet).

Informationen från de öppna och separata redovisningarna skall på begäran ges in till Konkurrensverket för att överlämnas till EG-kommissionen. Samma regler om bevarande skall gälla för informationen som för annan räkenskapsinformation.

För att kontrollera att redovisningskraven uppfylls föreslås att det berörda organets revisor skall granska redovisningarna och utfärda ett särskilt intyg över granskningen.

Konkurrensverket föreslås få en tillsynsroll och skall kunna genomdriva de nya redovisnings- och rapporteringskraven genom ålägganden som kan förenas med vite.

Lagförslaget omfattar slutligen äldre föreskrifter i direktivet om årlig ekonomisk rapportering till kommissionen om större offentliga tillverkningsföretag. I denna del har direktivet hittills fullgjorts genom rapportering av regeringen efter insamling av information i enskilda fall. Nu föreslås att rapporteringen regleras i lag och att uppgiften läggs på Konkurrensverket.

Lagstiftningen föreslås träda i kraft den 1 augusti 2005.