Prop. 2007/08:26 Slopad förmögenhetsskatt m.m.

Propositionens huvudsakliga innehåll

Regeringen meddelade i 2007 års ekonomiska vårproposition att förmögenhetsskatten bör avskaffas helt från och med den 1 januari 2007. Det innebär att den förmögenhetsredovisning som skulle ha gjorts i deklarationen nästa år och som skulle ha baserats på en persons förmögenhet den 31 december 2007, inte behöver göras.

I denna proposition lämnas ett förslag till slopande av förmögenhetsskatten samt ett antal följdändringar på skatteområdet. Vidare bedömer regeringen att den generella kontrolluppgiftsskyldigheten rörande tillgångar och skulder ska vara avskaffad inkomståret 2008. Det innebär att kontrolluppgifter om tillgångar och skulder i nuvarande omfattning kommer att lämnas sista gången för inkomståret 2007. Dessa uppgifter ska lämnas in senast den 31 januari 2008. Kontrolluppgiftsskyldigheten rörande tillgångar och skulder bör kvarstå bara i den utsträckning uppgifter krävs för andra beskattningsåtgärder än den nuvarande beskattningen enligt lagen om statlig förmögenhetsskatt.

Som ett led i finansieringen av förmögenhetsskatten har regeringen i vårpropositionen aviserat att avdragsrätten för privat pensionssparande begränsas till 12.000 kronor per år. I propositionen lämnas förslag till en sådan avdragsbegränsning. Den föreslås gälla från och med den 1 januari 2008.

I propositionen lämnas också flera förslag och bedömningar rörande anpassningar av förmögenhetsprövningen inom socialförsäkringssystemet och studiestödssystemet då förmögenhet inte längre kommer att vara skattepliktig. Det gäller vid beräkning av bostadsbidrag, bostadstillägg till pensionärer och underhållsstöd samt vid ansökan om nedsättning vid återbetalning av studielån och rätten till extra tillägg inom studiehjälpen. Författningsändringarna i socialförsäkringssystemet föreslås träda i kraft den 1 januari 2008. Regeringen bedömer att förändringarna inom studiestödssystemet bör ske per den 1 januari 2008.