Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen Från sjukersättning till arbete (prop. 2007/08:124) har regeringen föreslagit att särskilda regler ska gälla för personer som hade rätt till en icke tidsbegränsad sjukersättning för juni 2008. De särskilda reglerna innebär bland annat att den som i dag har rätt till en sådan ersättning ska kunna återgå i arbete utan att rätten till ersättning omprö-vas. I föreliggande proposition föreslås att en arbetsgivare inte ska vara skyldig att betala sjuklön enligt lagen (1991:1047) om sjuklön till en arbetstagare som utför förvärvsarbete och omfattas av de föreslagna bestämmelserna i den ovan nämnda propositionen. Vidare föreslås att arbetstagaren, i den skriftliga försäkran vid sjukdom, ska lämna arbets-givaren uppgift om arbetsoförmågan avser sådan tid som arbetstagaren omfattas av de särskilda bestämmelserna om sjukersättning.

I propositionen föreslås också att nämndemän inte längre ska delta i kammarrättens avgörande av socialförsäkringsmål. Vidare föreslås en ändring i bestämmelsen om överklagande i 38 § lagen (1996:1030) om underhållsstöd.

Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2009.