Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen lämnas förslag till ändringar i 4 § lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. Förslaget, som föranleds av att kommissionen ändrat det s.k. transparensdirektivet, innebär i huvudsak att ett företag som tillhandahåller en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse och samtidigt bedriver annan ekonomisk verksamhet skall upprätta en separat redovisning enligt lagen även om den ersättning som företaget fått för den allmännyttiga tjänsten inte utgör statligt stöd i EG-fördragets mening.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2007.