Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås förändringar när det gäller fysiska personers möjligheter att utan skattekonsekvenser överlåta tillgångar till underpris till ett företag som personen själv eller någon närstående är delägare i. Reglerna bör EG-anpassas mot bakgrund av EG-domstolens dom i målet X och Y (mål C-436/00, X och Y mot Riksskatteverket, REG 2002 I-10829). Regeringen föreslår därför att reglerna utvidgas till att gälla även överlåtelser till vissa utländska juridiska personer inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

För att den svenska skattebasen inte ska urholkas bör även den s.k. tio-årsregeln i 3 kap. 19 § inkomstskattelagen (1999:1229) göras effektivare. Tioårsregeln innebär att begränsat skattskyldiga är skattskyldiga under tio år efter det att personen flyttat från Sverige för kapitalvinster vid avyttring av andelar i bl.a. svenska aktiebolag och vissa andra delägarrätter och andelar. Regeln föreslås utvidgas till att gälla även utländska delägarrätter och andelar.

Vid sammanläggning eller delning av svenska investeringsfonder ska en kapitalvinst inte tas upp till beskattning och en kapitalförlust ska inte dras av. Denna regel föreslås utvidgas till att gälla även kapitalvinster och kapitalförluster vid sammanläggning eller delning av vissa utländska investeringsfonder.

Vid avyttring av marknadsnoterade andelar ska, enligt gällande regler, fysiska personer beskattas i inkomstslaget kapital. Skatten uppgår till 30 procent. Av neutralitetsskäl föreslås att samma regler ska gälla även för andelar som varit marknadsnoterade men som är föremål för avnotering i samband med ett förfarande om t.ex. inlösen och fusion.

Enligt gällande regler är belopp som betalas ut på grund av en kapitalförsäkring skattefria och premier som betalas in får inte dras av. Skattefriheten gäller också belopp som utbetalas vid återköp av en försäkring. Vid överlåtelse till någon annan än försäkringsgivaren ska dock kapitalvinstbeskattning ske. Det innebär att en vinst ska tas upp till beskattning och en förlust ska dras av. För att skapa neutralitet mellan återköp och andra avyttringar föreslås reglerna för avyttring av kapitalförsäkringar ändras så att en kapitalvinst är skattefri och en kapitalförlust inte får dras av även då avyttring sker till någon annan än försäkringsgivaren.

Reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2008.