Prop. 2008/09:30 Förslag till ändringar i ersättningssystemet för viss mervärdesskatt för kommuner och landsting

Propositionens huvudsakliga innehåll

Kommuner, landsting och kommunalförbund har enligt lagen (2005:807) om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner och landsting (ersättningslagen) möjlighet att få ersättning för ingående skatt som inte får dras av enligt mervärdesskattelagen (1994:200). Enligt mervärdesskattelagen ska avdraget för ingående skatt för varor av större värde jämkas om man ändrar användningen eller säljer dem inom en viss tidsperiod från det att de förvärvades. Det har förekommit att kommuner vid försäljning av fastigheter överlåtit rättigheter att jämka ingående skatt i syfte att en förvärvare av fastigheten ska kunna återfå den ingående skatt som kommunen redan tidigare fått ersättning för.

Regeringen föreslår därför att en skyldighet att justera ersättning för ingående mervärdesskatt införs vid försäljning av investeringsvaror inom viss tid, samt vid ändrad användning av investeringsvaror. Skyldigheten föreslås gälla även landsting och kommunalförbund. Justering av ersättning enligt ersättningslagen föreslås motsvara återstående möjligheter eller skyldigheter till jämkningar enligt mervärdesskattelagen. Detta ska också gälla ersättning om en kommun m.fl. har haft rätt till avdrag för ingående skatt vid anskaffningen av en investeringsvara men till följd av ändrad användning ska jämka den ingående skatten.

Dessutom föreslås att betalningar som ska ske enligt ersättningslagen i fortsättningen ska ske via skattekontosystemet.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2009 och tillämpas på överlåtelser och förvärv av investeringsvaror som sker från och med den 1 maj 2008.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...