Prop. 2009/10:7 Vissa ändringar i arbetslöshetsförsäkringen

Propositionens huvudsakliga innehåll

Propositionen innehåller förslag till ändringar i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring och lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor.

Det föreslås att en ansökan om arbetslöshetsersättning ska göras hos arbetslöshetskassan inom nio månader från den sista dagen i den tidsperiod ansökan avser för att inte rätten till ersättning för den perioden ska vara förlorad. Undantag föreslås kunna göras när det finns synnerliga skäl. Det föreslås även en ändrad hänvisning med anledning av ikraftträdandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen.

Vidare lämnas förslag om att en kassaföreståndare får vara kassaföreståndare i mer än en arbetslöshetskassa samt att en arbetslöshetskassas styrelse ska kunna uppdra åt kassaföreståndaren att fatta beslut i ärenden om uteslutning av en medlem och om frånkännande av rätt till arbetslöshetsersättning. Det föreslås även en tidsgräns om tolv månader för korrigeringar av en arbetslöshetskassas avgifter till staten. Slutligen föreslås att en arbetslöshetskassa, på begäran av Statistiska centralbyrån, ska lämna uppgifter om medlemskap och medlemmars ersättning till Statistiska centralbyrån.

Lagförslaget avseende Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen föreslås träda i kraft den 1 maj 2010. Övriga lagförslag föreslås träda i kraft den 1 januari 2010.