Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen behandlas förfarandet vid förflyttningar av obeskattade alkohol- och tobaksvaror från ett skatteupplag eller en importplats till ett fartyg eller luftfartyg för skattebefriad förbrukning eller försäljning ombord.

Inom EU har nya bestämmelser på tullområdet införts som innebär att formaliteterna för exportdeklarationer ska användas vid skattebefriade leveranser till fartyg och luftfartyg. Förslagen i propositionen avser att göra det möjligt att tillämpa bestämmelserna om uppskovsförfarande vid förflyttningar av alkohol- och tobaksvaror när leveranser för skattebefriad proviantering sker från ett skatteupplag eller en importplats i en medlemsstat till fartyg och luftfartyg som befinner sig i en annan medlemsstat inom EU.

I propositionen föreslås även en mindre ändring av bestämmelserna vad avser behörig myndighet för lämnande av s.k. exportrapport i EMCS. Dessutom föreslås en mindre ändring av bestämmelsen om undantag från krav på säkerhet för betalning av skatt vid leverans av bränsle med fartyg eller via rörledning.

Förslagen föranleder ändringar i lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt, lagen (1994:1776) om skatt på energi och alkohollagen (2010:1622). Förslagen föreslås träda i kraft den 1 april 2011.