Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen lämnas förslag till lagändringar för genomförandet av det EG-direktiv om harmonisering av insynskraven angående upplysningar om emittenter vars värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad (2004/109/EG) som antogs i december 2004. Direktivet innehåller huvudsakligen bestämmelser om vilken information som skall offentliggöras av ett företag som har gett ut värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad.

Förslaget innefattar bl.a. nya krav på informationslämnande i företag som är noterade på en reglerad marknad, t.ex. ett aktiemarknadsbolag. De nya informationskraven innebär bl.a. att de noterade företagen skall offentliggöra regelbunden finansiell information (års- och koncernredovisning respektive viss delårsrapportering) inom vissa givna tidsfrister och löpande offentliggöra förändringar som rör rättigheter m.m. som är knutna till de utgivna fondpapperen. Offentliggörandet skall ske på sådant sätt att informationen snabbt och på ett icke-diskriminerande sätt blir tillgänglig för allmänheten inom samtliga medlemsstater inom EES.

Vidare föreslås nya bestämmelser om offentliggörande av förändringar i större innehav i aktiemarknadsbolag (s.k. flaggningsregler). En följd av förslaget att ta in skärpta flaggningsregler i lag är att nuvarande självreglering på området kan komma att upphöra.

Med de ökade informationskraven följer också en utökad tillsyn över att bestämmelserna följs. Informationen skall därför samtidigt som den offentliggörs ges in till den behöriga myndigheten, Finansinspektionen. Finansinspektionen ges för dessa uppgifter särskilda befogenheter och sanktionsmöjligheter. Vidare föreslås att Finansinspektionen skall ansvara för den centrala lagringsfunktion som enligt direktivet skall finnas i varje medlemsstat och genom vilken informationen skall vara tillgänglig för alla som vill ta del av den.

Det lämnas vidare förslag till hur tillsynen över de noterade företagens finansiella rapportering skall inrättas (s.k. redovisningstillsyn). Enligt förslaget ges börser och auktoriserade marknadsplatser ett lagstadgat ansvar att övervaka att företagen upprättar sina finansiella rapporter i enlighet med de bestämmelser som gäller för utgivaren. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ges rätt att meddela föreskrifter om denna övervakning. Det slutliga tillsynsansvaret åvilar Finansinspektionen.

Till följd av direktivet införs även nya krav på information till aktieägare inför bolagsstämma och information till innehavare av vissa skuldebrev.

I propositionen föreslås dessutom mindre ändringar i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument beträffande godkännande av prospekt och tillägg till prospekt, kopplat till när Sverige är hemmedlemsstat, samt en mindre ändring i lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument som innebär att kretsen av personer som anses ha insynsställning i ett aktiemarknadsbolag utvidgas något.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2007.