Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås en lag som innebär att den subvention som regeringen redogjort för i budgetpropositionen för år 2007 för att öka möjligheterna för dem som står långt utanför arbetsmarknaden att komma tillbaka till arbete, s.k. nystartsjobb, får tillgodoföras arbetsgivarna genom kreditering på skattekonto. Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2007.

I propositionen föreslås också att ett utländskt företag som hör hemma i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) undantas från skyldigheten att ge in en förbindelse till Finansinspektionen om att lämna kontrolluppgifter om företaget på grund av bestämmelser i den staten är förhindrat att lämna kontrolluppgifter. Ändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2007.

I propositionen föreslås även att justeringsregeln för vissa typer av förmånsbilar, s.k. miljöbilar, ersätts med en nedsättningsregel. Förslaget innebär att arbetsgivarna inte längre behöver ansöka hos Skatteverket om justering av förmånsvärdet utan själva kan beräkna förmånsvärdet även för dessa bilar. De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2007.