Innehåll

Propositionens huvudsakliga innehåll

Propositionen innehåller förslag till vissa ändringar i kupongskattelagen (1970:624).

Det föreslås att det i lagen införs en bestämmelse som ger aktieägare som mottagit utbetalning på grund av inlösen av aktier eller på grund av aktiebolags förvärv av egna aktier genom ett riktat förvärvserbjudande, rätt till återbetalning av innehållen kupongskatt till den del skatten belöper på aktieägarens anskaffningskostnad för aktierna.

Vidare föreslås att bestämmelserna i kupongskattelagen om innehållande, redovisning och betalning av kupongskatt i samband med utdelning på andelar i investeringsfonder ändras på så sätt att fondbolaget i stället för förvaringsinstitutet skall vara ansvarigt för uppgifterna. Om andelarna är förvaltarregistrerade föreslås att förvaltaren skall vara ansvarig.

Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 juli 2005 och tillämpas på utdelning som lämnas efter ikraftträdandet. Bestämmelserna om återbetalning av kupongskatt föreslås dock tillämpas i fråga om utbetalningar som sker den 1 januari 2005 eller senare.

I propositionen föreslås även vissa justeringar i bestämmelserna om beskattning av sjömän i inkomstskattelagen (1999:1229). Förslaget innebär att reglerna om klassificering av fartyg justeras så att de ansluter till de kvantifierande begrepp som används i inkomstskattelagen.

Slutligen föreslås en ändring i inkomstskattelagen till följd av att den nordiska konventionen den 15 juni 1992 om social trygghet ersatts av en ny nordisk konvention om social trygghet.