Innehåll

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen lämnas förslag till lagstiftning i olika frågor på främst punktskatteområdet, som aviserats i budgetpropositionen för 2008.

Det rör sig på energi- och miljöskatteområdet om följande åtgärder: höjning av koldioxidskatten med 6 öre per kg koldioxid, höjning av energiskatten på diesel i miljöklass 1 och 2 med 20 öre per liter, höjning av avdraget för resor till och från arbetet samt tjänsteresor, uppräkning av energi- och koldioxidskattesatserna efter prisutvecklingen (indexering), sänkning av fordonsskatten för dieselpersonbilar, höjning av fordonsskatten för lätta lastbilar och bussar, sänkning av gränserna för återbetalning till jordbruket, skogsbruket och vattenbruket av skatt på bränslen respektive skatt på el från 1 000 kronor till 500 kronor samt vid uppnådd gräns återbetalning av hela beloppet, höjning av den nuvarande återbetalningen för diesel som används i jordbrukets arbetsmaskiner för att kompensera för höjningen av energiskatten på diesel, sänkning av energiskatten med 3 öre per kWh för el som förbrukas i hushålls- och servicesektorerna i vissa kommuner i norra Sverige samt höjning av elproduktionsskatterna (höjning av fastighetsskatten för vattenkraftverk från 1,7 procent till 2,2 procent samt höjning av skatten på termisk effekt i kärnkraftverk med 24 procent till 12 648 kronor per megawatt och månad).

På alkoholskatteområdet föreslås en höjning av skatten på öl från 1,47 kronor till 1,66 kronor per volymprocent och liter och en sänkning av skatten på vin samt andra jästa drycker än vin eller öl från 22,08 kronor till 21,58 kronor per liter för drycker med en alkoholhalt över 8,5 men inte över 15 volymprocent. I fråga om tobaksbeskattningen föreslås att styckeskatten på cigaretter höjs med 3 öre från 28 öre till 31 öre per cigarett, att skatten på röktobak höjs från 975 kronor till 1 560 kronor per kg samt att skatten på snus höjs från 246 kronor till 336 kronor per kg. Vidare föreslås att beskattningen av privatinförsel av cigaretter från Slovenien ska upphöra att gälla. Det föreslås också att lotteriskatten ska sänkas från 36 procent till 35 procent av den behållning som återstår sedan de sammanlagda vinster som betalats ut till vinnarna i lotteriet räknats av från de sammanlagda insatserna.

Förslagen föranleder ändringar i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt, lagen (1991:1482) om lotteriskatt, lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m., lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt, lagen (1994:1776) om skatt på energi, inkomstskattelagen (1999:1229), lagen (2000:466) om termisk effekt i kärnkraftsreaktorer, lagen (2004:228) om beskattning av viss privatinförsel av tobaksvaror, lagen (2006:2) om fastighetsskatt avseende vissa elproduktionsenheter vid 2007-2011 års taxeringar, vägtrafikskattelagen (2006:227) och lagen (2006:228) med särskilda bestämmelser om fordonsskatt.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2008.