Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen läggs förslag som gäller en jobb- och utvecklingsgaranti, arbetslöshetsförsäkringen, skyldigheten att anmäla ledig plats till den offentliga arbetsförmedlingen samt att Arbetsmarknadsverket (AMV) skall ombildas till en sammanhållen myndighetsorganisation.

Jobb- och utvecklingsgarantin

Regeringen föreslår att aktivitetsgarantin avskaffas och ersätts med det arbetsmarknadspolitiska programmet jobb- och utvecklingsgarantin för dem som stått utanför arbetsmarknaden under lång tid.

I jobb- och utvecklingsgarantin bör det ingå individuellt utformade åtgärder som syftar till att så snabbt som möjligt få deltagarna i arbete. Alla som har förbrukat 300 ersättningsdagar i arbetslöshetsförsäkringen och som inte genom arbete kvalificerat sig för en ny period med arbetslöshetsersättning, bör kunna anvisas till jobb- och utvecklingsgarantin. Föräldrar till barn under 18 år bör under ersättningsdag 301 till och med 450 vid arbetslöshet kunna välja mellan att delta i jobb- och utvecklingsgarantin eller få arbetslöshetsersättning. Vidare bör arbetslösa som inte har rätt till arbetslöshetsersättning och som oavsett försörjningsform varit sammanhängande arbetslösa och anmälda hos den offentliga arbetsförmedlingen eller deltagit i arbetsmarknadspolitiska program under minst 18 månader kunna anvisas till jobb- och utvecklingsgarantin. Deltagande i jobb- och utvecklingsgarantin bör berättiga till ersättning med aktivitetsstöd.

Det närmare innehållet i jobb- och utvecklingsgarantin kommer regeringen att besluta om under våren 2007. Avskaffandet av aktivitetsgarantin och införandet av jobb- och utvecklingsgarantin föreslås ske den 2 juli 2007.

Vissa övergångsbestämmelser föreslås.

Arbetslöshetsförsäkringen

Regeringen föreslår följande ändringar.

Den generella rätten för en sökande att under de 100 första dagarna i en ersättningsperiod begränsa sig till att söka lämpliga arbeten inom sitt yrke och i närområdet avskaffas.

Arbetslöshetsersättning lämnas under längst 300 dagar. För arbetssökande som dag 300 är förälder till barn under 18 år lämnas dock ersättning under längst 450 dagar. Dagens möjlighet till förlängning av ersättningsperioden tas bort.

Beräkningen av ersättningsdagar inom arbetslöshetsförsäkringen samordnas med dagar då en sökande får aktivitetsstöd.

Vid beräkning av dagpenning för sökande som under ersättningsperioden på nytt uppfyllt arbetsvillkoret och för vilken ersättning lämnas under ytterligare en period skall beloppet vara minst det grundbelopp som lämnas inom arbetslöshetsförsäkringen. Denna beräkningsregel får tillämpas för högst två ersättningsperioder som följer direkt på en tidigare ersättningsperiod. En särskild beräkningsregel skall finnas för bestämmande av dagpenningen för sökande som under tid i jobb- och utvecklingsgarantin uppfyllt arbetsvillkoret och därför har rätt till arbetslöshetsersättning. Denna garanti får tillämpas högst två gånger.

För att ett arbete skall ses som en bisyssla i arbetslöshetsförsäkringens mening skall arbetet ha utförts under minst tolv månader före arbetslöshetens inträde vid sidan av ett heltidsarbete.

Vissa följdändringar föreslås.

Förändringarna föreslås träda i kraft den 2 juli 2007.

Vissa övergångsbestämmelser föreslås.

Ny myndighet för arbetsmarknadsfrågor

Regeringen föreslår att Arbetsmarknadsverket (AMV) skall ombildas till en sammanhållen myndighetsorganisation genom att Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) och de 20 länsarbetsnämnderna avvecklas och en ny myndighet, Arbetsförmedlingen, inrättas. Regeringen föreslår vidare ett antal följdändringar samt att försöksverksamheten med vidgad samordnad länsförvaltning i Gotlands län skall avbrytas i den del som avser att Länsstyrelsen i Gotlands län skall fullgöra länsarbetsnämndens uppgifter.

Förändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2008.

Skyldigheten att anmäla ledig plats till den offentliga arbetsförmedlingen

Regeringen föreslår att skyldigheten för arbetsgivare att anmäla ledig plats till den offentliga arbetsförmedlingen avskaffas fr.o.m. den 2 juli 2007.