Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen lämnas förslag till lagstiftning som aviserats i 2010 års ekonomiska vårproposition. Det rör sig om dels höjd fastighetsskatt för vattenkraftverk, dels höjd stämpelskatt vid förvärv av fast egendom och tomträtter för vissa juridiska personer. Höjningarna, som föreslås träda i kraft den 1 januari 2011, bidrar till finansieringen av förslaget om slopad revisionsplikt för mindre företag (prop. 2009/10:204).