Innehåll

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås nya faktureringsregler för mervärdesskatt. De är föranledda av ett nytt EU-direktiv, det nya faktureringsdirektivet. Det nya faktureringsdirektivet syftar bl.a. till att förenkla och ytterligare harmonisera regelverket kring fakturering. I propositionen föreslås att det införs regler som klargör under vilka förutsättningar de svenska faktureringsreglerna ska tillämpas vid gränsöverskridande handel. Vidare förenklas och förtydligas huvudreglerna om en fakturas innehåll i olika avseenden. Det föreslås också att regler införs som klargör hur beskattningsunderlaget ska bestämmas när uppgifter till ledning för detta är i en utländsk valuta. Beträffande tidpunkten för redovisning av mervärdesskatten förtydligas reglerna gällande redovisningen av EU-handel med varor genom att en s.k. fakturadatummetod införs. Fakturadatummetoden innebär att redovisning som huvudregel ska ske för den redovisningsperiod då faktura har utfärdats. Samtidigt införs en tidsfrist för utfärdande av fakturor vid EU-handel med varor och tjänster. Regler införs även som ger en behörig myndighet i ett annat EU-land rätt till omedelbar elektronisk åtkomst till fakturor som bevaras av en näringsidkare på elektronisk väg, om mervärdesskatten ska betalas i detta land. Dessutom införs regler som förtydligar att den som utfärdar och tar emot fakturor är skyldig att säkerställa att fakturan är äkta, oförändrad och läsbar från tiden för utfärdandet och under hela lagringstiden. Förslagen som har samband med det nya faktureringsdirektivet innebär ändringar i mervärdesskattelagen (1994:200). Slutligen görs också en justering i mervärdesskattelagen med anledning av införandet av skatteförfarandelagen (2011:1244) och även vissa rättelser i den sistnämnda lagen. Ändringarna föreslås i huvudsak träda i kraft den 1 januari 2013. Ändringarna som har samband med skatteförfarandelagen föreslås dock träda i kraft den 1 juli 2012.