Prop. 2007/08:35 Elektronisk ingivning för vissa finansiella företag, m.m.

Propositionens huvudsakliga innehåll

Propositionen innehåller bl.a. förslag om att handlingar som enligt sparbankslagen (1987:619), lagen (1995:1570) om medlemsbanker och försäkringsrörelselagen (1982:713) ska undertecknas, får upprättas som elektroniska dokument. Undertecknandet ska ske med s.k. avancerad elektronisk signatur. Det föreslås straffansvar för osann uppgift i en handling som upprättats elektroniskt och för oriktigt bestyrkande av en sådan handling.

Vidare lämnas förslag i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersföretag och lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag om att redovisnings- och revisionshandlingar ska få ges in elektroniskt till registreringsmyndigheten. Handlingar som avser bankaktiebolag ska registreras i bankregistret och handlingar som avser försäkringsaktiebolag ska registreras i försäkringsregistret.

Propositionen innehåller också förslag om att uppgifter som registreras i bankregistret och försäkringsregistret och som i dag kungörs på svenska även ska kunna registreras och kungöras på annat officiellt språk inom Europeiska unionen eller på norska eller isländska.

Förslagen innebär en modernisering av nämnda lagar i syfte att möjliggöra en ökad användning av modern informationsteknik när det gäller handlingar och företagsinformation som föreskrivs i författningar. Förslagen innebär också att för försäkringsaktiebolag genomförs ett EG-direktiv om ändringar i det första bolagsrättsliga direktivet. Direktivet syftar till att göra bolagsinformation lättare och snabbare tillgänglig samt att förenkla de formella kraven på offentliggörande för bolagen.

I propositionen föreslås dessutom vissa ändringar av rättelsekaraktär i lagen (1972:262) om understödsföreningar.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 mars 2008.