Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås en ny lag om medling och ändringar i befintlig reglering om medling och förlikning. Förslagen omfattar såväl medling i domstol och hyres- och arrendenämnd som medling i privat regi. Syftet med förslagen är att öka möjligheterna att lösa tvister på frivillig väg. Tingsrätts skyldighet att i pågående tvistemål verka för att parterna kommer överens genom förlikning eller särskild medling skärps. Regler om förlikning och särskild medling i hovrätt införs.

Vidare görs medling mer attraktiv som tvistlösningsmetod bl.a. genom att talefrister och preskriptionstider inte ska kunna löpa ut under pågående medling, att tystnadsplikt ska gälla för medlare och att en medlingsöverenskommelse ska kunna förklaras verkställbar av tingsrätt. Genom dessa förslag genomförs i svensk rätt Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/52/EG av den 21 maj 2008 om vissa aspekter på medling på privaträttens område.

Lagförslagen föreslås träda i kraft den 1 augusti 2011.